اعضای کادر علمی

پوهنحی ساختمانی

پوهنحی جیولوجی و معادن

پوهنحی الکترومیخانیک

پوهنحی کامپیوتر سانیس

پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی

پوهنحی جیوماتیک و کادستر

پوهنحی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی

پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست