بیوگرافی

به زودی

دیپارتمنت اختصا صی :

  • ساختمان های صنعتی و مدنی
  • مهندسی
  • شهر سازی
  • اداره و منجمنت ساختمان ها

دیپارتمنت عمومی:

  • رسم تخنیکی و هندسه ترسیمی
  • ثقافت اسلامی