دیپارتمنت فزیک

دیپارتمنت فزیک، واقع در اتاق 213 تعمیر تدریسی، در سال 1347 با آغاز فعالیت پوهنتون پولی تخنیک کابل شروع به کار نمود. این دیپارتمنت از آغاز تأسیس تا حال تدریس نظری و عملی فزیک انجنیری(شامل فزیک میخانیک، برق و مقناطیس، حرارت و ترمودینامیک و فزیک نور و جدید) را در تمام پوهنځی های این پوهنتون عهده دار بوده است.

دیدگاه

دیپارتمنت فزیک من حیث یک نهاد علمی تلاش می نماید که با ارایه آموزش با کیفیت و انجام تحقیق، کادرهای متخصص و مجرب را در رشته های مختلف انجنیری تربیت نماید. در جهت توسعه زیر بنای علمی و تخنیکی جامعه، و تأمین خواست های بازار کار تلاش می نماید.

مأموریت

دیپارتمنت فزیک با استفاده از کادرهای علمی و متخصص با حفظ اصول علمی و اخلاقی و بکارگیری از شیوه¬های جدید آموزشی مبتنی بر شاگردمحوری و وسایل تکنالوژی جدید در بخش تدریس و تحقیق، کارهای علمی و مسلکی را برای رشد و توسعه جامعه تربیه می نماید.

اهداف

دیپارتمنت فزیک برای نایل شدن به دیدگاه و ماموریت، اهداف زیر را تعقیب می نماید:

  • معیاری¬ساختن و معاصرسازی مداوم عرصه های کاری این دیپارتمنت.
  • کار دوامدار روی کیفیت و انکشاف دیپارتمنت.
  • تأسیس لابراتوار فزیک جدید جهت بلند بردن دانش محصلین در مورد هسته و اتوم و استفاده صلح آمیز از انرژی اتومی.
  • تلاش در جهت تربیه کادرهای علمی با معیار بین المللی، مطابق به نیازها و تقاضای بازار کار.
  • تلاش در جهت معیارسازی اصول تدریس و تحقیق.

مقاصد و فعالیت ها

جهت تحقق و رسیدن به اهداف فوق الذکر، این دیپارتمنت مقاصد زیر را تعقیب می نماید:

  • ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی اعضای کادر علمی دیپارتمنت.
  • معرفی اعضای کادر علمی دیپارتمنت به تحصیلات عالی ماستری و دوکتورا و بورسیه های آموزشی کوتاه-مدت.
  • مجهزنمودن صنوف درسی دیپارتمنت با تکنالوژی جدید تدریس.
  • اکمال و فعال¬سازی تجهیزات لابراتواری دیپارتمنت.

در حال حاضر، تشکیل دیپارتمنت فزیک شامل نه(9) بست استاد(شامل دو پوهنوال، یک پوهندوی، یک پوهنمل، یک پوهنیار و سه نامزد پوهنیار)، یک بست لابرانت و یک بست کارگر خدماتی مطابق شکل 1 است. برعلاوه، دیپارتمنت فزیک ضرورت به یک بست تکنسین در تشکیل خود دارد.

Photo

شکل 1- چارت تشکیلاتی، رتب علمی، سویه تحصیلی و زمینه تحقیقاتی اعضای برحال دیپارتمنت فزیک

 

تاریخچۀ دیپارتمنت

در ابتدای آغـاز دروس در پوهنتون پولی تخنیک کابل در دیپارتمنت فزیک یک استاد بنام دوکتور عبدالعظیم ضیائی به رتبه علمی پوهاند و یک استاد بنام دوکتور غلام صدیق محبی به رتبه علمی پوهنوال همراه با استادان خارجی شروع به تدریس نمودند. برعلاوه، انجنیر محمد الدین، انجنیر بسم الله نزهت، انجنیر گلداد خان به حیث اسیستانت نیز در این دیپارتمنت به کار آغاز نمودند. در سال های بعدی دیپلوم انجنیر لطیفه اعتمادی و دوکتور محمدانور سلطان نیز پس از ختم دوره تحصیل از اتحاد شوروی وقت به این دیپارتمنت به حیث اسیستانت مقرر شدند، دیری نگذشت که انجنیر محمداسماعیل دانش در این دیپارتمنت آغاز به کار نمود. در پایان ماه اسد سال 1349 پوهنیار نثاراحمد نثار و به تاریخ دهم سنبله 1349 پوهنیار محمدانور شمس پس از فراغت موفقانه از تحصیل در این دیپارتمنت به حیث اسیستانت مقرر شدند. بعداً در سال 1351 دوکتور محمدرسول عمر، دوکتور غلام رسول رسولی پس از ختم تحصیل و متعاقباً پوهندوی دوکتور فقیرمحمد یعقوبی و انجنیر محمدقاسم جمدر به پولی تخنیک کابل مقرر شدند. علاوه بر اشخاص فوق الذکر پوهنیار عبدالرحیم رحیمی، پوهنیار شاه زلمی صلح دوست، پوهنیار رحیم جان، پوهنیار جمعه خان، پوهنیار عبدالجمیل سلیم، پوهندوی دوکتور سیدعبدالستار خلوتی، پوهنیار رقیه انصار، پوهنیار مسعود نیز در این دیپارتمنت به صفت استاد ایفای وظیفه نمودند. زمانی در دیپارتمنت فزیک شش پوهاند و شش دوکتور علوم مصروف تدریس بودند.

فعالیت های دیپارتمنت

این دیپارتمنت از جمله قوی ترین دیپارتمنت های پوهنتون پولی تخنیک کابل از نگاه علمی و کادر علمی بوده و در قسمت کارهای علمی نیز مقام شامخی داشته است. در این دیپارتمنت در حدود زیادتر از صدها مقاله و رساله علمی علاوه از کتب درسی، ممد درسی و کتب لابرتواری به طبع رسیده که اکثر مقالات اعضای این دیپارتمنت در مجلات بین المللی به طبع رسیده است. تعداد مقالات بین المللی و داخلی اخیر استادان دیپارتمنت در جدول 1 نشان داده شده است. الماری های کتابخانه پوهنتون پولی تخنیک از کتب طبع شده اعضای این دیپارتمنت مزین شده است. بعضی از کتب تألیفی و ترجمه-شده در سال های اخیر در شکل 2 لست شده است.

Photo

Photo

شکل 2- لست تألیف و ترجمه کتب توسط اعضای کادر علمی دیپارتمنت.

به صورت عموم فزیک به دو بخش نظری و عملی تقسیم می شود. فزیک نظری باتوجه با قوانین فزیکی حاکم و علوم ریاضی در حل مسائل و پدیده ها ما را یاری نموده و فزیک عملی با بررسی و انجام تجربیات نقش خویش را نشان می-دهد. محصلین با آموزش این مضمون قابلیت های تیوری و عملی لازم را در جهت رفع نیازهای تخصصی صنایع و حل مشکلات تخنیکی مربوط به تکنالوژی را کسب می کنند. متأسفانه در دوران جنگ های ویران گر تمام دار و ندار دیپارتمنت فزیک به یغما برده شد و لابراتوار های مجهز از بین رفتند مدت ها بدون لابراتوار دروس به پیش برده می شد. خوشبختانه در سال های اخیر لابراتوارهای دیپارتمنت فزیک مجدداً تجهیزگردیده و با همکاری اعضای دیپارتمنت مطابق شکل 3 فعال شدند.

Photo

شکل 3- لابراتوارهای موجود و فعال دیپارتمنت فزیک