مرغومی 26, 1396

د ملي تدارکاتو دفتر او د کابل پولی تخنیک پوهنتون تر منځ د تفاهم یاداښت :

 

مرغومی 2, 1396

د نریوال  محصلان د سیالیو د کابل پولی تخنیک پوهنتون په معلوماتی تکنالوژی تالار کی دایر شوی وُ د اوبو او برښنا  وزارت د انرژی معین ُ د کابل پوهنتون ع

لیندۍ 27, 1396

د کمپیوټر انجنیری او انفارماتیک ډیپلوم د اووم دوری فراغت