د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی څانګه:

انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی د پولیتخنیک د تاسیس څخه د یو مستقل مضمون په توګه د ساختمانی څانګو لپاره او همدارنګه د هایدروجیولوجی او انجنیری جیولوجی په نوم د کانونو او جیولوجی پوهنځی د مختلفو څانګو لپاره تر اوسه پوری درس ورکول کیږی . د دی دیپارتمنت جوړولو لپاره دیخوا څخه اړتیا لیدل کیږی لیکن د امکاناتو د نشتوالی او شرایطو د غیر مساعد توب او ټولنیزه شرایطو او په هیواد کی د جنګونو له امله یی جورول صورت و نه موند . څرنګه چی دا مضمون د مخه د جیولوجی و اکتشاف د انجنیری څانګی په چوکاټ کی درس ورکول کیده ، بنا پر دی د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی د څانګی تاسیس په ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ پروتوکول د کانونو او اکتشاف انجنیری څانګی په جلسه کی د تایید وړ وګرځیده  او د پولیتخنیک پوهنتون د ۴۰ ګنه وړاندیز پر بنسټ په ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ نیټه او د اکادمیکو چارو د سمون د ریاست په ۶۳۸ ګڼه وړاندیز په ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ نیټه ، او د اکادمیکو چارو د ریاست د تقنین او انکشاف د برنامو له لوری د نوموړی څانګی منظوری په ۲۱۷۳/۲۹۹۹ حکم له مخی په ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ د لوړو زده کړو وزارت له لوری منظور شو. څرنګه چی نوموړی څانګه نوی تاسیس شوی پر دی بنسټ په راتلونکی کی د یوی څانګی په توګه خپل موخی او مسولیتونه او اکادمیک فعالیت د کتابونو په تالیف او ژباړه ، څیړنو او نورو برخو کی د ځوانو کدرونو په جذبولو او د هغو د تخصصی سطحی د لوړولو ته خپل لومریتوب گنی. اوس څانګه په کدر کی شامل اته غړی لری او نورو ځوانو کدرونو جذبولو ته هم اړتیا لیدل کیږی .

د څانګی مسولیت :

د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی څانګی مسولیت د انجنیرانو او مسلکی کدرونو له ښونی او روزنی څخه نظر د بازار غوښتنو او هیواد ارتیاوو ته د جیوتکنیک په برخه کی د څیړنو په خاطر د مختلفو انجنیری ودانیو د جوړولو او همدارنګه د تر ځمکی لاندی اوبو د مطالعی په برخه کی د کادرونو د روزنی څخه د څښلو اوبو په منظوراو په ودانیو باندی د هغو منفی اغیزو په برخه کی عبارت دی.

د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی د څانګی د تاسیس اهمیت:

اوس وخت کی هیڅ ډول انجنیری ودانی د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی د څیړنو له سر ته رسولو پرته جوړیدای نه شی ځکه د دی ډول څیړنو د موادو اشتون پرته د انجنیری ودانیو تهدابونو طرح او ډیزاین (صنعتی او مدنی ودانی ،سړکونه ، د اوسپنی لاری ، د اوبو بندونه ، هوایی ډګرونه او نوری انجنیری ودانی ) سر ته رسیدی نه شی . له بل لوری باید یادونه وشی چی د دی ډول څیړنو د مهم توب سره سره تر ۱۳۹۲ کال پوری داسی څانګه چی د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی په برخه کی اختصاصی کادرونه او انجنیران وروزی  شتون نه درلود.

پس اړین دی چی:

۱. مورنی او فارغ ورکونکی څانګه د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی په برخه کی د هیواد په سطح د کانونو او جیولوجی په پوهنځی په چوکاټ کی تاسیس شی.

۲. علمی او اکادمیک مقررات د نننیو شرایطو مطابق په پام کی ونیول شی.

۳. د علمی کادر مسلکی او تخصصی پوهه د معاصری تکنالوژی په پام کی نیولو سره تقویه شی.

۴. د عالی او کیفیت لرونکو زده کړو د انکشاف په لوری کی کوښښ او د هیواد د ملی ګټو په برخه کی کوښښ په پام کی ونیول شی.

۵. اکادمیک نظم او دسیپلین په دقیق ډول تامین شی.

د انجنیری  جیولوجی او هایدروجیولوجی د څانګی موخی:

۱. د نننی غوښتنو په مطابق د هیواد په سطح د څانګی معیاری کول.

۲. د څانګی کریکولم اپدیت کول د کاربازار او د پوهنتون د پالیسی بر بنست.

3. د لوړو زده کړو د انکشافی برنامو د تطبیق د طریقو ښه والی.

4. د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی په برخه کی د تکړه کدرونو روزل.

5. د لوړو درجو علمی کدرونو جذبول (ماسټر او ډاکټر ) او د شته علمی کادر د غړو د علمی سطحی د لوړولو لپاره کوښښ.

6. د برابر شوو معیاری کریکولمونو مطابق د پر مختللو وسایلو څخه په ګټه اخیستلو معیاری او کیفیت لرونکی تدریس.

7. د هیواد په ملی ژبو د درسی کتابونو او موادو د برابرولو لپاره جدی کار ، د معیاری څیړنو د فرهنګ رواجول.

د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی د څانګی ستونزی:

څرنګه چی د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی څانګه نوی تاسیس شوی ده پر دی بنسټ د زیاتو ستونزو او پرابلمونو سره مخ ده چی مهم یی عبارت دی له.

۱. د لابرتواری وسایل او لابراتوارونو نشتوالی.

۲. د رشتوی درسی کتابونو او د ملی ژبو درسی موادو کمښت.

3. په څانګی پوری اړوند د علمی کادرونو کمښت په خاص ډول په لوړو علمی سویه او علمی درجه.

۵. د معیاری درسونو د پر مخ وړلو په خاطر د پروجیکتورونو نشتوالی .

د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی څانګی استاذان:

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/1g_3.PNG نوم:  محمد ابراهیم, تخلص:  نجف, د پلار نوم :  نجف , علمی درجه: دوکتور​, د تحصیل ځای:  مسکو , علمی درجه : پوهاند​, د خدمت موده: 37 کال, د علمی آثارو شمیر: 8 ټوک کتاب،, 1 د ماستری تیزیس و 1 د دوکتورا تیزیس , 2 تحقیقی رساله ، 30 علمی-تحقیقی مقاله

د اړیکی شمیره: +93700244194بریښنالیک: drnajaf3@yahoo.com

                                   

 https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/2g_4.PNG نوم: جان آغا, تخلص : ستار​, د پلار نوم: عبدالستار ​, د تحصیل درجه : ماستر, د تحصیل ځای : آذربایجان  , علمی درجه : پوهندوی​, د خدت موده : 16 کال, د علمی آثارو شمیر: 15

د اړیکی شمیره +93799314780بریښنالیک janaqasatar@yahoo.com

 

 https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/3g_2.PNG  نوم: محمد هادی, تخلص : اسدی​, د پلار نوم: حسین علی, د تحصیل درجه : ماستر, د تحصیل ځای : کابل , علمی درجه : پوهنیار​, د خدت موده : 3 کال , د علمی آثارو شمیر: 6 علمی-تحقیقی مقاله و, 1 د ماستری تیزیس

د اړیکی شمیره : +93773644508بریښنالیک : hadiasadi7@gmail.com  او hadiasadi@kpu.edu.af

 

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/4g_3.PNG نوم: عبدالحلیم, تخلص : زریاب​, د پلار نوم : احمد علی, د تحصیل درجه : ماستر​, د تحصیل ځای : قزاقستان   , علمی درجه : پوهنیار​, د خدت موده : 6 کال , د علمی آثارو شمیر: 8 علمی-تحقیقی مقاله​, و 1 د ماستری تیزیس

د اړیکی شمیره :+93774363533 بریښنالیک : a.zaryab@kpu.edu.af

 

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/5g_3.PNG نوم: محمد سالم, تخلص : حسینی​, د پلار نوم : محمد علی, د تحصیل درجه : ماستر​, د تحصیل ځای : ایران   , علمی درجه : پوهنیار, د خدت موده : 1 کال , د علمی آثارو شمیر: 1 علمی-تحقیقی مقاله​, و 1 د ماستری تیزیس

د اړیکی شمیره :+93773819822 بریښنالیک : salem.hossaini@yahoo.com

 

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/6g_1.PNG  نوم: محمد ضیا, تخلص : جمال​, د پلار نوم : ناصر علی, د تحصیل درجه :, د ماستری دوری محصل ​, د تحصیل ځای : کابل , علمی درجه : پوهیالی, د خدت موده : 3 کال , د علمی آثارو شمیر: 1 علمی-تحقیقی مقاله

د اړیکی شمیره : +93729803754بریښنالیک ziajamal@kpu.edu.afzjamal.mining@gmail.com

 

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/7g_1.PNG نوم : علی اکبر, تخلص :  ندام, د پلار نوم  :  علی حسین, د تحصیل درجه : د ماستری دوری محصل ​, د تحصیل ځای : هند , علمی درجه : پوهیالی​, د خدت موده : 2 کال , د علمی آثارو شمیر:

د اړیکی شمیره :+93744997151  بریښنالیک : aliakbarnedam@gmail.com