گالری رسانه

د تدریسي بهیر د ښه والي او د محصلینو ستونزو ته د رسېدني په موخه د استادانو سره د همغږۍ غونډه تر سره شوه. 20/1/1445----16/5/1402

دآزدی ترانه

دآزدی ترانه

دآزدی ترانه

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون پولی تخنیک دیدن نمود.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون پولی تخنیک دیدن نمود.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون پولی تخنیک دیدن نمود.

مراسم امضای تفاهم‌نامه استخراج حوزه نفتی دریای آمو

دآمو دسیندیزی حوزې دتیلو د را ایستلو هوکړه.

مراسم امضای تفاهم‌نامه استخراج حوزه نفتی دریای آمو

د فراه ولایت بخش اباد د اوبو بند د تونلونو کار پرانیسته

د فراه ولایت بخش اباد د اوبو بند د تونلونو کار پرانیسته

د فراه ولایت بخش اباد د اوبو بند د تونلونو کار پرانیسته