دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن:

دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد که  در سال 1349 هجری شمسی در چوکات پوهنځی جیولوجی ومعدن به منظور تربیه متخصصین اګاه درعرصه های استخراج معادن وغنی سازی مواد خام منرالی به مثابه عنصر تکامل دهنده صنایع کشور اساس ګذاشته شده و دراستخراج معادن قشری( ذغال سنګ)، فلزات سیاه ، فلزات رنګه ، فلزات نادره وسایرمعادن ازقبیل سنګهای قیمتی،نیمه قیمتی، سنګهای تزینی وساختمانی بطریقه روباز وزیرزمینی ازبدو تاسیس خود تااکنون بطور مشترک 702نفر انجنیر به سویه لسانس، 350 متخصص رابه سویه ماستر و 3 نفر متخصص به سویه داکتر تربیه وبه جامعه تقدیم  نموده است.

نظر به لزوم دید و جذب بیشتر نسل جوان  وعلاقمند به این رشته ازطریق امتحان کانکور دیپارتمنت  استخراج معادن مواد مفیده جامد درسال 1392 به دو دیپارتمنت تحت نام های دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن و دیپارتمنت انجنیری استخراج زیرزمینی معادن تقسیم ګردید که دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن از سال 1392 در چوکات پوهنځی جیولوجی ومعادن بطور مستقل به فعالیت اغازنمود که پلان وبرنامه درسی آن بصورت منظم تجدید ګردیده ، برنامه های علمی وتدریسی ان درمطابقت به رشته استخراج روباز معادن بادرنظرداشت خصوصیات وساختارصنایع استخراجی کشور ونیازمندی انجنیران دررشته های انجنیری استخراج معادن بطریقه روبازترتیب ومورد استفاده قرارګرفته که مطابق به آن  پلان درسی محصلان، لکچرهای مضامین عمومی تیورتیکی، تخنیکی ومضامین اختصاصی را درطول سمستراستماع وتجارب عملی را در زمان انجام تطبیقات  در موساسات تولیدی فرا میګرند که به این اساس دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن در مورد اجرایی  پرکتیک محصلان توجه جدی مبذول داشته وبه همین ارتباط تماس های نزدیک کاری به وزارت معادن وپترولیم صورت میګیرد.

قابل یاد آوریست که این دیپارتمنت درطرحریزی واستخراج معادن مواد مفیده جامد به طریقه روباز ، ترانسپورت امور معادن ، حفرحفریات معدنی روبازوزیرزمینی ، اموربرمه وانفجار، ، استخراج سنګهای قیمتی ونیمه قیمتی ، فلزات نادره  ، سنګهای ساختمانی ،میکانیزه ساختن پروسه های تولیدی وبازسازی معادن روبازمهارت های لازم را کسب و قادربه کارمستقلانه درصنایع استخراج معادن کشورمیباشند.

چون دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن مدت چهارسال میشود که در چوکات پوهنځی جیولوجی ومعدن بطور مستقلانه در تربیه نسل جوان این کشور مصروف خدمت می باشد بنآ اولین دوره محصلان درسال 1392 به تعداد 43 تن ازطریق امتحان کانکور به این دیپارتمنت معرفی ګردید که فعلأ مشغول پروژه دیپلوم  میباشند .

قابل ذکر است که دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن مصمم است تا در آیند نزدیک مشترکا با دیپارتمنت انجنیری استخراج زیرزمینی معادن برنامه ماستری را ایجاد نمایند.

فعلأ در دیپارتمنت انجنیری استخراج روبازمعادن به تعداد پنج تن استادان، به سویه داکتر، ماستر و لسانس مصروف تدریس بوده که اسمای شان  قرار ذیل است.

  1. پوهنیار ماستر انجنیر محمد تمیم احمدی استاد دیپارتمنت
  2. پوهنیار ماستر انجنیر نصیراحمد سلطانی استاد دیپارتمنت
  3. پوهنیار ماستر انجنیر امان الله زاهد استاد دیپارتمنت
  4. نامزد پوهنیار انجنیر احسان الله رحمانی استاد دیپارتمنت

نقاط قوت ((Strength Points

موجودیت کادر علمی ومسلکی مجرب جهت پیشبرد سالم اهداف موجود.

توانمند ی پیشبرد پرکتیک های تعلیمی و تولیدی موسسه.

توانمندی تربیه کادرهای علمی – انجنیری بامعیارهای مورد نیازجامعه.

توانمندی شرکت فعال کادرعلمی این دیپارتمنت درحل پرابلم ها در عرصه های مختلف صنایع استخراجی.

تطبیق سیستم کریدت در مطابقت بالایحه سیستم کریدت و سایراسناد قانونی نافذه.

تدویر سیمنارها و ورکشاپ ها جهت اګاهای استادان، محصلان وسایر علاقمندان از پیشرفت های معاصر علم و تخنیک در عرصه صنایع استخراجی.

اشتراک موثر استادان این دیپارتمنت در کمیته ها، شوراها، کمیسون های علمی - اکادمیک این پوهنتون و همچنان سهم ګیری فعال درکارهای اجتماعی، فرهنګی به نفعه این نهاد علمی.

توانمندی ایجاد روابط علمی – اکادمیک باسایر موسسات عالی تحصیلات عالی در داخل و خارج از کشور.

توانمندی استادان این دیپارتمنت در امر تدریس، تحقیق واجرایی پروژهای عملی رشتوی و پیشبرد کورس های ارتقای ظرفیت برای انجنیران این رشته در سطح کشور

تدویر اجلاس سالانه یی فارغ التحصیلان دیپارتمنت و تامین روابط اکادمیک به آنها.

تجدید مفردات درسی و لکچرنوت های مضامین تخصصی.

توانمندی تالیف وترجمه کتب و سایراثار علمی – تحقیقی توسط استادان این دیپارتمنت

توانمندی شرکت درسیمنارها وکنفرانس های علمی درسطح ملی وبین المللی.

نقاط ضعف) Weak points)

عدم موجودیت امکانات مادی ومعنوی در رابطه به تطبیق استراتیژیک پلان.

کمبود صنوف درسی برای لکچر و عملی.

عدم موجودیت ویب سایت ( صفحه انترنتی ) معیاری .

عدم موجودیت تجهیزات کافی جهت پیشبرد سالم امور تدریس در داخل صنوف درسی.

عدم موجودیت وسایل وتجهیزات لابراتواری درمضامین مختلف .

عدم موجودیت دیتابس در دیپارتمنت.

موجودیت نواقص ومشکلات درلایحه سیستم کریدت ونبود تسهیلات وامکانات درتطبیق سیستم کریدت.

بنود سکالرشیپ ها وفیلوشیپ ها.

کمبود کتب تخصصی جدید مورد ضرورت تمام ديپارتمنت به لسان های ملی وبین المللی در کتابخانه این پوهنتون.

نبود انجنیرلابرانت مسلکی در امر پیشبرد امور لابراتواری.

نبودن بورس های کوتا مدت و طویل المدت برای استادان دیپارتمنت.

کمبود قرطاسیه باب و تاخیر درتوزیع ان

عدم موجودیت استادان دربعضی مضامین رشتوی ( میخانیک سنگ، تخریب احجار، غنی سازی، الکتروفیکیشن موسسات معدنی ، اقتصادپلان ګذاری ، میخانیک وفزیک احجارمعدنی، استخراج موادساختمانی وتزینی ، هایدرومیخانیزیشن امورمعدنی روباز، استواری کنارهای کریر، احیایی مجدد وباسازی معدن وغیره فرصت ها (Opportunities) موجوددردیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن

1 - موجودیت کادرهای علمی مجرب به سویه  ماستر و لسانس در امر پیشبرد سالم پروسه درسی

 2 - موجودیت آب وبرق در تعمیرات و ساختمان های این پوهنتون.

3 -  موجودیت قوانین ، مقررات ، لوایح و طرزالعمل ها غرض تنظیم امور علمی، اکادمیکی و اداری.

4 -  اعاشه و اباته محصلان از طرف وزارت تحصیلات عالی کشور.

تهدیدات (Treats)

نداشتن تو امیت اکادمیک با پو هنتون ها ی معتبرجهان.

عدم پرداخت حقوق وامتیازات مادی مکفی برای اعضای کادر علمی که زمینه فرارمغز هارا مهیا می سازد.

عدم تشویق مادی استادان به ارتقای  درجه علمی .

نبود تجهیزات لابراتواری ، عدم آشنایی با شیوه کار آنها ونبود لابرانت های مسلکی.

عدم موجودیت کتابخانه مجهز دیجیتلی.

تدریس چندین مضمون توسط یک استاد.

عدم موجودیت متخصصین واجد شرایط جهت شمولیت درکادرعلمی .

عدم استقلالیت مالی دیپارتمنت .

ارسال اوامر مقامات ذیصلاح درمغایرت با قانون.

نبود تسهیلات رهایشی ومعیشتی دایمی برای اعضای کادری علمی .

ناکافی بودن زمینه وتسهیلات برای اجرای تطبیقات تعلیمی وتولیدی محصلان.

عدم موجویت ترانسپورت مستقل برای حمل ونقل استادان.

کم رنګ جلوه دادن تطبیق پلان های انکشافی از جانب مقامات ذیصلاح.

برهم زدن تقویم اکادمیک از طرف مقامات .

موجودیت خیمه لویه جرګه وتدویر محافل درآن که پروسه درسی را همواره اخلال می نمایند.

 دیدگاه (vision)

   دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل یک مرکز عالی برای دانش، پژوهش، نوآوری ، توسعه انجنیری وپلانګذاری درافغانستان خواهد بود. ما بهترین محصلان راکه ازجغرافیا وکلتورمتفاوت نمایندګی می نمایند، ازطریق اموزش عالی، صلح آمیز و دارای محیط تحقیقاتی خوب توسط اعضای کادر علمی مجرب تربیه خواهیم نمود. این دیپارتمنت انجنیران ورزیده را که نه تنها به خواسته های مثبت درسطح ملی و بین المللی، احترام داشته، بل قادر به رهبری جامعه درعرصه های مختلف حیات علمی، پژوهشی، اقتصادی و فرهنګی درمدت تطبیق این استراتیژیک پلان فارغ خواهد داد.

رسالت (Mission)

    رسالت دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن فقط ارتقای سطح دانش محصلان و انجنیران در رشته انجنیری معادن مطابق قوانین و لوایح نافذه ی مؤسسات تحصیلات عالی، تحقیقات علمی دراین رشته وخدمات عرصه انجنیری معادن می باشد، و همچنان تجهیز واکمال مادی ومعنوی دیپارتمنت وارتقای ظرفیت کادر علمی، اداری درسرخط وظایف تأخیر نا پذیرآن قراردارد.

اهداف ( Goal)

    هدف اساسی این دیپارتمنت متشکل است از: توسعه و تطبیق کریکولم درسی بامعیار بین المللی، توسه روابط با سایر پوهنتون ها، ایجاد تسهیلات برای تحصیلات معیاری وتحقیقات علمی، ایجاد فرصت ها برای فوند یابی جهت توسعه دیپارتمنت، معرفی دیپارتمنت به سطح ملی وبین المللی، ایجاد توسعه تشریک مساعی بین مؤسسات استخراجی و دیپارتمنت بوده تا به اساس آن فارغ التحصیلان معیاری مطابق نیازمندی های معاصر تقدیم جامعه ګردد .

ارزش ها(values)

این دیپارتمنت به مثابه مرکز قوی و با تجربه ی طولانی تربیه کادر های علمی ــ انجنیری معادن درکشوراست.

معاصرسازی کریکولم، مفردات و تدریس به روش های معاصر.

پرورش کادرهای مسلکی باروحیه ملی، اسلامی، وطن دوستی، برابری و مردم دوستی .

سهم ګیری درتمام امور پوهنتون اعم از تدریس، تحقیق، روند اکادمیک وسایرامور مربوطه به اداری واکادمیک.

ارایه خدمات شفاف و صادقانه درعرصه مسلکی وتخصصی .

توانمندی اجرای خدمات با کیفیت عالی انجنیری در رشته انجنیری استخراج روباز معادن.

عملکرد با درنظر داشت مواد قوانین، مقررات، لوایح وسایر اسناد تقنینی نافذه کشور.

 مقاصد (Objectives)               

ارتقای ظرفیت استادان.

آماده ساختن و تجهیز دیپارتمنت با تکنالوژی جدید درعرصه تدریس وتحقیق .

کاربرد تکنالوژی و روش جدید تدریس

ایجاد و فعال ساختن لابراتوارها

آماده نمودن فضای مناسب اجتماعی و اخلاقی برای تدریس و جلوګیری ازتمام انواع تعصبات (ساسی، قومی، زبانی، مذهبی و جنسی).

بازنګری و معاصرسازی کریکولم، مفردات و مواد درسی درسطح دیپارتمنت.

تهیه کتلوګ اکادمیک دیپارتمنت.

تقاضای کتب و مواد درسی جدید.

تکمیل اعضای کادرعلمی دیپارتمنت به اساس ضرورت.

تلاش برای استقلالیت اکادمیک، اقتصادی و ساختاری پوهنتون.

اجرای پروژه های تحقیقاتی وخدمات انجنیری در رشته استخراج معادن.

جستجوی منابع و ارګانهای کمک کننده برعلاوه بودجه سالانه بخاطرتطبیق بهتر استراتیژیک پلان دیپارتمنت.

ایجاد رشته های جدید حسب نیازمندی های منافع ملی کشور و تقاضای ارګانهای ذی ربط.

جستجو برای تآمین روابط، توامیت ها و همکاری های علمی، تحقیقی و اکادمیک باپوهنتون های داخل و خارج کشور.

تلاش برای تربیه لابرانت ها و تکنیشن ها برای لابراتوارهای دیپارتمنت.

ایجاد راه حل مناسب و معقول برای تعویض لسان تدریس به لسان انګلسی.

تحکیم روابط دیپارتمنت بافارغ التحصیلان برای همکاری های دوجانبه اکادمیک و اقتصادی .

ایجاد دیتابیس دیپارتمنت وهمکاری برای تکمیل ویب سایت پوهنتون.

جمع آوری نظریات محصلان درمورد نتایج سیستم کریدت.

ایجاد پروسه ارزیابی خودی وارزیابی استادان درسطح دیپارتمنت.

ارائیه نظریات پیرامون بازنګری درلوایح، مقرره ها طرزالعمل ها ورهنمود ها.

اعاده سیستم مجازات ومکافات درسطح دیپارتمنت.

تهیه تفاهم نامه های همکاری با ارګان های ملی وبین امللی

فعالیت های دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن

 دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن ازبدو تاسیس خود به اساس سعی وتلاش خستګی ناپذیر استادان محترم این دیپارتمنت در کوتاه مدت توانسته است با پوهنتون های مختلف کشور های جهان که در بخش ارتقا ظرفیت با تحصیلات عالی کشور همکاری می نمایند ارتباطات قوی ایجاد نمایند  که در این رابطه میتوان ازهمکاری های کشور المان، ایران به این دیپارتمنت نام برد.

 چون دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن درسال ۱۳۹۲ در چوکات پوهنځی جیولوجی و معادن بطورمسقلانه به فعالیت اغاز نموده و ازجمله دیپارتمنت های جدید التاسیس به شما رفته که  اولین دوره محصلان رابه تعداد ۴۳ تن ازطریق امتحان کانکور به این دیپارتمنت معرفی و جذب  ګردیداست.

قابل یادآوری است که سه تن از اساتید محترم دیپارتمنت انجنیری استخراج  روباز معادن ازاغاز فعالیت مستقلانه دیپارتمنت تا اکنون ترفیع علمی نموده که منجمله محترم دوکتورمحمد رحیم قسیمی (که فعلا تقاعدنموده است) از رتبه علمی پوهنوال به رتبه علمی پوهاند، محترم ماستر انجنیر محمد تمیم احمدی از رتبه علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیار و محترم ماستر انجنیر امان الله زاهد از رتبه علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیار  نایل آمده اند.   

 ناګفته نه باید ګذاشت که محترم پوهاند دوکتور محمدرحیم قسیمی درطول این مدت کتاب درسی تحت عنوان تکنالوژی استخراج روباز معادن را تالیف وبه نشرسپرده اند

        دیپارتمنت مذکورجهت ارتقا ظرفیت استادان جوان درکوتا مدت توانسته است تا همه استادان خویش رابه سفرهای علمی، آموزشی، میتودیکی و تبادل تجارب به کشور های مختلف جهان اعزام نمایند که میتوان ازسفرهای شان قرارذیل نام برد.

  • رسمی هفت روزه استادان این دیپارتمنت به کشورترکیه به منظور ارتقای ظرفیت معدن کاری، بازدید وکسب تجارب از معدن زیرزمینی طلاه در شهر ازمیر.
  • پانزده روزه استادان این دیپارتمنت به کشورجرمنی جهت بازدید از معادن کشور جرمنی و کسب تجارب علمی وعملی در امور معدن کاری از متخصصین پوهنتون فرایبرګ و تبادل نظریات پیرامون توسعه همکاریهای کشورجرمنی در رابطه به تربیه متخصصین جوان دیپارتمنت و ایجاد کریکولم جدید برای دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن.
  • رسمی دوتن ازاساتید محترم این دیپارتمنت به کشورترکیه وامریکا به هدف بازدید از پوهنتون METU ترکیه، ارتقای ظرفیت علمی استادان، آشنایی با کریکولم درسی، شیوه تدریس استادان، کسب تجارب علمی و عملی از استادان دیپارتمنت انجنیری معادن پوهنتون METU ترکیه، بحث و گفتگو پیرامون پروگرام درسی  دیپارتمنت های انجنیری استخراج روباز و زیرزمینی معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل، بازدید ازدیپارتمنت ها، لابراتور، کتابخانه و سایر بخشهای اداری پوهنتون  METU ترکیه و همچنان بازدید از بعضی معادن فعال زیرزمینی و روباز ترکیه که شامل معادن زغال سنگ، معدن طلا، معادن آب سودا و معدن سنگهای ساختمانی میگردد صورت ګرفته است

قابل تذکر است که استادان محترم فوق بعد ازسفربه کشورترکیه ازتاریخ 11/9/2014 الی 06/10/2014  میلادی (مطابق 20 /6/1393 الی 14/7/1393  هجری شمسی) مدت بیست شش روز، عازم کشورایالات متحده امریکا ګردیدند که هدف اساسی این سفر بازدید از پوهنتون های میسوری و نبراسکا ی ایالات متحده امریکا ، استندرد سازی کریکولم دیپارتمنت انجنیری استخراج روباز معادن ، کسب تجارب علمی وعملی ، باز دید از معادن و تکنالوژی عصری ایالات متحده امریکا ، آشنایی با فرهنگ و کلتور مردم امریکا ، ارتقای ظرفیت استادان این دیپارتمنت، گرفتن بعضی کورس های ضروری برای استادان دیپارتمنت و بازدید از کمپنی نرم افزار سازی در امور معدنکاری در شهر واشنگتن دی سی بوده است.

  • رسمی هشت روزه دوتن استادان محترم این دیپارتمنت به کشور ایران که هدف اساسی سفر، بازدید از پوهنتون ها و سازمان زمین شناسی واکتشاف معدنی ایران، ارتقای ظرفیت علمی استادان، آشنایی با کریکولم درسی، شیوه تدریس استادان، کسب تجارب علمی وعملی ازاستادان دیپارتمنت انجنیری معادن پوهنتون پولی تخنیک تهران و پوهنتون صنعتی امیر کبیر ایران، بازدید از دیپارتمنت ها، لابراتوارها، کتابخانه وسایربخشهای اداری پوهنتون پولیتخنیک تهران وپوهنتون صنعتی آمیر کبیر ایران و همچنان بازدید از بعضی معادن روباز ایران بوده است.

سفررسمی سه ماهه سه تن ازاساتید جوان این دیپارتمنت درمقطع رخصتی زمستانی به  پوهنتون فرایبرګ کشورجرمنی به هدف ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی استادان جوان  که شامل اجرای امور علمی، عملی، لابراتواری و بازدید از معادن فعال کشور جرمنی و اجرایی پرکتیک در معادن فعال و تجربوی کشور جرمنی بوده  است.

سفر رسمی پوهنیار ماستر انجنیر نصیراحمد سلطانی جهت اشتراک در و رکشاپ 16 روزه که به منظور ارتقاع سطح دانش استادان جوان پوهنتون های کابل،بلخ، اشنایی به وسایل لابراتواری و تبادل تجارب و اندوخته های علمی استادان پوهنتون صنعتی امیر کبیر در کشور ایران تدویر یافته بود

 

کریکولم درسی دیپارتمنت (  انجنیری استخراج روباز معادن )

سمستر اول:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO 101-801

ثقافت اسلامی

۱

CO-104 -  Co-204

تاریخ معاصر افغانستان

۱

GE 105-205

سپورت

۱

EL 102 – 402

لسان خارجی

۲

EL 113 – 413

ریاضیات عالی

۴

CH-114 – 214

کیمیای عمومی

۴

CO 123 – 323

رسم تخنیک

۲

EL 116 – 316

فزیک

۳

CS 119

کمپیوتر

۱

مجموع کریدت های سمستر اول

۲۰

سمستر دوم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

CO 101-801,

ثقافت اسلامی

۱

104 - -204

تاریخ معاصر افغانستان

۱

GE 105-205

سپورت

۱

102 – 402

لسان خارجی

۲

EL 113 – 413-

ریاضیات عالی

۳

CH-114 – 214

کیمیای عمومی

۳

GE 218 – 318

جیودیزی انجنیری

۲

CO 123 – 323 –

رسم تخنیک

۲

EL 116 – 316

فزیک

۲

GE 225-325 -

جیولوجی عمومی

۳

مجموع کریدت های سمستر دوم

۲۰

سمستر سوم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

101-801,

ثقافت اسلامی

۱

EL 116 – 316

فزیک

۲

EL 102 – 402

لسان خارجی

۲

EL 113 – 413

ریاضیات عالی

۲

GE 327-427

مضامین جیوتخنیکی ( خاک وسنگ)

۲

GE 374 – 474 –

اساسات اقتصاد

۱

GE 218 – 318

جیودیزی انجنیری

۲

GE 324

عملی جیودیزی

۲

CO 123 – 32

رسم تخنیک

۱

GE 225-325

جیولوجی عمومی

۳

GE-326

اساسات آمور معدنی

۱

مجموع کریدت های سمستر سوم

۱۸

سمستر چهارم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

101-801

ثقافت اسلام

۱

TM 417 – 517  

میخانیک تطبیقی

۲

EL 102 – 402

لسان خارجی

۲

CO-406

–هایدرولیک وماشین های سیال

۲

GE 327-427)

مضامین جیوتخنیکی ( خاک وسنګ )

۳

GE 374 – 474

اساسات اقتصاد

۱

GE 425, GE 525

جیولوجی ذخیروی  

۲

EL-408 – 508

الکتروتخنیک   

۲

GE-429

ماشین های معدنی  

۲

GE 431 - 531  

تخریب احجار   

۲

 GE (5;6;7)49

 حقوق کار  

۱

CS 119

اساسات کمپیوتر

۱

GE XXX

تهویه درمعادن

۱

GE (5;6;7)92

منرالوجی / پترولوجی

۱

مجموع کریدت های سمستر چهارم

۲۲

سمستر پنجم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

101-801,

ثقافت اسلامی  

۱

TM 417 – 517

میخانیک تطبیقی

۲

GE-525

هایدروجیولوجی

۲

GE- 530 –

ماشین های ترانسپورتی    

۲

GE 431 - 531 –

تخریب احجار

۳

EL-408 – 508 –

الکتروتخنیک ،

۲

GE 538-738 –

الکتروفیکیشن واتوماتیزیشن معادن  

۲

 GE 533 - 833 –

تکنالوژی استخراج روباز معادن

۲

GE 575-675 –

قانون ومدیریت معدنکاری  

۲

GE (5;6;7)49–

حقوق کار

۱

CS 119 –

اساسات کمپیوتر

۱

GE (5;6;7)92 –

منرالوجی / پترولوجی

۱

مجموع کریدت های سمستر پنجم

۱۸

سمستر ششم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

101-801

ثقافت اسلامی   

۱

GE 625-725      

  جیولوجی ساختمانی    

۱

GE 538-738

الکتروفیکیشن واتوماتیزیشن درمعادن

۲

GE 575-675

قانون ومدیریت معدنکاری    

۲

GE 533 - 833

تکنالوژی استخراج روباز معادن

۳

GE 576 –

حیوفزیک  

۲

GE 683

اساسات آمورسروی معادن

۲

GE 681

اساسات معدنکاری زیرزمینی 

۳

GE 688 –

آب کشی معدن 

۳

GE (5;6;7)49

حقوق کار  

۱

CS 119 ا

اساسات کمپیوتر  

۱

 

احیایی مجدد معدن

۱

GE (5;6;7)92

منرالوجی / پترولوجی

۱

مجموع کریدت های سمستر ششم

۱۹

سمستر هفتم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

101-801

ثقافت اسلامی

۱

GE 625-725 

جیولوجی ساختمانی

۱

GE 538-738

الکتروفیکیشن واتوماتیزیشن معادن

۱

GE 533 - 833

تکنالوژی استخراج روباز معادن   

۲

GE 786 - 886

جیوتکنیک تطبیقی برای معادن روباز

۲

GE 747  

ایمینی درمعادن

۲

GE 794

موادساختمانی

۲

GE 742 – 841

پلان ګذاری درمعادن

۲

GE 776

اقتصاد معدن

۲

GE 778  

نوشتاری علمی ، پریزینتیشن

۱

GE 741 – 841

بازسازی معدن  

۲

مجموع کریدت های سمستر هشتم

۱۹

سمستر هشتم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

101-801

ثقافت اسلامی

۱

GE 846

حفاظت محیط زیست

۲

GE 533 - 833

تکنالوژی استخراج روبازمعادن

۲

GE 786 - 886

جیوتکنیک تطبیقی برای معادن روباز

۲

GE 742

پلان ګذاری معادن

۲

GE 794

موادساختمانی

۲

GE-889

غنی سازی

۲

GE 741 – 841

باسازی معدن

۲

GE 847

تخنیک ایمینی درمعادن

۲

GE 877

تیزیس/ پایان نامه  لسانس

۲

GE 879

معدنکاری بین المللی

۱

مجموع کریدت های سمستر هشتم

۲۰

سمستر نهم:

کد مضمون

نام مضمون

تعداد کریدت ها

 

تیزیس لسانس

۷

 

عملی جیودیز

۲

 

عملی جیولوجی

۳

مجموع کریدت های سمستر نهم

۱۲

مجموع کردیت های همه سمستر ها