جنوري 16, 2020

این ملاقات که دردفترکار مقام ریاست پوهنتون برگزار گردید، نخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید " کاکر" ریئس عمومی پوهنتون پولی تخنیک ک

جنوري 6, 2020

هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل طی برگزاری محفل کوچک و با توزیع نمودن تحسین نامه ها به آنعده از محصلین که در مسابقات مناظره ملی میلینیم اشتراک و

جنوري 6, 2020

جشن فارغ التحصیلان پوهنحی کمپیوترساینس  و رشته GIS  پوهنتون پولی تخنیک کابل تدویر گردید.​

ویډیو

Kabul Polytechnic University is in progress 2018
Kabul Polytechnic University EXPO 2017
Plantation at Kabul Polytechnic University- Plant A Tree Afghanistan (PATA) 2017