دیپارتنمنت میــــخانیک نــــــــــــظری و تطــــــــــــبیقی:

دیپارتنمنت میخانیک نظری و تطبیقی بنا بر ضرورت اشد  دست رسی  محصلین رشته های مختلف انجنیری به علوم اساسی انجنیری، نخست در سال  1347 هجری شمسی در چوکات پوهنځی ساختمانی ایجاد گردید. درسال 1360 بعد از ایجاد پوهنځی الکترو میخانیک  در چوکات این پوهنځی به فعالیت خود ادامه داده است.   

هدف از ایجاد این دیپارتمنت تدریس و  تقویه مضامین اساسی تخنیکی برای بلند بردن سطح دانش محصلین در رشته های مختلف ا نجنیری بوده که این مضامین عبارت اند مضمون میخانیک نظری شامل  ستاتیک، سینماتیک، دینامیک  و اهتزازات، مضمون مقاومت مواد، مضمون میخانیک ساختمان، مضمون  میخانیک تطبیقی، مضمون میخانیک تخنیکی، مضمون پرزه جات ماشین و مضمون تیوری میخانیزم ماشین بوده که توسط استادان با کریکولیم های مشخص برای دیپارتمنت های ذیل تدریس مینمایند:

1 . دیپارتمنت تامـــــــین برق PS   مربوط پوهنحًی الکترومیخانیک

2 . دیپارتمنت اتومیخانیک AME  مربوط پوهنحًی الکترومیخانیک

3 . دیپارتمنت تعـــــمیرات CIC مربوط پوهنحًی ساخـــــــــــــتمانی

4 . دیپارتمنت مهــــــندسی AR مربوط پوهنحًی ساخــــــــــــــتمانی

5 . دیپارتمنت اداره ساختمان CM مربوط پوهنحًی ساخــــــــــتمانی

6 . دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخــــــــــنیکی HS مربوط پوهنحًی انجنیری منابع آب و محیط زیست

7 . دیپارتمنت ابرسانی و انجنیری محیط زیست WS مربوط پوهنحًی انجنیری منابع آب و محیط زیست

8 . دیپارتمنت مواد عـــــــضوی TOS مربوط پوهنحًی تکنالوجی کیمیاوی

9 . دیپارتمنت مواد غیرعضوی TNS مربوط پوهـنحًی تکنالوجی کیمیاوی

10 . دیپارتمنت مواد غـــــــــذائی FT مربوط پوهنحـًی تکنالوجی کیمیاوی

11 . دیپارتمنت انـــــــجنیری راه آهــــــــن RE مربوط پوهنحـــــــــــًی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی

12 . دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی  TE مربوط پوهنحًی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی

13 . دیپارتمنت اکـــــتشاف مـــــــــــــعادن GEEM مربوط پوهنحًی جیولوجی و معادن

14 . دیپارتمنت هایــــــدرو جــــــــــــیولوجی EGH مربوط پوهنحًی جیولوجی و معادن

15 . دیپارتمنت استـــــــــخراج معادن روباز OME مربوط پوهنحًی جیولوجی و معادن

16 . دیپارتمنت استخراج معادن زیر زمینی UME مربوط پوهنـحًی جیولوجی و معادن

17 . دیپارتمنت نــــــــــــــفت و گــــــــــــــاز OG  مربوط پوهنحًی جیولوجی و معادن

لست مضامین که تدریس آن را دیپارتنمنت میخانیک نظری و تطبیقی به عهده دارد از جمله مضامین عمومی تخنیکی اساسی محسوب گردیده که پیش شرط برای مضامین اساسی در رشته های فوق الذکر می باشد و بدون دانستن این مضامین مشکل است تا انجنیران جوان را در رشته های فوق الذکر تربیه  و به جامعه تقدیم کرد.

واضح است که این دیپارتمنت فارغ دهنده نبوده اما یک دیپارتمنت عمومی – اختصاصی کمک کننده برای رشته های مختلف انجنیری این پوهنتون می باشد.

در دیپارتنمنت میخانیک نظری و تطبیقی از بدو تاسس در حدود  4 الی 15 استاد  شامل کادر علمی مصروف تدریس بودند. ناگفته نماند که کریکولیم مضامین  مربوطه این دیپارتمنت تا مقطع ماستری بوده و بکمک استادان شوروی سابقه تدریس میگردید. در همان مقطع  لکچر نوت ها به صورت کتاب درسی چاپ گیستتنر تهیه گردیده که اکثر نسخه های آن ها تا کنون در کتابخانه مرکزی پوهنتون پولی تخنیک موجود است.

زمانی که پروگرام ماستری از پوهنتون پولیتخنیک قطع گردید، پروگرام های درسی نیز تجدید نظر گردید که هر مضمون لکچر نوت های مشخص داشت  و توسط اساتید مربوطه تدوین گردیده و بدسترس محصلین قرار داده می شد.

اکنون کریکولیم مضامین مربوط دیپارتنمنت میخانیک نظری و تطبیقی دوباره تجدید نظر گردیده که مطابقت با پروگرام های کشور های پیشرفته و یونسکو  دارد. دروس مضامین این دیپارتمنت اکنون مطابق سیستم کردیدت عیار گردیده که شامل  لکچر، عملی و لابراتواری، کار های محاسبوی و گرافیکی  می باشند. اکنون کتب درسی، لکچر نوت ها، راهنمای حل مسایل توسط اساتید مربوطه  در مضامین متذکره  تهیه گردیده و عنقریب کتب درسی تمام مضامین متذکره به زیور چاپ مزین خواهد شد.

لازم به تذکر است که اساتید ذیل امور تدریس را به عهده داشتند:

 1. مرحوم پوهاند محمد نعیم سلطانی
 2. پوهنوال محمد اعظم نیوش
 3. مرحوم پوهنوال سخی جان محسنی
 4. پوهنوال احمد لقا نجم
 5. مرحوم پوهندوی خواجه سید  ابراهیم کوهستانی
 6. پوهندوی عبدالله سمسور
 7. پوهندوی اسدالله شریف
 8. پوهندوی سید نوید زیوری
 9. پوهندوی عبدالمتین تمیم
 10.  پوهنیار اصیل خان
 11.  پوهنیار وزیر پادشاه
 12.  پوهنیار کنشکا کاکر
 13.  پوهنیار سید سکندر شاه
 14.  پوهنیار رایص
 15.  پوهنیار احمدی
 16.  پوهنیار محمد ایوب کوهستانی
 17.  ردیموف
 18.  تگاسوف
 19.  مروزوف

اکنون در دیپارتنمنت میخانیک نظری و تطبیقی اساتید محترم زیر مصروف تدریس می باشند:

 1. پوهندوی عبدالمتین  تمیم            آمر دیپارتمنت
 2. پوهندوی محمد عارف یوسفی     عضو
 3. پوهندوی سید نوید زیوری         عضو
 4. پوهنمل  شمس الحق  کاشفی       عضو
 5. پوهنمل سید ا جمل دشتی           عضو
 6. پوهنیار روح الله جمال              عضو
 7. پوهنیار  وارث    کوهستانی       عضو
 8. پوهیالی محمد مسعود معصومی   عضو
 9. محمد نجیب عمری                  انجنیر لابرانت

دیپارتمنت میخانیک نظری و تطبیقی دارای یک لابراتوار مجهز تست های مقاومت مواد بود که تمام تست ها ی مواد در کشش و فشردگی، خمش، استواری، خستگی و پیچیش در آنجا صورت می گرفت. اما متاسفانه  در جنگ ها این لابراتوار بصورت کامل تخریب گردیده که هیچ نوع کار عملی در آن صورت نمی گیرد. و محصلان صرف بصورت نظر ی آموزش می بینند.  درصورتی که این لابراتوار دوباره احیای مجدد گردد از طرفی محصلان دروس عملی را بیشتر آموزش دیده و از طرف دیگر می تواند یک منبع خوب عایداتی پوهنتون برای تست مواد ساختمانی در مقابل حق الزحمه برای موسسات و شرکت های ساختمانی باشد. امید واریم در زمینه  مقامات مسوول توجه جدی نمایند.

 پلان های ستراتیژیک و پلان های انکشافی برای دیپارتنمنت میخانیک نظری و تطبیقی مطابق نیاز مندی عصر تهیه و ترتیب گردیده که در دیپارتمنت موجود می باشد.

این دیپارتمنت نیاز مبرم به یک توامیت علمی با یکی از پوهنتون ها ی مشهور کشور های دوست را دارد تا در مورد تربیه کادر متخصص و ارتقای ظرفیت اساتید موجود بی نیاز گردد.