د کابل پولیتخنیک پوهنتون د مالي او اداري سرپرست مراسم

31 مې, 2017

 د کابل پولیتخنیک پوهنتون د مالي او اداري  سرپرست د معرفي کولو په مناسبت په مراسمو کې : 

د کابل پولیتخنیک پوهنتون د دندو ستاینه علمی مرستیال

28 مې, 2017

د کابل پولیتخنیک پوهنتون د دندو ستاینه علمی مرستیال:

 

د افغان ورزش اتل حفيظ الله "محمد" ستاینه

28 مې, 2017

د افغان ورزش اتل حفيظ الله "محمد" ستاینه:

د کابل پولیتخنیک پوهنتون زده کوونکو شپا لسم علمي کنفرانس

24 مې, 2017

د کابل پولیتخنیک پوهنتون زده کوونکو شپا لسم علمي کنفرانس:

پاڼې