بیوگرافی رئیس عمومی

 

شهرت:                                                                                                                                بیوگرافی                                                                                                                                        

اسم – عبدالرشید

تخلص – اقبال

وظیفه - رئیس  پوهنتون پولی­تخنیک کابل

درجۀ تحصیل – ماستر

رتبۀ علمی – پوهنوال

تحصیلات:

 1. مکتب ابتدایی – چک وردک
 2. مکتب ثانوی- لیسۀ جامی هرات
 3. دورۀ لیسانس و ماستری – انستیتوت نفت و کیمیای آذربایجان

تجربۀ کاری:

 1. انجنیر در وزارت معادن و صنایع در سال 1365
 2. خدمت مقدس عسکری از سال 1365 الی 1366
 3. انجنیر در WAPECA،وزارت انرژی و آب در سال 1367
 4. استاد در دیپارتمنت انجنیری معادن نفت و گاز پوهنتون پولی­تخنیک کابل از آغاز سال 1368 الی اکنون
 5. استاد و مدیر تحریرات انستیتیوت پولی­تخنیک کابل در سال 1369-1370
 6. سرپرست ریاست انستیتیوت پولی­تخنیک کابل در سال 1377
 7. رئیس پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی­تخنیک کابل از برج ثور 1398 الی سرطان 1399
 8. رئیس  پوهنتون پولی­تخنیک کابل از سرطان ۱۳۹۹ الی اکنون
 9. همکار با مؤسسات مختلف ملی و بین­المللی از سال 1377 الی 1396مانند:                                          

IAM, Care International, Solidarities, MEDAIR, Mercy Corps, CHF and

 UH-Habitat.

 

 

 

اعضای کارمندان ریاست عمومی :