غبرګولی 19, 1397

کورس جیوماتیک وکدستر که درپوهنحی جیوماتیک وکدسترپوهنتون پولی تخنیک کابل جهت ارتقای ظرفیت کاری کارمندان اداره مستقل اراضی افغانستان راه اند

غبرګولی 5, 1397

بتاریخ 2جوزا چهار شنبه محفلی  با آیات متبرکه وپخش سرود ملی آغاز متعاقبآ محترم دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکړ" رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک

غبرګولی 4, 1397

محفل ایکه به همین مناسبت در تالار IT  برگزار گردیده بود در نخست محترم پوهنوال دپیلوم انجینرمحمد سعید "کاکر" ریس عمو