بیوگرافی رئیس عمومی

پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالرشید اقبال فرزند ..........

 

اعضای کارمندان ریاست عمومی :