دیپارتمنت کیمیای عمومی :

دیپارتمنت کیمیای عمومی در سال 1346 تاسیس واولین اســــــــتاد این دیپارتمنت خیرمحمد  ماموند وبعدا  به ترتیب داکتر محمدغوث "حکیمی" ،داکترمحمد اسلام "رحیمی" ،داکترعبد الغفار "وردک" ،داکترعبد العلی "هادی"،  عبد الله "مستمندی" ، داکترمیر محمد"رضا"، دیـپلوم انجنیرسیدالرحمن"نوری" ودیپلوم انجنیرمحمدغوث"ایمل"  تاسال 1357به حیث استادان ایفای وظیفه می نمودند .

دراین دیپارتمنت لکچرها، سمینارها وکارهای لابراتوی مضامین کیمیای عمومی، تحلیلی، کلوییدی، فزیکی وعضوی توسط شش تن استادان بر حال این دیپارتمنت  در هفت پوهنځی به پیش برده می شوند.

از بدو تاسیس تااکنون اساتید محترم این دیپارتمنت با تالیف، تحقیق وترجمه کتب وآثار علمی خویش در غنامندی هویت علمی دیپارتمنت، پوهنځی وپوهنتون قدم های ارزنده را بر داشته اند. افزون برین در کنفرانس ها، محافل وگردهمایی های علمی درداخل وخارج کشورفعالانه سهم گرفته اند . هکذا درشوراهای علمی وکمیته های مختلف داخل وخارج از پوهنتون سهم ارزنده داشته وبا نظریات وپیشنهادات علمی وسازنده خویش در رونق یابی حیات علمی – اکادمیک پوهنتون وهمچنان ارتقای کیفیت علمی واعتبار دهی دیپارتمنت کیمیا همیشه سهم فعال گرفته اند.

رسالت دیپارتمنت کیمیا:

چون این دیپارتمنت یک دیپارتمنت عمومی بوده وافتخارتدریس مضامین مـــــختلف کیمیا را در تمامی پوهنځی های این پوهنتون به عهده دارد ورسالت تاریـــــــخی خویش میداند تا درپیشبرد امور درسی واکادمیک همیشه بــا پوهنتون پولیتخنیک همکارباشد.وافزون بر ان  در عرصهء بلند بردن ســــــویهء علمی واکادمیک با استادان محترم سایر پوهنتونهای داخل کشوررهنمــــائی وهمکاری علمی نموده ومی نماید.  

اهداف دیپارتمنت کیمیا 

1- ایجاد یک دیپارتمنت معیاری.

2- تمرکز جدی روی کیفیت تحصیلی.

3- تطبیق برنامه های اکادمیک برای بهبود کیفیت .

مقاصد دیپارتمنت کیمیا:

1- تطبیق ونظارت کریکولم هاوتجدید مفردات درسی مضامین مختلف مربوط این دیپاتمنت با درنظر داشت نیازمندی دیپارتمنتهای اختصــــاصی پوهنځی های مختلف این پوهنتون به شکل مستمر.

2- ارتقای ظرفیت علمی ومسلکی اعضای کادرعلمی دیپارتمنت.

3- معرفی اعضای کادر علمی به تحصیلات ماستری ودوکتورابه خارج ازکشور.

4- برقراری توامیت با پوهنتونهای معتبر خارج از کشور.

5- تکمیل وتجهیز لابراتوارها برای پیشبرد کارهای لابراتواری برا ی محصلین وتحقیقات علمی استادان.

6- جلب وجذب کمک های مادی ومعنوی از منابع داخلی وخارجی برای توسعه دیپارتمنت.

7- کار روی موا د نشراتی وبلند بردن ظرفیت علمی اعضای کادر علمی.

کار تحقیقی:

استادان این دیپارتمنت دارای چندین مقاله تحقیقی – علمی چاپ شده و غیر چاپ شده می باشند. اما بنا بر کمبود لابراتوار های مجهز بالای بعضی موضوعات علمی نمی توانند تحقیقات خویش را انجام دهند.

سهولت ها:

این دیپارتمنت درتمام مضامین مربوطه کارهای لابراتواری را اجرا می کند.

هدف تاسیس این دیپارتمنت تربیه کادرهای مسلکی آگاه و مجهز با دانش روز بوده که با رعایت قوانین و مقررات وزرات تحصیلات عالی اهداف ذیل را دنبال می کند:

  1.    تربیه کادر های جوان با دانش مسلکی و تخصصی در رشته های مختلف انجنیری.
  2.    بلند بردن ظرفیت استادان با ایجاد سیمینار ها و ورکشاپ ها.
  3.    انجام کارهای لابراتواری و تحقیقی با استفاده از لابراتوار های مجهز این دیپارتمنت  .
  4.    فراهم نمودن فضای مناسب درسی عاری از هرنوع تعصبات سیاسی ، قومی و زبانی.
  5.    معیاری نمودن کریکولم های درسی دیپارتمنت مطابق ستندرد .
  6.    تهیه کتب و مواد درسی مضامین مختلف مطابق مفردات درسی .
  7.    مساعد نمودن شرایط بهتر برای تحقیقات علمی استادان.
  8.    ایجاد روابط، توامیت و همکاری های علمی – تحقیقی با پوهنتون های خارجی و داخلی
  9.    تقویت پروسه ارزیابی خودی و پروگرام تضمین کیفیت.