بیوگرافی

به زودی

دیپارتمت ها:

  • دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی (NE)
  •   دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی(IS)
  •   دیپارتمنت انجنیری کامپیوتر(CE)