د علمی برنامه پالیسی سیمینار

22 جولای, 2019

سمینارآگاهی دهی واجراات نظارت سالانه ودوره ئی برنامه های علمی به تاریخ 29سرطان 1398 درتالارIT  دایرگردید .

د کیفیت لوړولو سیمینار

14 جولای, 2019

سمیناریک روزه ارتقآ کیفیت درپوهنتون پولی تخنیک کابل، با اشتراک هئیت رهبری، روئسای پوهنحی های هشت گانه ، آمرین دیپارتمنت ها واستادان  برگزارگردید .

د ماکیتونه نندارتون (د اوسیدو کور ) د ساختمانی پوهنحٌی د مهندسی دیپارتمنت محصلان

14 جولای, 2019

ماکیت های (تعمیرات مسکونی حویلی دار) محصلان صنوف دوم دیپارتمنت مهندسی دردهلیزهوائی تعمیرتدریسی به نمایش گذاشته شد .

د کابل پولی تخنیک پوهنتون فعالیتونو راپور

05 جولای, 2019

مجلس گزارش دهی ازفعالیت های پوهنتون پولی تخنیک کابل با اشتراک هئیت رهبری، استادان و کارمندان دایر گردید.

پاڼې