د صنعتي او مدني ودانیو څانګه د ماسټری دفاع شپږم دوره

11 مارچ, 2019

محفل با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید ، وپخش سرودملی آغازگردید .

د اتومیخانیک انجنیري څانګې د لابراتوار جوړول

03 مارچ, 2019

پوهنتون پولیتخنیک کابل در راستای تجهیز نمودن لابراتوار های دیپارتمنت های مختلف این کانون علمی توانست اینبار به کمک بانک جهانی وسایل لابراتواری مُدرن و دو عراده موتر مودل جدید جهت اجرای کار های عملی به دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک فراهم نماید

د موډل د زده کړې مدیریت سیسټم ورکشاپ

27 فبروري, 2019

ورکشا پ سیستم مدیریت آموزشی Moodle ازطرف کمیته آموزش الکترونیکی پوهنتون پولی تخنیک کابل برای تعدادی ازاستادان این پوهنتون برای دوروز درمرکزIT دایرگردید .

پاڼې