تماس با ما

آدرس: پوهنتون پولی تخنیک کابل، ناحیه پنجم کارته مامورین، کابل افغانستان

34.5342002, 69.1193756

معلومات برای تماس

پوهنتون پولی تخنیک کابل مرکزاساسی تربیه کادرهای علمی انجنیری در کشور
744340044 (93+)
info@kpu.edu.af