اکتوبر 15, 2019

محصلان دیپارتمنت های شهر سازی و مهندسی پوهنتون پولیتخنیک کابل برای کسب تجارب عملی در مضامین تاریخ مهندسی و حفظ آبدات تاریخی از قصر پغمان و

اکتوبر 15, 2019

به تاریخ 14 میزان 1398 برنامه آموزشی تحت نام مصونیت خطرات زلزله ( شیک اوت ) از طرف موسسه آقا خان برای اسکان در تالار کنفرانس این پوهنتون برای اساتید و کارمندان پوهنتون پولیتخنیک کابل تدویر گردید

سپتمبر 24, 2019

Kabul Polytechnic University is proud Graduation of Forty-seventh Students Dedicated to the community 729 young engineers in 19 specialized engineer