بیوگرافی

دیپارتمنت های اختصاصی:

  • انجنیری اتومیخانیک.
  • تامین برق موسسات صنعتی، شهرها و دهات.

 دیپارتمنت های عمومی: