دیپارتمنت فزیک:

دیپارتمنت فزیک در سال 1347 با آغاز فعالیت پوهنتون پولی تخنیک کابل شروع به کار نمود که این دیپارتمنت از اغاز تاسیس تا حال تدریس فزیک عمومی را در تمام پوهنځی های این پوهنتون عهده دار بوده است.                                                                                      

در ابتدای آغـاز دروس در پوهنتون پولی تخنیک کابل در دیپارتمنت فزیک یک استاد بنام دوکتور عبدالعظیم ضیائی به رتبه علمی پوهاند و یک استاد بنام دوکتور غلام صدیق محبی به رتبه علمی پوهنوال همراه با استادان خارجی شروع به تدریس نمودند. علاوه از این دو تن، یک تعداد اسیستانت های افغانی از قبیل انجنیر محمد الدین، انجنیر بسم الله نزهت، انجنیر گلداد خان نیز در این دیپارتمنت به کار آغاز نمودند، بعداً در سالهای بعدی دیپلوم انجنیر لطیفه اعتمادی و دوکتور محمد انورسلطان نیز پس از ختم دوره تحصیل از اتحاد شوروی وقت به این دیپارتمنت به حیث اسیستانت مقررشده اند، دیری نگذشته که انجنیر محمد اسماعیل دانش در این دیپارتمنت آغاز به کار نمود. در پایان ماه اسد سال 1349 پوهنیار نثاراحمد نثاروبه تاریخ دهم سنبله 1349 پوهنیارمحمدانورشمس پسازفراغت موفقانه از تحصیل دراین دیپارتمنت به حیث اسیستانت مقرر شدند.                                                              

بعداً در سال 1351 دوکتور محمد رسول عمر، دوکتورغلام رسول رسولی پس از ختم تحصیل و متعاقبا پوهندوی دوکتور فقیرمحمدیعقوبی وانجنیر محمد قاسم جمدر به پولی تخنیک کابل مقررشدند. علاوه بر اشخاص فوق الذکر پوهنیار عبدالرحیم رحیمی، پوهنیار شاه زلمی صلح دوست، پوهنیار رحیم جان، پوهنیار جمعه خان، پوهنیار عبدالجمیل سلیم، پوهندوی دوکتور سیدعبدالستارخلوتی، پوهنمل رقیه انصار، پوهنیار مسعود نیز در این دیپارتمنت به صفت استاد ایفای وظیفه نموده اند.

این دیپارتمنت در گذشته از جمله قوی ترین دیپارتمنت های پوهنتون پولی تخنیک کابل ازنگاه علمی و کادرعلمی بوده و در قسمت کارهای علمی نیز مقام شامخی داشت است.

در این دیپارتمنت در حدود زیادتر از صدها مقاله و رساله علمی علاوه از کتب درسی، ممد درسی و کتب لابرتواری به طبع رسیده که اکثر مقالات اعضای این دیپارتمنت در مجلات بین المللی به طبع رسیده است و الماری های کتابخانه پوهنتون پولی تخنیک از کتب طبع شده اعضای این دیپارتمنت زمانی مزین بود وحال هم مزین می باشد.

متاسفانه در دوران جنگ های ویران گر تمام دار و ندار دیپارتمنت فزیک به یغما برده شد ولابراتوار های مجهزاز بین رفتند مدت ها بدون لابراتوار دروس به پیش برده میشد، خوشبختانه در سال های اخیر لابراتوار های دیپارتمنت فزیک مجدداً تجهیزگردیده و فعلاً لابراتوار های فزیک میخانیک و مالیکولی، لابرتوارفزیک برق ومقناطیس، لابراتوار فزیک نور تجهیز و بدسترس محصلین جهت اجرای کارهای علمی قرار دارند.

زمانی در دیپارتمنت فزیک شش پوهاند وشش دو کتور علوم مصروف تدریس بودند.

فعلاً در دیپارتمنت فزیک پوهنمل محمد داود احمدزی به صفت امر دیپارتمنت، پوهنمل رقیه متمهد، پوهنمل فاطمه خلمی، پوهنمل احدخان و پوهنیار محمد علی دارای درجه تحصیل ماستری و پوهنیار احمد مصطفی عطایی و پوهیالی اکبر دارای درجه تحصیل لیسانس وظیفه تدریس را به پیش  می برند. پوهنمل  محمد ضیا زاهدی یک تن از استادان این دیپارتمنت  غرض تحصیلات عالی دوره دوکتورا به خارج از کشور اعزام گردیده است.