مرکز تحقیقات آکادمیک

مراکز تحقیقات آکادمیک (ARC) جامعه ای از محققان و برنامه هایی است که انواع مختلفی از حوزه ها را پوشش می دهد و نمونه ای از تعهدات پوهنتون به بالاترین استانداردهای علمی و نوآوری در تحقیقات است. ARC تخصص اساسی و زیرساخت های مشترک را در تحقیقات تئوریک و چند مدلی به ارمغان می آورد.