تاریخچه

پوهنتون پولی تخنیک کابل در 21  میزان سال 1342 شمسی  مطابق به 13 اکتوبر سال 1963 میلادی در ساحه  72 هکتار 360 جریب زمین در مربوطات ناحیه پنجم شاروالی  شهر کابل با اشتراک هیات دولتی داخلی وخارجی تهداب گذاری شد، که شامل تعمیرات تدریسی، لابراتوارها، کتابخانه، لیلیه محصلان، تعمیرات رهایشی استادان، طعام خانه با گنجایش  1000  تن در یک وقت، مسجد شریف با گنجایش حدود 500 نماز گذار در یک وقت، مجتمع سپورتی، تالار کنفرانس ها با گنجایش بیشتر از 1000 تن، ورکشاپ ها، پولیگون ها وساحات تفریحی میباشد.

مواد ساختمانی و تجهیزات این پوهنتون از جانب مردم شوروی سابق به مردم افغانستان طور تحفه اهدا گردیده ودر اعمار آن کارگران وانجنیران افغانی وشوروی وقت شرکت داشته اند.

بعد از تکمیل بلاک های تدریسی ولابراتوارها در سال 1346 خورشیدی این موسسه به پذیرش اولین دوره محصلین نایل آمده ودر سال1351 خورشیدی برای بار نخست فارغین خود را به سویه تحصیلی لسانس تقدیم جامعه کرده است. تا سال 1381 این پوهنتون بنام انستیتوت پولی تخنیک کابل مسمی بود که بعد از آن به پوهنتون پولی تخنیک کابل تغییر نام داده شد. تا سالهای 1359 خورشیدی فارغین این موسسه سویه تحصیلی لسانس را کسب مینمودند، بعد از آن تا سال 1371 فارغین آن درجه تحصیل ماستر علوم انجنیری را داشت. درهمین دوره کادرهای ملی به سویه های عالی علمی و پیداگوژی تا سطح دکتورا نیز در این پوهنتون تربیه میشد و در کل بیشتر از 20 تن از دوکتورای خویش دفاع نموده اند.

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازنخستین سالهای تاسیس آن بمثابه بزرگترین نهاد تربیه کادرهای مسلکی درافغانستان به فعالیت آغازنمود، کارکردهای فارغ های آن  درهمه رشته های انجنیری محسوس وچشمگیری است پوهنتون پولیتخنیک کابل همواره کوشیده تا بستر مناسب، فضا و جو مساعد را برای رشد، توسعه ومعاصرسازی کمی و کیفی آن مهیا سازد.

مقاصد:

معیاری ساختن ومعاصرسازی متداوم تمام عرصه های كاری پوهنتون، رشد علوم انجنیری برمبنای جدید ترین دست اورد های علوم وفنون جهان ، ایجاد رشته ها وپوهنحی های جدید وتربیه كادرهای علمی، انجنیری شایسته ومجرب مطابق به نیازهای کشورو وفادار به ارزش های انسانی ، اسلامی و میهنی نظر به مطالبات ومعیار های عصروزمان.

رسالت :

رسالت ما فراهم آوری خدمات با كیفیت عالی برای تمام هموطنانی كه واجد شرایط اكادمیك وتحصیل اند، ارایه تدریس، تحقیق ورهبری پروژه های ملی برای رشد، توسعه وپیشرفت كشوربا فارغان كه خواسته های جامعه، مطالبات مسلكی وتخصصی رادرسطح کشور مرفوع نمایند.

دیدگاه:

دیدگاه ماایجاد یك سیستم تحصیلات عالی تخصصی انجنیری كه ازنظر كمی وكیفی نه تنها نیازهای توسعه وپیشرفت افغانستان را نظربه مطالبات معاصر جوابده باشد، بلكه با معیارهای اكادمیك پوهنتون های منطقه و جهان رقابت نماید.

اهداف:

پوهنتون پولی تخنیك كابل با رعایت قوانین، مقررات ولوایح وزارت تحصیلات عالی  شرایط، امكانات و تسهیلات دست داشته خویش را به مثابه یك پوهنتون دولتی انجنیری پیش تازدرکشور، تمام فعالیت های آینده خویش را با درنظرداشت دیدگاه، رسالت، فرصت ها ی موجود و اهداف این مرامنامه تدوین وتطبیق آنرا برمبنای مسایل مالی، بودجه، اصل استقلالیت، منابع بشری وامكانات دست داشته عملی خواهد نمود.

نکات برجسته اهداف:

 • تربیه كادرهای جوان بادانش مسلكی انجنیری با كیفیت و معیاری.
 • پرورش كادرها با روحیه وطن دوستی و اخلاق نیكو.
 • ارتقای ظرفیت اساتید.
 • تجهیز لابراتوارهای دیپارتمنت ها با تكنالوژی جدید تدریس وتحقیق و حفظ ومراقبت آنها.
 • توسعه کاربرد متداوم روش جدید تدریس.
 • فراهم سازی فضای مناسب اجتماعی واخلاقی وجلوگیری ازتمام انواع تعصبات در محیط اکادمیک پوهنتون.
 • بازنگری ومعاصرسازی متداوم كریكولم های درسی پوهنتون.
 • تجدید نظركلی درمفردات درسی پوهنتون.
 • تالیف و ترجمه كتب ومواد درسی جدید.
 • استخدام اعضای كادرعلمی دیپارتمنت ها به اساس ضرورت .
 • تقویت برنامه های ماستری موجود و ایجاد برنامه های ماستری جدید وبرنامه های دوکتورادردیپارتمنت های واجد شرایط وفراهم آوری تسهیلات برای آنها.
 • کسب استقلالیت اکادمیک درعرصه های اقتصادی وساختاری پوهنتون.
 • اجرای پروژه های تحقیقاتی وانجنیری  .
 • انکشاف پوهنتون ازطریق ایجاد پوهنحی ها ودیپارتمنت های جدید طبق نیازها ی  كشور.
 • ارتقاء پوهنتون پولی تخنیك كابل به مثابه مركز تحقیقات علمی درسطح كشور.
 • ایجاد روابط، توامیت ها و همكاری های علمی، تحقیقی و اكادمیك با پوهنتون های داخل و خارج از كشور.
 • استخدام، تربیه وتشویق لابرانت ها و تكنیشن ها برای دیپارتمنت ها.
 • رشد و توسعه دیپارتمنت زبان های خارجی.
 • تجهیز مركز طباعتی و نشراتی پوهنتون .
 • اعمار تعمیرات تدریسی و لابرتوارها برای انكشاف پوهنتون.
 • یایجاد دیتابیس پوهنتون و ویب سایت معیاری.
 • بازنگری و تجدید نظر برتطبیق سیستم كریدت.
 • تطبیق متداوم پروسه ارزیابی خودی در بخش های اكادمیك، اداری وتدریسی توسط اساتید با تجربه و محصلان شایسته.
 • جستجوی منابع مالی موسسات دولتی وحقوقی داخلی وخارجی برعلاوه بودجه سالانه دولتی .
 • ایجاد مدیریت سالم و موثر در سطح پوهنتون پولی تخنیك كابل.
 • بازنگری در لوایح، مقرره ها، طرزالعمل ها و رهنمود ها.
 • اعاده سیستم مجازات و مكافات در سطح پوهنتون.
 • امضاء تفاهمنامه ها، یادداشت ها و پروتوكول های همكاری با وزارت خانه ها ونهاد های  سكتوری ملی وبینالمللی.
 • ایجاد انجمن های ادبی، علمی و فرهنگی محصلان به منظور رشد استعداد های جوانان