پوهنځی جیوماتیک وکدستر :

پوهنتون پولی تخنیک کابل به منظور رشد اقتصاد ملی کشور و برای تربیه کادرهای ملی در رشته های مختلف انجنیری مطابق به نیازمندی های کشور در عرصه های تخنیکی در 21 میزان سال 1342 (11اکتوبر 1963) در ناحیه پنجم شهرکابل تاسیس گردیده است.

ازهمان اوایل تاسیس پوهنتون پولی تخنیک کابل دیپارتمنت جیودیزی و امور مرکشیدری به حیث دیپارتمنت عمومی فعالیت تدریس داشت. درسال 1361 به دیپارتمنت فارغ دهنده به نام دیپارتمنت جیودیزی انجنیری ارتقاء یافت از سال 1367 الی سال 1372 یعنی 5 دوره به سویه ماستر فارغ التحصیل داده است. با درنظرداشت نیازمندی های کشور درعرصه علوم تخنیکی به خصوص علوم جیوماتیک و همچنان مطابق به پلان استراتیژیک پوهنتون پولی تخنیک کابل و وزارت تحصیلات عالی در سال 1393 دیپارتمنت جیودیزی انجنیری به پوهنځي جیودیزی انجنیری ارتقاء یافت. به اساس پیشنهاد جلسه عمومی استادان این پوهنځي مورخ  )8/11/1393( پوهنځي جیودیزی انجنیری تغییرنام نموده و به پوهنځي جیوماتیک وکدسترمسمی گردیده است.

  1: دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی :

  2 : دیپارتمنت کدستر :

   3: دیپارتمنت جیودیزی :

   4: دیپارتمنت جیودیزی انجنیری :

اهداف پوهنځي جیوماتیک و کدستر

 پوهنځي جیوماتیک وکدستر نظربه نیاز مبرم کشور تاسیس گردیده و هدف از تاسیس آن تربیه کادرهای آگاه و مجهز با دانش معاصر می باشد. این پوهنځي با رعایت قوانین،  مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی، تسهیلات و امکانات دست داشته خویش، تمام فعالیت های آینده خویش را با در نظرداشت دیدگاه، رسالت، فرصت های موجود و مقاصد این مرامنامه، اهداف ذیل را دنبال می‌نمائید:

 • تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی و تخصصی انجنیری با کیفیت و معیاری؛
 • پرورش کادرها با روحیه وطن دوستی، اخلاق نیکو، برابری و مردم دوستی؛
 • ارتقای ظرفیت اساتید؛
 • تجهیز دیپارتمنت ها با تکنالوجی جدید؛
 •  فعال ساختن لابراتوارها با تجهیزات معاصر و تهیه مواد آن مطابق به تکنالوجی جدید؛
 •  آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی برای تدریس و جلوگیری از تمام انواع تعصبات (سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی)؛
 • بازنگری دوامدار و معاصر سازی کریکولم های دیپارتمنت ها؛
 • تجدید نظر متداوم درمفردات درسی مضامین که در دیپارتمنت های این پوهنځي تدریس می گردد؛
 •  تهیه کتب و مواد درسی جدید، مساعد نمودن شرایط برای تحقیقات علمی استادان و محصلان ممتاز پوهنتون در همکاری با بعضی ارگان های ذیربط؛
 • تکمیل اعضای کادرعلمی دیپارتمنت ها به اساس ضرورت؛
 •  ایجاد پروگرام ماستری در رشته جیودیزی انجنیری؛
 • اجرای پروژه های تحقیقی و انجنیری برای درآمدزايي پوهنتون؛
 • جستجوی منابع و ارگانهای تمویل کننده بخاطر تطبیق بهترپلان های ستراتیژیک پوهنځي؛
 •  ایجاد رشته های جدید حسب نیاز مندی های منافع ملی کشور؛
 •  ایجاد روابط، توامیت ها و همکاری های علمی، تحقیقی و اکادمیک با پوهنتون های داخلی و خارجی، داشتن تفاهم نامه ها و پرتوکول های همکاری با وزارت خانه ها، ادارات و ارگانهای سکتوری؛
 •  استخدام تربیه و تشویق لابرانت ها و تکنیشن ها؛
 • اعمار تعمیرات برای پوهنځي؛
 •  ایجاد دیتابیس و ویب سایت معیاری برای پوهنځي؛
 •  تقویت پروسه ارزیابی خودی پوهنځي؛
 •  اعاده سیستم مجازات و مکافات در سطح پوهنځي.

پوهنځي جیوماتیک و کدستردر تشکیل دارای چهار دیپارتمنت ذیل می باشد :

 1. جیودیزی انجنیری (Engineering Geodesy )؛
 2. سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographical Information System )؛
 3. کدستر (Cadastre ) ؛
 4. جیودیزی (Geodesy).

خلص سوانح استادان پوهنحی جیوماتیک و کدستر:

پوهنوال دوکتور شاه ولی څرګند، ریس پوهنځی جیوماتیک و کدستر و استاد بر حال دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیوماتیک و کدستر، تحصیلات: لیسانس در رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل , ماستر رشته جیودیزی انجنیری مسکو و دوکتورا در مسکو، آثارعلمی: 15 اثرچاپ شده، ساحه تحقیق: علمی تحقیقی، ساحوی و کتابخانه یی

تماس: s.sargand@kpu.edu.af   ، 0789092313 ، 0744313637

   پوهاند دیپلوم انجنیرمحمد انور سراج، معاون پوهنځی جیوماتیک وکدستر ، آمر دیپارتمنت جیودیزی انحنیری  و استاد بر حال دیپارتمنت جیودیزی انجنیری.، تحصیلات: ماستری در رشته جیودیزی پوهنتون معادن ماسکو جمهوری فدراتیف روسیه (اتحاد شوروی سابق)، آثارعلمی: 17 آثار تحقیقی و    مولف دو کتاب درسی به رشته های جیوماتیک وکدستر. ساحه تحقیق: علمی تحقیقی، ساحوی کتایخانه ای

  تماس: anwarsaraj@kpu.edu.afanwarsaraj@gmail.com , 07002464 09 

 پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالله ناصر​ استاد بر حال دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیوماتیک و کدستر، تحصیلات: لیسانس و ماستر رشته جیودیزی انجنیری انستیتوت انجنیران جیودیزی عکسبرداری هوایی و کارتوگرافی شهر مسکو جمهوری فدراتیف روسیه.

  آثارعلمی: نوزده اثر چاپ شده. ساحه تحقیق: علمی تحقیقی ساحوی

 تماس: Abdullah848032@gmail.com, +93799382993

پوهنمل دیپلوم انجنیر محمد ظاهر سلطانی ، آمر و استاد بر حال دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) پوهنځی جیوماتیک و کدستر، ریس کدستر اداره اراضی افغانستان ، تحصیلات: لیسانس در رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل , ماستر رشته  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پوهنتون برایتون کشور شاهی انگلستان ، آثارعلمی: هشت اثرچاپ شده، ساحه تحقیق: علمی تحقیقی، ساحوی و کتابخانه یی

تماس: 0705168815      zaher.sultani@yahoo.com

پوهنمل دیپلوم انجنیر نیاز محمد یعقوبی، استاد بر حال دیپارتمنت  جیودیزی پوهنځی جیوماتیک و کدستر، تحصیلات: لیسانس در رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون تاشکند، ماستر رشته جیودیزی انجنیری ابوریحان البیرونی تاشکند، آثارعلمی: یک اثرچاپ شده، ساحه تحقیق: علمی تحقیقی

تماس: 0799010103 ​

پوهنمل دیپلوم انجنیر لیلما یعقوبی، استاد بر حال دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیوماتیک و کدستر، تحصیلات: لیسانس در رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل , ماستر رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل، آثارعلمی: 4 اثرچاپ شده، ساحه تحقیق: علمی تحقیقی

تماس: lailama.yaqobi@gmail.com    ،   0788880812 ​

پوهنمل دیپلوم انجنیر حامده حساس، استاد بر حال دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیوماتیک و کدستر، تحصیلات: لیسانس در رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل , ماستر رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل، آثارعلمی: 3 اثرچاپ شده، ساحه تحقیق: علمی تحقیقی

تماس: h.hassas@kpu.edu.af    ،  0700188779 ​

پوهنیار دیپلوم انجنیر نجیب الله حسن زرمتی، استاد بر حال دیپارتمنت های جیودیزی انجنیری و GIS پوهنځی جیوماتیک و کدستر، تحصیلات: لیسانس در رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل , ماستر رشته جیودیزی انجنیری موسسه تحصیلی بین المللی، اکادمی ارشد مهندسی و سیول انجنیری قزاق، شهر الماتا، آثارعلمی: هشت اثرچاپ شده، ساحه تحقیق: علمی تحقیقی، ساحوی و کتابخانه یی

تماس: n.zurmotai@kpu.edu.af0799752826 

 

پوهنیار دیپلوم انجنیر محمد امین صفری، استاد بر حال دیپارتمنت های جیودیزی انجنیری پوهنځی جیوماتیک و کدستر، تحصیلات: لیسانس در رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل , ماستر رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون  تحقیقی –تخنیکی ملی قزاقستان بنام ک. ای سدپایف .           قزاقستان، آثارعلمی: شش اثرچاپ شده، ساحه تحقیق: علمی تحقیقی، ساحوی و کتابخانه یی

  تماس:93772273702+. Safaryamin1361@gmail.com    

 پوهنیار دیپلوم انجنیر عبدالبصیر عزیزی، استاد بر حال دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیوماتیک و کدستر، تحصیلات: لیسانس در رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل, ماستر رشته جیودیزی انجنیری موسسه تحصیلی بین المللی ، اکادمی ارشد مهندسی و سیول انجنیری  قزاق، شهر الماتا، آثارعلمی: شش اثر چاپ شده، ساحه تحقیق: علمی تحقیقی، ساحوی و کتابخانه یی

تماس:b.azizi@kpu.edu.af  ,  0799051020      

پوهنیار دیپلوم انجنیر احمد شکیب سهاک ، استاد بر حال دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیوماتیک و کدستر؛ تحصیلات: لیسانس در رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل , ماستر رشته جیودیزی انجنیری موسسه تحصیلی بین المللی، اکادمی ارشد مهندسی و سیول انجنیری قزاق، شهر الماتا؛ آثارعلمی: پنج اثر چاپ شده.، ساحه تحقیق: علمی تحقیقی، ساحوی و کتابخانه یی

تماس: Ahmadshakibsahak@yahoo.com, +93788429909

 ​پوهنیار میوند رفیع، استاد بر حال دیپارتمنت های جیودیزی انجنیری پوهنځی جیوماتیک و کدستر، تحصیلات: لیسانس در رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل، آثارعلمی:               ساحه تحقیق:

تماس:   rafi.maiwand@gmail.com  ،   0784094410

نامزد پوهنیار انجنیر قیس احمد آریا، استاد بر حال دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیوماتیک و کدستر، تحصیلات: لیسانس در رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل , در حال اجرای ماستری در رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (RS and GIS) انستیتوت علوم زمین و فضا، پوهنتون انادولو، ،شهر اسکی شهیر، ترکیه، آثارعلمی:     ساحه تحقیق: علمی تحقیقی، ساحوی و کتابخانه یی

تماس: qaisaria786@gmail.com    +90 553 919 91 30   +93 786 405 030    ,

نامزد پوهنیار نورالرحمن لقا، استاد بر حال دیپارتمنت  جیودیزی انجنیری پوهنځی جیوماتیک و کدستر، تحصیلات: لیسانس در رشته جیودیزی انجنیری پوهنتون پولی تخنیک کابل، آثارعلمی:                   ساحه تحقیق:

تماس: noor.liqa93@gmail.com0789930919   
 

جدول آثارعلمی استادان پوهنځی جیوماتیک و کدستر
شماره شهرت درجه تحصیل رتبه علمی دی‍پارتمنت نوع اثر نام اثر روش تحقیق سال طبع
اسم ولد تخلص
1 شاه ولی جمال الدین څرگند دوکتورا پوهنوال جیودیزی انجنیری کتاب درسی جیودیزی انجنیری تالیف 1396
پوهنوال // کتاب درسی اساسات تقشه برداری  تالیف 1396
پوهندوی // کتاب درسی جیودیزی تطبیقی جلد اول تالیف 1395
پوهندوی // مقاله مجله شماره 64 بررسی تغیرشکل ساختمان های بلند منزل توسط تکنالوجی جدید. تحقیقات ساحوی 1396
پوهندوی // مقاله مجله شماره 58 دریافت تخریبات دریای آمو تحقیقات ساحوی 1395
پوهندوی // مقاله شماره 50 فوتو ته کواردینات ورکول تحقیقات ساحوی 1393
2 محمد انور سراج الدین سراج ماستر پوهاند جیودیزی انجنیری تالیف تکیومتر الکترونیک تالیف 1397
// علمی- تحقیقی استفاده فوتوگرمتری دربخش طبی درشرایط افغانستان. ساحوی و کتابخانه یی 1397
// علمی- تحقیقی بررسی تغیرشکل ساختمان های بلند منزل توسط تکنالوجی جدید. ساحوی و کتابخانه یی 1396
// علمی- تحقیقی دریافت ساحه آبگیرو حجم کار دربند بااستفاده از GIS. ساحوی و کتابخانه یی 1396
// علمی- تحقیقی د توتال استیشن په مرسته د مقناطیسو کرښو کارکول او دهغه ارزونه. ساحوی و کتابخانه یی 1396
3 لیلما نصرالدین یعقوبی ماستر پوهنمل جیودیزی انجنیری مقاله مجله 57 دریافت مساحت و حجم بند سرده با استفاده از GIS. ساحوی و کتابخانه یی 1395
جیودیزی انجنیری مقاله مجله 64 ارزیابی دقت اندازه گیری مساحات با استفاده از GPS. ساحوی و کتابخانه یی 1396
4 نیازمحمد بازمحمد یعقوبی ماستر پوهنمل جیودیزی انجنیری مقاله مجله انتقال مریدن محوری ساحه پوهنتون پولی تخنیک کابل. تحقیقی ساحوی 1395
5 احمد شکیب محمد رسول سهاک ماستر پوهنیار جیودیزی انجنیری تحقیق Cadestral sloving and helping project. کتابخانه یی وساحوی 2016
تحقیق NDSI, Remot sensing techniques. کتابخانه یی وساحوی 2016
6 عبدالبصیر عبدالستار عزیزی ماستر پوهنیار جیودیزی انجنیری تحقیق Tourist map and its importance in Afghanistan ساحوی وکتابخانه یی 2015
تحقیق Automatic generation of Tourist map in kabul city. ساحوی وکتابخانه یی 2016
تحقیق Creation of tourist map for kabul province using are GIS. ساحوی وکتابخانه یی 2017
7 نجیب الله محمد حسن حسن زرمتی ماستر پوهنیار جیودیزی انجنیری علمی-تحقیقی GIS,RS,and GPS and their fieldwork Integration and activity. ساحوی وکتابخانه یی Almaty 2016
// علمی-تحقیقی Application of GIS,RS,and GPS technalogies for study of forest  area destruction and support of the forestry in afghanistan. ساحوی وکتابخانه یی Almaty 2017
// علمی-تحقیقی Roly of GIS,GPS and Remot sensing in Civil Engineering. ساحوی وکتابخانه یی Budapest Hungary 2017
// علمی-تحقیقی Comparison of the parameters of aerospace and terrestrial data used to create topographic maps. ساحوی وکتابخانه یی Almaty 2017
// علمی-تحقیقی Satellite imagery, aerial photographs and their  application. ساحوی وکتابخانه یی Almaty 2017
// علمی Aerospace data (Aerial photograph and satellite Imagery). کتابخانه یی Almaty 2017
// علمی-تحقیقی بررسی طریقه های ایجاد نقشه های توپوگرافی در شرایط افغانستان. ساحوی وکتابخانه یی پ. پولی تخنیک کابل 2018
// تیزس Creating tophography maps by complex use Aerospace data and GIS. ساحوی وکتابخانه یی Almaty 2018
8 حامده عبدالوهاب حساس ماستر پوهنمل جیودیزی انجنیری علمی-تحقیقی دریافت آدرس منازل مسکونی شهری و محاسبه مساحت آنها. کتابخانه یی وساحوی 1394
9 عبدالله فدامحمد ناصر ماستر پوهاند جیودیزی انجنیری علمی-تحقیقی حل مناسب ماتریکس ضرایب وزنی هنگام ارزشیابی مقدماتی طبقات جیودیزیکی به طریقه پارامتری. ساحوی 1395
// علمی-تحقیقی تثبیت عملی جهت قبله درساحه با استفاده از سامان آلات و تکنالوجی معاصر. ساحوی  1396
// علمی-تحقیقی بررسی مشکلات دریافت مساحت های اشکال هندسی به طریقه گرافیکی و راه های حل آن. ساحوی وکتابخانه یی 1396
جیودیزی انجنیری کتاب درسی جیودیزی عالی قسمت I تالیف 1394
// کتاب درسی گراویمتری تالیف 1396
// ممد درسی رهنمای کارهای لابراتواری جیودیزی عالی(بخش سفروئیدی) تالیف 1394
10 محمدامین ناظرحسین صفری ماستر پوهنیار جیودیزی انجنیری تیزس ماستر МЕТОДИКА АНАЛИЗА ТЕХНИЧЕСИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕОДЕЗИЧСКИХ ПРИЕМНИКОВ ГНСС کتاب خانه ای وساحوی Алматы 2016
// مقاله علمی-تحقیقی АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИЕМНИКОВ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ کتاب خانه ای وساحوی ВЕСТНИК КазНИТУ. No 3(115). Алматы 2016
// مقاله علمی-تحقیقی СОВРЕМЕННЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В АФГАНИСТАНЕ کتاب خانه ای Москова 2015
// مقاله علمی-تحقیقی ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ГНСС-ПРИЕМНИКИ کتاب خانه ای وساحوی  АЛМАТЫ. КАЗАХСТАН. 2015г 
// مقاله علمی-تحقیقی ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГРАВИЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ РЕСПУБЛИКК КАЗАХСТАН  کتاب خانه ای وساحوی  Алматы, 2015.
// مقاله علمی-تحقیقی ОСОБЕННСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН   کتاب خانه ای وساحوی «КАХАК» NO 1(48) Алматы, 2015.