بیوگرافی

دیپارتمنت های اختصاصی:

  • انجنیری اتومیخانیک.
  • تامین برق موسسات صنعتی، شهرها و دهات.

 دیپارتمنت های عمومی:

  • ریاضیات عالی.
  • ​زبان های خارجی.
  • میخانیک نظری و تطبیقی.
  • فزیک.