دیپارتمنت تامین برق موسسات صنعتی، شهرها و دهات:

 دیپارتمنت تامین برق اولین دیپارتمنت اختصاصی رشته برق رسانی در کشور است که در ماه سنبله سال 1359 هجری شمسی، بنا بر ضرورت مبرم به متخصصین و انجنیران رشته برق، تحت عنوان «تامین برق موسساصنعتی، شهرها و دهات» تاسیس گردید. از سال 1364 با تقدیم اولین دور فارغان این دیپارتمنت متخصصین رشته را به جامعه تقدیم نموده است، که در تمام عرصه های اقتصاد ملی وظایف رشتوی را موفقانه به پیش می برند.
دیپارتمنت تامین برق یک هسته علمی-آموزشی برای کسب دانش تخصصی، تحقیق و نوآوری در سطح کشور است. این دیپارتمنت محصلان را از طریق کانکور وزارت تحصیلات عالی پذیرفته و توسط استادان مجرب تربیه می نماید. نصاب درسی دیپارتمنت همواره مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات ضروری مطابق به خواسته های روز با در نظرداشت دست آوردهای معاصر علم و تکنالوژی در آن وارد می شود.
در نصاب درسی برعلاوه دروس نظری، دروس عملی و کار های ساحوی در نظر گرفته شده که مورد اجرا قرار می گیرد. تلاش ها در مورد احیا و تجهیز لابراتوارها جریان داشته و دیپارتمنت به همکاری اداره پوهنتون با در نظرداشت امکانات موجود در زمینه اقدامات عملی را مرعی می دارند
محصلان در جریان دوره تحصیل مضامین مختلف رشتوی را فرا می گیرند. فارغان این رشته توانایی انجام دادن مستقل وظایف اختصاصی: مدیریت تولید، انتقال و توزیع انرژی برقی، طرح و دیزاین ستیشن های تولید، لین های انتقال انرژی برقی و شبکه های توزیع برق و اتوماتیزه ساختن پروسه های تولیدی را دارا بوده و می توانند امور تحقیقاتی را نیز در زمینه اجرا نمایند.
در حال حاضر در دیپارتمنت تامین برق پروسه درسی توسط 10 تن استاد هر یک پوهاند اسد الله امین زی، پوهاند محمد قیس، پوهندوی دوکتور صفی الله محبی، پوهندوی دوکتور نصیر احمد فاضلی، پوهندوی عبدالاله رسولی، پوهنیار شاه جهان صافی، پوهنیار محمد امین امین، پوهنیار ذاکر حسین فرهاد، پوهنیار گل احمد لودین و پوهیالی حشمت الله زیرک به پیش برده می شود. از جمله استادان فوق دو تن دارای درجه تحصیلی دوکتورا، هفت تن دارای درجه تحصیلی ماستری و یک تن دارای درجه تحصیلی لیسانس می باشد.
رسالت دیپارتمنت تامین برق
•    ایجاد محیط سالم اکادمیک در روشنایی قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل های نافذه کشور
•    اماده نمودن متخصصین رشته تامین برق به سویه لیسانس با کیفیت عالی در مطابقت به تقاضا های ملی و بین المللی
•    معاصر سازی (بروز سازی) مداوم میتودها، مفردات و مواد درسی در موافقت با معیار های بین المللی
•    آموزش محصلان برای رهبری مسلکی و آموزش دوامدار.
•    
ارائه آموزش با کیفیت نظری، تجربی و پراکتیک های آموزشی و تولیدی همچنان فراهم نمودن فرصت ها برای مشارکت در تحقیق، کارآموزی، مطالعات بین المللی، و برنامه های کارآفرینی
•    ایجاد محیط سالم اکادمیک در روشنایی قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل های نافذه کشور
•    اماده نمودن متخصصین رشته تامین برق به سویه لیسانس با کیفیت عالی در مطابقت به تقاضا های ملی و بین المللی
•    معاصر سازی (بروز سازی) مداوم میتودها، مفردات و مواد درسی در موافقت با معیار های بین المللی
•    آموزش محصلان برای رهبری مسلکی و آموزش دوامدار.
•    
ارائه آموزش با کیفیت نظری، تجربی و پراکتیک های آموزشی و تولیدی همچنان فراهم نمودن فرصت ها برای مشارکت در تحقیق، کارآموزی، مطالعات بین المللی، و برنامه های کارآفرینی
دیدگاه دیپارتمنت تامین برق
ایجاد یک دیپارتمنت مسلکی برای تربیه کادرهای رشته انجنیری برق در سطح کشور که فارغان آن با روحیه وفاداری به منافع ملی و آراسته با دانش روز، مطابق خواسته ها و مطالبات بازار کار در سطح ملی و فراملی مصدر خدمت شوند.
اهداف و مقاصد دیپارتمنت تامین برق
•    تربیه متخصصین به سویه تحصیلی لیسانس در رشته تامین برق موسسات صنعتی، شهرها و دهات با روحیه وفاداری به ارزش های ملی، اسلامی، انسانی و مسلکی
•    تربیه متخصصین که نه تنها دارای دانش لازم تخنیکی و مسلکی  در بخش های تولید، انتقال و توزیع انرژی برق باشند بلکه مهارت های لازم تحلیلی، تفکر انتقادی و حل مسائل را کسب نمایند که قادر به ایفا نقش بارز در عرصه ها و بخش ها مختلف انجنیری برق گردند
•    تربیه کادر های مسلکی که بتواند منحیث اعضای موثر در یک تیم کار نمایند و دارای مهارت های عالی ارتباطاط شفاهی و کتبی و هنر مدیریت و رهبری باشند
•    ایجاد فرصت ها برای تحصیلات تکمیلی اعضای کادر علمی مانند ماستری و دکتورا
•    ایجاد برنامه های تحصیلی ماستری و دوکتورا در دیپارتمنت در صورت فراهم شدن شرایط
•    دایر نمودن کورس های کوتاه مدت ارتقای ظرفیت (برای کارمندان وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های زیربط)

کریکولم درسی دیپارتمنت انجنیری برق

سمستر اول:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO111

ثقافت اسلامی 1

1

CO112

تاریخ معاصر افغانستان 1

1

EL113

لسان خارجی 1

2

GE114

تربیت بدنی 1

1

EL115

ریاضیات عالی 1

4

CH116

کیمیای عمومی

4

CO117

رسم تخنیکی 1

2

CO110

هندسه ترسیمی

2

EL119

مبادی انجنیری برق

1

EL118

فزیک 1

3

 

 

 

 

 

 

مجموع کریدت های سمستر اول

18

سمستر دوم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO211

ثقافت اسلامی 2

1

CO212

تاریخ معاصر افغانستان 2

1

EL213

لسان خارجی 2

2

GE214

تربیت بدنی 2

1

EL215

ریاضیات عالی 2

4

GE221

حفاظت محیط زیست

2

CO217

رسم تخنیکی 2

2

EL218

فزیک 2

3

CS222

کمپیوتر ( پروگرام های Office )

3

EL223

میخانیک نظری

2

 

 

 

 

 

 

مجموع کریدت های سمستر دوم

20

سمستر سوم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO311

ثقافت اسلامی 3

1

EL313

لسان خارجی 3

2

EL315

ریاضیات عالی 3

3

EL324

میخانیک تطبیقی

2

EL318

فزیک 3

3

EL326

اساسات نظری الکتروتخنیک 1

4

CS325

پروگرام سازی کمپیوتر( پاسکال
یا ++ 
C )

3

CO327

هاید رولیک وماشین های هایدرولیکی

2

مجموع کریدت های سمستر سوم

20

سمستر چهارم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO411

ثقافت اسلامی 4

1

EL415

ریاضی 4

3

EL426

اساسات نظری الکتروتخنیک 2

3

EL430

اندازه گیری برقی

3

EL431

مواد الکتروتخنیکی

2

EL432

اکترونیک صنعتی ا

3

EL433

ماشین های برقی 1

3

EL434

تامین انرژی ودستگاه ها ی انرژیتیکی 1

3

مجموع کریدت های سمستر چهارم

21

سمستر پنجم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO511

ثقافت اسلامی 5

1

EL526

اساسات نظری الکتروتخنیک 3

3

EL540

سیستم و شبکه برقی 1

3

EL532

الکترونیک صنعتی 2

3

EL533

ماشین های برقی 2

5

EL534

تامین انرژی ودستگاه های انرژیتیکی 2

3

EL541

اپارات های برقی

2

 

 

 

مجموع کریدت های سمستر پنجم

20

سمستر ششم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO611

ثقافت اسلامی 6

1

EL640

سیستم وشبکه برقی 2

3

EL646

محرکات برقی اتوماتیزه شده 1

3

EL647

دفاعیه های ریلی ای سیستم برقی 1

3

EL648

دستگاه های الکتروتخنالوژیکی

1.5

EL649

ستیشن و سب ستیشن برقی 1

3

EL650

اقتصاد صنعتی ( رشتوی ) 1

2

EL660

مونتاژ وبهره برداری تجهیزات برقی

2

مجموع کریدت های سمستر ششم

18.5

سمستر هفتم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO701

ثقافت اسلامی 7

1

EL746

محرکات برقی اتوماتیزه شده 2

3

EL757

پروسه های انتقالی درسیستم های برقی

3

EL747

دفاعیه های ریلی ای سیستم  برقی 2

3

EL750

اقتصاد صنعتی ( رشتوی ) 2

2

EL758

تامین برق موسسات صنعتی 1

3

EL749

ستیشن وسب ستیشن برقی 2

3

EL751

پرکتیک تولیدی

2

مجموع کریدت های سمستر هفتم

20

سمستر هشتم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO811

ثقافت اسلامی 8

1

EL866

استفاده از کمپیوتر برای حل مسایل
تامین برق

3

EL867

تیوری هدایت اتوماتیکی

3

EL858

تامین برق موسسات صنعتی 2

5

EL868

کورس قبل از دیپلوم

2

EL869

محرکات برقی نمونوی

1.5

EL871

سازماندهی وپلانگذاری (منجمنت پروژه)

1

EL856

حفاظت کار

1

EL 870 

پرکتیک قبل از دیپلوم (طرح ودیزاین)

1

مجموع کریدت های سمستر هشتم

18.5

سمستر نهم: