انجنیری ساختمان های ترانسپورتی:

دیپارتمنت سرکسازی  از بدو تاسیس پوهنتون پولی تخنیک کابل ایجاد و الی سال  1387 خورشیدی مطابق 2008 میلادی به این نام مسمی بود و یکتعداد زیاد  فارغ التحصیلان را تقدیم جامعه نمود. در اگست سال 2008 برای تجدید نظر و به روز سازی نصاب تحصیلی اساتید این دیپارتمنت هریک محترم پوهنوال میرحسین رضوی آمر اسبق دیپارتمنت،  محترم پوهاند محمدنذیر نجابی و محترم پوهنمل خواجه داود کوکبی به پوهنتون کلگری کشور کانادا سفری داشتند، که طی آن برعلاوه تجدید نظر در کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت پیرامون تغییر نام دیپارتمنت از سرکسازی به انجنیری ساختمان های ترانسپورتی و پلان ستراتیژیک دیپارتمنت نیز تهیه گردید. بعد از بازگشت به وطن طی مراحل کار های انجام یافته صورت گرفت که نام دیپارتمنت  رسماً تغییر یافت و  سایر انواع  راه های ترانسپورتی مانند میدان هوایی و راه آهن نیز جزنصاب تحصیلی گردیدند.  

دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی  (Transportation Engineering)الی سال 1393 فغالیت داشت، اما در نتیجه نیازسنجی و تقاضا های روزافزون پیرامون کادر مسلکی تر انجنیری راه آهن از یکطرف و پلان حدود 5300 کیلومتری شبکه راه آهن کشور از جانب دیگر دیپارتمنت طی سال 1392 پیشنهاد ایجاد دیپارتمنت انجنیری راه آهن  (Railway Engineering)را در چوکات پوهنحی جدید انجنیری ساختمان های ترانسپورتی را در پلان موسساتی سال 1393نمود که خوشبختانه از طرف وزارت تحصیلات عالی منظوری آن طی مکتوب شماره (311/385) مورخ 14/7/1392 ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک به پوهنتون پولی تخنیک کابل رسماً مواصلت ورزید.

متعاقباً  روی کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت انجنیری راه آهن کار بعمل آمد که مسوده آن طی سفری در پوهنتون تخنیکی ریگای کشور لاتویا تایید و بعداً  ذریعه حکم شماره(1793) مورخ 13/3/93 طی مراحل رسمی گردید. طی سال 1393 به تعداد 75 نفر محصل از طریق کانکور همان سال به دیپارتمنت انجنیری راه آهن معرفی گردید که منحیث نخستن دوره دیپارتمنت متذکره شروع به درس نمودند.

متعاقباً طی حکم مورخ  4/3/1393 محترم پوهاند محمدنذیرنجابی منحیث اولین سرپرست پوهنحی جدید التاسیس انجنیری ساختمان های ترانسپورتی از طرف مقام ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل جهت پیشبرد امور یومیه معرفی گردید. همچنان طی حکم جداگانه طی سال1394 مقام ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل محترم پوهاند محمدنذیرنجابی منحیث سرپرست آمریت دیپارتمنت انجنیری راه آهن نیز تعیین شدند.

اکنون این پوهنحی دارای دو دیپارتمنت ذیل است:

1-    انجنیری ساختمان های ترانسپورتی:

2-    انجنیری راه آهن:

فعلاً هر دو دیپارتمنت دارای هفت نفر کادر علمی است که در آن شش نفر به سطح ماستری و صرف یکنفر دارای درجه تحصیلی لیسانس بود که متاخراً به شکل رسمی جهت ادامه تحصیلات ماستری به کشور ترکیه رفته است. تلاش برای جذب سه نفر اعضای کادر علمی جدید جریان دارد وکارمندان پوهنحی مطابق تشکیل سال 1394  جذب شدند.

این پوهنحی دارای 270 محصل برحال است که از آن جمله 186 محصل در دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی و 84 محصل در دیپارتمنت انجنیری راه آهن مصروف تحصیل اند.

پوهنحی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی دارای ستراتیژیک پلان پنج ساله و همچنان مرامنامه  می‌باشد.

اولین شورای علمی پوهنحی به ترکیب ذیل حسب حکم شماره1931 /2584 مورخ 22/4/1394 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی تشکیل گردید:

 • پوهاند دیپلوم انجنیرمحمد نذیرنجابی رییس شورا
 • پوهنوال دکتور محمدانور صافی عضو
 • پوهندوی زرغونه پوپل عضو
 • پوهنمل خواجه داود کوکبی عضو

رسالت پوهنحی انجنیری ساختمان‎های ترانسپورتی
رسالت پوهنحی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی ارتقای سطح دانش با کیفیت و به روزشده در دیزاین، ساختمان و پلانگذاری ساختمان های ترانسپورتی نظر به تقاضای بازارکار، سهمگیری در حل مشکلات مسلکی و تخصصی کشور در جهت رشد جامعه، رفع نیازمندی های ملی و فراملی است.
دیدگاه پوهنحی انجنیری ساختمان‎های ترانسپورتی
ایجاد یک مرکز عالی برای دانش، نوآوری و توسعه انجنیری ساختمان های ترانسپورتی و پلانگذاری در آن می باشد. ما بهترین محصلان را که از جغرافیا و فرهنگ متفاوت نمایندگی می نمایند، از طریق یک آموزش عالی، صلح آمیز و محیط تحقیقاتی توسط اعضای اکادمیک دارای استعداد عالی تربیه خواهیم نمود. ما انجنیران خوب که احترام به جامعه افغانی و جهانی داشته و قادر به رهبری جامعه به سوی یک زندگی با ستندرد بلند را دارا باشند خواهیم کرد، تا در توسعه و امور جامعه سهم فعال داشته و در سطح ملی و فراملی قابل قبول باشند.
اهداف پوهنحی انجنیری ساختمان‎های ترانسپورتی
برای نایل شدن به دیدگاه و رسالت باید اهداف ذیل موجود باشند که قرار ذیل ارایه می شوند:

 • انکشاف و توسعه یک پوهنحی معیاری
 • کار مستمر روی کیفیت و به‌روز سازی تحصیلات عالی
 • پویا سازی و فعال سازی دیپارتمنت ها و اعضای کادر علمی
 • تاکید بیشتر روی تحصیلات تکمیلی( ماستری و دکتورا) اعضای کادر علمی
 • عرضه خدمات به جامعه جهت سهمگیری و توسعه آن و ایجاد ارتباطات نزدیک با جامعه مطابق قوانین نافذ کشور

مقاصد پوهنحی انجنیری ساختمان‎های ترانسپورتی

 • توسعه و تطبیق کریکولم ها با اعتبار بین المللی در سطح لیسانس در دیپارتمنت های پوهنحی
 • توسعه پروگرام برای ارتقای سویه علمی و معیاری اعضای کادر علمی
 • تکمیل برنامه فوق لیسانس برای اعضای کادر علمی پوهنحی
 • توسعه روابط بین المللی با عقد تفاهمنامه های اکادمیک
 • ایجاد تسهیلات برای تحصیلات لیسانس و تحقیقات علمی از قبیل احیای مجدد لابراتوارها
 • ایجاد یک فضای اکادمیک با افزایش تشریک مساعی بین محصلان و اعضای کادر علمی 
 • ایجاد فرصت های فوندیابی برای توسعه پوهنحی
 • توسعه تشریک مساعی بین جامعه و پوهنحی
 • کار مستمر در راستای بهبود کیفیت تحصیلی
 • تمرکز روی نشرات، تحقیقات و بلند بردن ظرفیت علمی اعضای کادر علمی.