د سیمه ایز ترانزیت په اړه د افغانستان نړیوال کنفرانس

14 سپتمبر, 2019

امروز مورخ 21 سنبله به میزبانی پوهنتون پولیتخنیک کابل و همکاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری کنفرانس بین المللی (افغانستان،  چهار راه ترانزیت منطقه ) در تالار جمنازیوم این کانون علمی دایر گردید.

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د مسلکی او انکشافی مرکز) (PDC، د غیر ارګانیک ټیکنالوژیو لابراتوار ډیپارټمنټ او د جیوماټیک او کدستر پوهنحٌی د پرانستل مراسم

03 سپتمبر, 2019

محترم پوهنمل عبدالتواب "بالا کرزی" معین علمی وسرپرست وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون پولی تخنیک کابل بازدید نموده  و با محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید" کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، هیئت رهبری واستادان ملاقات نمودند .

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د مسلکی او انکشافی مرکز) (PDC، د غیر ارګانیک ټیکنالوژیو لابراتوار ډیپارټمنټ او د جیوماټیک او کدستر پوهنحٌی د پرانستل مراسم

03 سپتمبر, 2019

محترم پوهنمل عبدالتواب "بالا کرزی" معین علمی وسرپرست وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون پولی تخنیک کابل بازدید نموده  و با محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید" کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، هیئت رهبری واستادان ملاقات نمودند .

د کابل پولیتخنیک پوهنتون کې د اوبو او چاپیریال څیړنې ملي مرکز ناسته

03 سپتمبر, 2019

نشست مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل به اشتراک محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید" کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل وتعدادی ازاستادان درآن مرکزتدویریافت .

پاڼې