عمومی رئیس ژوندلیک

دعمومی رئیس بیگرافی

شهرت:

نوم – عبدالرشید

تخلص – اقبال

ډڼده - د کابل پولی­تخنیک پوهنتون عمومی رئیس 

د زده کړې درجې – ماستر 

علمی رتبه – پوهنوال

زده کړه:

 1. لومړنی ښوونځی - چک وردک

    2. عالي لېسه -  د هرات جامی لیسه

    3. د لیسان او ماستری دوره -  د آذربایجان د نفت او کیمیا انسټیټیوټ

کاري تجربه:

  1. په 1365 کال کې د کانونو او صنایعو په وزارت کې انجینر
  2. د 1365 څخه تر 1366 پورې مقدس نظامي خدمت
  3. په 1367 کې د اوبو او انرژۍ وزارت په WAPECA کې انجنیر
  4. د کابل پولیتخنیک پوهنتون د نفتو او ګازو د کانونو د انجینرۍ په څانګه کې د 1368 کال له پیل څخه تر اوسه پورې استاد
  5. د کابل پولی تخنیک انسټیټیوټ، 1369-1370 استاد او د تحریراتو مدیر
  6. په 1377 کال کې د کابل پولیتخنیک انستیتوت رییس
  7. له 1398 څخه تر 1399 پورې د کابل پولیتخنیک پوهنتون د جیولوجی او کانونو د پوهنځي رئیس
  8. د 1399 کال د چنګاښ څخه تر اوسه پورې د کابل پولی تخنیک پوهنتون عمومی رئیس
  9. له 1377 څخه تر 1396 پورې د مختلفو ملي او نړیوالو بنسټونو سره همکاري، لکه:                                      

IAM, Care International, Solidarities, MEDAIR, Mercy Corps, CHF and

 UH-Habitat.

 

 

د پوهنتون عمومي ریاست کارکوونکي