غړی

دیر ژر

څانګی:

  • د معلوماتی علومو او محاسبی  څانګه   (CIS)
  • د معلوماتی تکنالوژی څانګه  (IT)
  • دکمپیوتر انجنیری څانګه  (CE)