دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی :

دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی درسال 1390 ه ش مطابق به 2008 میلادی ایجاد گردید. از سال 1971تا سال 2008  در چوکات دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی فعالیت نموده تا بلاخره در سال 2008 بنابر نیازمندی های کشورو اهمیت رشته، دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی به پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی ارتقآ نمود. پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی دارای چهار دیپارتمنت فارغ دهنده بوده که عبارت اند از دیپارتمنت  تکنالوژی مواد عضوی، دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی، دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذائی و دیپارتمنت پروسس فلزات و همچنان دارای دو دیپارتمنت عمومی است که عبارت اند از دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی و دیپارتمنت کیمیا. دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی دارای پنج تن استاد شامل کادر علمی دارد که از آن جمله یک نفر استاد در جریان تحصیل دوکتورا در کشور سلواکیا بوده و یک نفرهم به سویه ماستر و متباقی سه نفراستاد لسانس می باشند. در دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی مضامین اختصاصی مانند ترمودینامیک تخنیکی و انتقال حرارت، عملیات و دستگاه صنایع کیمیاوی، حفاظت کار وتخنیک بی خطر، اتوماتیک و اتوماتیزیشن عملیات تولیدی، بیلانس مادی و انرژیتیکی  که برای رشته های تکنالوژی مواد عضوی، تکنالوژی مواد غیر عضوی و تکنالوژی مواد غذائی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی عمومیت دارد، تدریس می گردداین دیپارتمنت فعلا دیپارتمنت فارغ ده نمی باشدبنیان گذار ویکی از استادان سابقه دار دیپارتمنت  که تا تاریخ 02 /2016 بحیث امر دیپارتمنت وظیفه انجام داده محترم داکتر نورمحمد زمانی می باشد. از تاریخ 04/08/2016 تا حال حاضر یکی از استادان این دیپارتمنت محترم پوهنیار دیپلوم انجنیر شیرشاه امرخیل که سند ماستری خویش را در سال2013- 2016 از پوهنتون ملی تحقیقی تخنیکی بنام ستپایف شهر آلماتی کشور قزاقستان بدست آورده بحیث آمر دیپارتمنت تعیین وبه کار خویش ادامه میدهد.

دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی از سال 2008 بدین طرف یکی از دیپارتمنت های مهم و عمده در چوکات پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی شناخته شده که دارای ظرفیت بالای تحقیقی و ازنگاه پیداگوژی میباشد. بعداز سال 2013 لابراتوار دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی مجهزبه مدرن ترین وسائیل لابراتواری به کمک اتحادیه اروپا و پوهنتون تخنیکی کشور دوست سلواکیا گردیده که در بخش های عملیات ودستگاه های صنایع کیمیاوی ،اتوماتیک و اتوماتیزیشن و ترمودینامیک و انتقال حرارت بشکلی عملی به محصلین تدریس صورت می گیرد.تمام تجهیزات پیشرفته از کمپنی ایدیبان (edibon) کشور اسپانیا خریداری شده است.

اهداف دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی

دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی درسال 1390 ه ش مطابق به 2008 میلادی ایجاد گردید که از سال  1971 تا سال 2008  در چوکات دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی فعالیت نموده تا بلاخره در سال 2008 بنابر نیازمندی های کشورو اهمیت رشته تکنالوژی کیمیاوی دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی به پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی ارتقآ نمود. دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی دارای پنج تن استاد شامل کادر علمی دارد. در دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی مضامین اختصاصی مانند ترمودینامیک تخنیکی و انتقال حرارت، عملیات ودستگاه صنایع کیمیاوی ، حفاظیت کار وتخنیک بی خطر، اتوماتیک و اتوماتیزیشن عملیات تولیدی ، بیلانس مادی و انرژیتیکی  که برای رشته های فارغ دهنده مانند رشته  تکنالوژی مواد عضوی، تکنالوژی مواد غیر عضوی و تکنالوژی مواد غذائی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی عمومیت دارد، تدریس می گردد. این دیپارتمنت فعلا دیپارتمنت فارغ ده نمی باشد. بنیان گذار ویکی از استادان سابقه دار دیپارتمنت  که تا تاریخ 02 /2016 بحیث امر دیپارتمنت وظیفه انجام داده است محترم داکتر نورمحمد زمانی می باشد. از تاریخ 04/08/2016 تا حال حاضر یکی از استادان این دیپارتمنت محترم پوهنیار دیپلوم انجنیر شیرشاه امرخیل که سند ماستری خویش را در سال2013- 2016 از پوهنتون ملی تحقیقی تخنیکی بنام ستپایف شهر آلماتی کشور قزاقستان بدست آورده بحیث آمر دیپارتمنت تعیین وبه کار خویش ادامه میدهد.

هدف  اساسی از تاسیس دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی  درچوکات پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی عبارت از تربیه کادر های علمی و آگاه ، مجهز و با دانش روز و همچنان  آشنایی کامل آنها به تمام مسائیل ، تجهزات و تمام شرایط تولید صنایع کیمیاوی بوده و با رعایت تمام اصول ، قوانین و مقرارت وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستاد دارای اهداف ذیل میباشد:

 1.  تربیه کادرهای تخصصی ومسلکی در سطح کشور که فارغان آن قادر باشند با روحیه وفاداری به منافع ملی وآراسته با دانش روز ، مطابق خواسته ها ومطالبات بازار کار درسطح ملی ومنطقه مصدر خدمت شوند.
 2. ارتقاء جایگاه دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی به عنوان دیپارتمنت برتر درمیان سایر دیپارتمنت های پوهنتون پولی تخنیک کابل در سطح افغانستان الی سال 1400.
 3. تربیه متقاضیان این رشته با کیفیت معیاری بر اساس نیازمندی های کشور، تقاضای بازار آزاد کار وهمچنان پلان های بزرگ دولت ، با دانش مسلکی وتخصصی روز در سطح ملی ومنطقه می باشد.
 4. همکاری های علمی در اجرای پلان های انکشافی کشور همراه موسسات دولتی وغیر دولتی ذیربط.
 5. ارتقاء کمی وکیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیارهای ملی وبین المللی.
 6. عرضه علم ودانش در زمینه انجنیری کیمیاوی به تمام متقاضیان واجد شرایط.
 7. ترویج استفاده از دستاورد های علمی به سطح وسیع درکشور بطورعملی ونظری.
 8. همکاری وتبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون.
 9. تحقیق وپژوهش در بخش های مربوط به انجنیری کیمیاوی.
 10. ایجاد یک دیپارتمنت معیاری.
 11. تمرکز جدی روی کیفیت تحصیلی .
 12. تطبیق برنامه های اکادمیک برای بهبود کیفیت .
 13. ایجاد فرصت ها برای تکمیل تحصیلات اعضای کادرعلمی مانند ماستری و دوکتورا و ارتقای ظرفیت استادان سابقه دار .
 14. عرضه خدمات بر اساس مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها نظربه امکانات موجود.
 15. سهم گیری در رشد جامعه ، تامین ارتباطات با جامعه وحل مشکلات جامعه .
 16. تجدید نظر ونظارت ار تطبیق کریکولم ها به شکل مستمر .
 17. ایجاد تسهیلات برای تحقیقات علمی .
 18. استفاده موثر از وسائیل لابراتواری برا ی پروژه های صنفی محصلین و در تحقیق استادان.
 19. جلب وجذب کمک های مادی ومعنوعی داخلی وخارجی برای توسعه دیپارتمنت .
 20. کار روی مواد نشراتی وبلند بردن ظرفیت علمی اعضای کادرعلمی .
 21. ایجاد توامیت با سایر پوهنتون های داخلی وخارجی

رسالت دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی

 رسالت این دیپارتمنت همانا تربیه متقاضیان این رشته با کیفیت معیاری بر اساس نیازمندی های کشور، تقاضای بازارآزاد کار وهمچنان پلان های بزرگ دولت ، با دانش مسلکی وتخصصی روز در سطح ملی ومنطقه می باشد.

همکاری های علمی در اجرای پلان های انکشافی کشور همراه موسسات دولتی وغیر دولتی ذیربط؛

ارتقاء کمی وکیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیارهای ملی وبین المللی؛

تولید علم ودانش؛

آموزش ویاد گیری؛

ترویج استفاده از دستاورد های علمی به سطح وسیع درکشور بطور عملی ونظری؛

همکاری وتبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون؛

تحقیق وپژوهش.

دیدگاه دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی

ایجاد یک دیپارتمنت مسلکی برای تربیه کادرهای تخصصی ومسلکی در سطح کشور که فارغان آن قادر باشند با روحیه وفاداری به منافع ملی وآراسته با دانش روز ، مطابق خواسته ها ومطالبات بازار کار درسطح ملی ومنطقه مصدر خدمت شوند.

ارتقاء جایگاه دیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی به عنوان دیپارتمنت برتر درمیان سایر دیپارتمنت های پوهنتون پولی تخنیک کابل در سطح افغانستان الی سال 1400 

بیگرافی مختصر

پوهنیار دیپلوم انجنیر شیرشاه امرخیل آمر دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی درسال 1365 ه ش در شهر کابل تولد شده درسال 2005 شامل رشته تکنالوژی کیمیاوی شده و درسال 2010 با استفاده از یک بورس تحصلی کوتاه مدت غرض تکمیل پروژه دیپلوم خویش عازم کشور سلواکیا گردیده و پروژه پیلوم خویش را درپوهنتون تخنکی سلواکیا – بریتیسلاوا تکمیل نموده و درهمان سال سند فراغت دوره لسانس خویش را بدست اورده است. موصوف در سال 2010 شامل کادر علمی دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی شده ودر سال 2013 با استفاده از یک بورس تحصلی دوره ماستری عازم کشور قزاقستان شده ودر رشته تکنالوژی مواد غیر عضوی دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی انیستیتوت تکنالوژی عالی و پیشرفت با ثبات پوهنتون ملی تحقیقی  تخنیکی قزاقستان بنام ستپایف درسال 2016 سند ماستری خویش را با درجه عالی بدست اورده است.

 

بیگرافی مختصر

پوهینار دیپلوم انجنیر محمد ایمل قاضی زاده متولد سال 1984میلادی ولایت ارزگان افغانستان بوده موصوف در سال 2007 از رشته تکنالوژی کیمیاوی پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون پولی تخنیک کابل سند فراغت لسانس خویش را بدست اورده است. قاضی زاده درسال 2007 بحیث استاد درکادر علمی دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی شامل گردیده و در سال 2008 با استفاده از یک بورس تحصلی دوره ماستری عازم کشورسلواک گردیده و درسال 2010 سند ماستری خویش در رشته انجنیری کیمیاوی از پوهنتون تخنیکی سلواکیا بدست اورده است.در حال حاضر موصوف مصروف برنامه دوکتورای خویش در پوهنتون زولند پوهنځی تکنالوژی صنعتی و محیط زیست در دیپارتمنت اتوماتیک ساختن دستگاه ها در کشورسلواکیا می باشد.

معرفی مختصر: پوهنیار مرضیه پارسا متولد سال 1359 ه ش ولایت کابل بوده  در سال 1388 ه ش از دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون پولی تخنیک کابل به سویه لسانس فارغ گردیده ودر سال 1388 ه ش شامل کادر علمی دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی گردیده است.

معرفی مختصر: پوهیالی روبینا میهن متولد سال 1992 میلادی ولایت کابل می باشد در سال 2013 به سویه لسانس از دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی سند فراغت خویش را بدست اورده  و درسال 2014 بحیث استاد شامل کادر علمی دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی گردیده است.

معرفی مختصر: پوهیالی یلدا ضیائی متولد سال 1989 میلادی ولایت غزنی افغانستان است که در سال 2013 از رشته تکنالوژی مواد عضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی به سویه لسانس سند فراغت خویش را بدست اورده است و در سال 2014 به حیث استاد شامل کادر علمی دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی گردیده است.

معرفی مختصر: انجنیر عبدالوسیم حبیبی متولد سال 1989 میلادی ولایت کابل می باشد موصوف سند فوق بکلوریا خویش را درسال 1389 ه ش از انیستیتوت میخانیکی کابل بدست آورده است  و در سال 1391 ه ش به حیث انجنیر لابرانت دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی تقرر حاصل نموده است. محترم عبدالوسیم حبیبی با استفاده ازیک بورس کوتاه مدت سه ماهه ترنینگ تخنیکی دربخش لابراتوارها درسال 2015 میلادی عازم کشور سلواکیا گردیده بود.