مارچ 20, 2019

محفل با تلاوت آیتی از قران کریم اغاز گردید.

مارچ 20, 2019

این هیت شامل رئیس فرهنگی سفارت فدراتیف روسیه درکابل، نماینده مرکز تحقیقاتی طبی روسیه، معاون ورئیس دفترسفیرقرغزستان درکابل، نماینده پوهنتون رودن مسکو، رئیس پو

مارچ 11, 2019

محفل با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید ، وپخش سرودملی آغازگردید .