دیپارتمنت انجنیری راه آهن:

 به اساس نیازهای اشد جامعه و پلان های توسعه ای شبکه راه آهن کشور که حدود 5300 کیلومتر را احتوا می نماید، به انجنیران مسلکی ضرورت شدید احساس می شد.

روی این اصل تصمیم به ایجاد و تأسیس این دیپارتمنت طی سال 1393 اتخاذ گردید که موضوع شامل پلان موسسه ای سال 1392 وزارت تحصیلات عالی گردید که متکی به آن حدود 55 نفر محصل برای بار نخست جذب شد.

یک تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تخنیکی ریگای کشور لاتویا در مورد همکاری راه آهن امضا گردید که کریکولم این دیپارتمنت در پوهنتون متذکره نیز تایید شده است.

رسالت دیپارتمنت انجنیری راه آهن

رسالت دیپارتمنت انجنیری راه آهن همان تربیه متقاضیان این رشته به اساس نیازمندی های کشور و تقاضای بازار کار و همچنان پلان های بزرگ 5300 کیلومتری شبکه راه آهن کشور، با دانش مسلکی و تخصصی روز در سطح ملی و فراملی می باشد.

دیدگاه دیپارتمنت انجنیری راه آهن

ایجاد یک دیپارتمنت مسلکی برای تربیه کادرهای رشته انجنیری راه آهن در سطح کشور که فارغان آن قادر باشند با یک روحیه وفاداری به منافع ملی و آراسته با دانش روز، مطابق خواسته ها و مطالبات بازارکار در سطح ملی و فراملی مصدر خدمت شوند.

اهداف دیپارتمنت انجنیری راهآهن

 1. ایجاد یک دیپارتمنت معیاری جدید در سطح کشور
 2. تمرکز جدی روی کیفیت تحصیلی
 3. تطبیق برنامه ها
 4. ایجاد فرصت ها برای تحصیلات تکمیلی اعضای کادر علمی مانند ماستری و دکتورا
 5. عرضه خدمات به اساس مقرره استقلال مالی پوهنتون ها نظر به امکانات موجود
 6. سهمگیری در رشد جامعه و تامین ارتباطات با جامعه

مقاصد :

 1. تجدیدنظر و نظارت از تطبیق کریکولم ها به شکل مستمر
 2. ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی اعضای کادر علمی دیپارتمنت
 3. معرفی اعضای کادر علمی به تحصیلات ماستری و دکتورای داخل و یا خارج
 4. توسعه روابط اکادمیک با سایر نهاد های تحصیلی خارجی
 5. ایجاد تسهیلات برای تحقیقات علمی
 6. ایجاد لابراتوار ها
 7. جلب و جذب کمک های مادی و منعوی برای توسعه دیپارتمنت
 8. بهبود و ارتقای کیفیت تحصیلی
 9. کار روی مواد نشراتی و بلند بردن ظرفیت علمی اعضای کادر علمی
 10. تطبیق مواد تفاهمنامه های عقد شده میان پوهنتون تخنیکی ریگا و اداره راه آهن افغانستان​

تعریف از فارغ التحصیل :

فارغ التحصیلان دیپارتمنت انجنیری راهآهن باید برای برآورده شدن نیازمندیهای ذیل جامعه بعد از فراغت مصدر خدمت شوند:

 1. پلانگذاری پروژه های راه آهن
 2. طرحریزی یا دیزاین پروژههای راهآهن
 3. اعمار و ساختمان پروژههای راهآهن
 4. حفظ و مراقبت از پروژههای راهآهن.