بیوگرافی

به زودی

ديپارتمنت اختصاصي فارغ دهنده:

  • ديپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکشاف معادن
  • دیپارتمنت انجنیری معادن نفت و گاز
  • دیپارتمنت انجنیری استخراج معادن مواد مفید جامد به طریقه برهنه
  • دیپارتمنت انجنیری استخراج معادن مواد مفید جامد به طریقه زیرزمینی
  • دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی 

ديپارتمنت عمومي:

  •  ديپارتمنت تربيت بدني