دیپارتمنت انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی:

این دیپارتمنت ابتدا به نام سرکسازی از بدوتاسیس این نهاد علمی ایجاد و در سال 1387 با تغییر نام از سرکسازی به انجنیری ساختمان های ترانسپورتی و کریکولم درسی آن با ستندردهای بین المللی در پوهنتون کالگری(UOC) کشور کانادا توسعه و تایید گردید.

رسالت دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی :
رسالت دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی ارتقای سطح دانش با کیفیت و به روزشده در دیزاین، ساختمان و پلانگذاری ساختمان های ترانسپورتی نظر به تقاضای بازارکار، سهمگیری در حل مشکلات مسلکی و تخصصی کشور در جهت رشد جامعه، رفع نیازمندی های ملی و فراملی است.
دیدگاه دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی
ایجاد یک مرکز عالی برای دانش، نوآوری و توسعه انجنیری ساختمان های ترانسپورتی و پلانگذاری در آن می باشد. ما بهترین محصلان را که از جغرافیا و فرهنگ های متفاوت نمایندگی می نمایند، از طریق یک آموزش عالی، صلح آمیز و محیط تحقیقاتی توسط اعضای کادر اکادمیک دارای استعداد عالی تربیه خواهیم نمود. ما انجنیران خوب که احترام به جامعه افغانی و جهانی داشته و قادر به رهبری جامعه به سوی یک زندگی با ستندرد بلند را دارا باشند خواهیم کرد، تا در توسعه و امور جامعه سهم فعال داشته و در سطح ملی و فراملی قابل قبول باشند. پیروی ازاصل وفاداری ، صداقت ، امانت داری ، در روشنی ایمان به الله ( ج)، تخصص را به این کشور و ملت نجیب به ارمغان می آوریم
اهداف دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی :
 برای نایل شدن به دیدگاه و رسالت باید اهداف ذیل موجود باشند که قرار ذیل ارایه می شوند:
1-    
ایجاد و توسعه یک دیپارتمنت معیاری
2-    کار مستمر روی کیفیت و به روزسازی تحصیلات عالی
3-    پویا سازی و فعال سازی دیپارتمنت و اعضای کادر علمی
4-    تاکید بیشتر روی تحصیلات تکمیلی( ماستری و دکتورا) اعضای کادر علمی
5-    عرضه خدمات به جامعه جهت سهمگیری و توسعه آن و ایجاد ارتباطات نزدیک با جامعه مطابق قوانین نافذ کشور
6-    تهیه و تألیف کتب و آثار علمی – تحقیقی 
مقاصد  دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی :
1-    توسعه و تطبیق کریکولم ها با اعتبار بین المللی در سطح لیسانس در دیپارتمنت 
2-    
توسعه پروگرام برای ارتقای سویه علمی و معیاری اعضای کادر علمی
3-    تکمیل برنامه فوق لیسانس برای اعضای کادر علمی پوهنحی
4-    توسعه روابط بین المللی با عقد تفاهمنامه های اکادمیک
5-    ایجاد تسهیلات برای تحصیلات لیسانس و تحقیقات علمی از قبیل احیای مجدد لابراتوارها
6-    ایجاد یک فضای اکادمیک با افزایش تشریک مساعی بین محصلان و اعضای کادر علمی 
7-    
ایجاد فرصت های فوندیابی برای توسعه دیپارتمنت
8-    توسعه تشریک مساعی بین جامعه و دیپارتمنت
9-    کار مستمر در راستای بهبود کیفیت تحصیلی
10-    تمرکز روی نشرات، تحقیقات و بلند بردن ظرفیت علمی اعضای کادر علمی.
فارغ التحصیلان دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی :
فارغ التحصیل دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی  با دانش مسلکی در رشته انجنیری ساختما ن های ترانسپورتی شامل دیزاین، ساختمان، پلانگذاری و مدیریت و حفظ و مراقبت پروژه های زیربنایی ترانسپورتی می‌باشد.  فارغ این دیپارتمنت دارای مهارت لازمی مسلکی بوده برای خود کاریابی و برای دیگران کار آفرینی مثبت را دررشته خویش می‌نماید.