تماس با ما

پوهنتون پولی تخنیک کابل در 21  میزان سال 1342 شمسی  مطابق به 13 اکتوبر سال 1963 میلادی در ساحه  72 هکتار 360 جریب زمین در مربوطات ناحیه پنجم شاروالی  شهر کابل با اشتراک هیات دولتی داخلی وخارجی تهداب گذاری شد، که شامل تعمیرات تدریسی، لابراتوارها، کتابخانه، لیلیه محصلان، تعمیرات رهایشی استادان، طعام خانه با گنجایش  1000  تن در یک وقت، مسجد شریف با گنجایش حدود 500 نماز گذار در یک وقت، مجتمع ( Complex) سپورتی، تالار کنفرانس ها با گنجایش بیشتر از 1000 تن، ورکشاپ ها، پولیگون ها وساحات تفریحی میباشد.

مواد ساختمانی و تجهیزات این پوهنتون از جانب مردم شوروی سابق به مردم افغانستان طور تحفه اهدا گردیده ودر اعمار آن کارگران وانجنیران افغانی وشوروی وقت شرکت داشته اند.

بعد از تکمیل بلاک های تدریسی ولابراتوارها در سال 1346 خورشیدی این موسسه به پذیرش اولین دوره محصلین نایل آمده ودر سال1351 خورشیدی برای بار نخست فارغین خود را به سویه تحصیلی لسانس تقدیم جامعه کرده است. تا سال 1381 این پوهنتون بنام انستیتوت پولیتخنیک کابل مسمی بود که بعد از آن به پوهنتون پولیتخنیک کابل تغییر نام داده شد. تا سالهای 1359 خورشیدی فارغین این موسسه سویه تحصیلی لسانس را کسب مینمودند، بعد از آن تا سال 1371 فارغین آن درجه تحصیل ماستر علوم انجنیری را داشت. درهمین دوره کادرهای ملی به سویه های عالی علمی و پیداگوژی تا سطح دکتورا  (PHD  ) نیز در این پوهنتون تربیه میشد و در کل بیشتر از 20 تن از دوکتورای خویش دفاع نموده اند.

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازنخستین سالهای تاسیس آن بمثابه بزرگترین نهاد تربیه کادرهای مسلکی درافغانستان به فعالیت آغازنمود، کارکردهای فارغ های آن  درهمه رشته های انجنیری محسوس وچشمگیری است پوهنتون پولیتخنیک کابل همواره کوشیده تا بستر مناسب، فضا و جو مساعد را برای رشد، توسعه ومعاصرسازی کمی و کیفی آن مهیا سازد

   پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1969                 

 

       پوهنتون پولیتخنیک کابل در زمان جنگ های تحمیلی 1374

پوهنتون پولیتخنیک کابل سال 1395

آدرس:

پوهنتون پولی تخنیک کابل

ناحیه پنجم کارته مامورین

کابل افغانستان

34.5342002, 69.1193756

معلومات برای تماس

پوهنتون پولی تخنیک کابل مرکزاساسی تربیه کادرهای علمی انجنیری در کشور
+93 (0) 20 210 1104
localhost@jhasdbfb.ee