بیوگرافی اعضای کادر علمی

پوهنځی ساختمانی

پوهنځی جیولوجی و معادن

پوهنځی الکترومیخانیک

پوهنځی کامپیوتر سانیس

پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی

پوهنځی جیوماتیک و کادستر

پوهنځی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی

پوهنځی انجنیری منابع آب و محیط زیست