غړی

دیر ژر

اختصاصی څانګی:

  • دکانونودپلټنی اوانجنیری جیولوجی څانګه
  • د نفت اوګازو انجنیری څانګه
  • -د ځمکی لاندی توګه د کانونو د را ایستنی څانګه
  • په پرانسته توګه دکانونو د را ایستنی څانګه
  • دانجنیری جیولوجی اوهایدروجیولوجی څانګه

عمومی څانګه:

  • دبدنی روزنی څانګه