اطلاعيه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ( 41280 ) کیلو گرام گاز مایع در ایام فصل زمستان برای سال 1401:

kpu_admin
اطلاعيه تصمیم اعطای  قرارداد پروژه ( 41280 ) کیلو گرام گاز مایع در ایام فصل زمستان برای سال 1401:

به تاسی از فقره ( 2 ) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، پوهنتون پولی تخنیک کامل در نظر دارد قرارداد پروژه ( 41280 ) کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت پخت و پز مواد اعاشوی محصلين ليليه وتسخين شعبات اداری ، تدریسی و محافظین شب باش در ایام فصل زمستان برای سال 1401 ، دارای شماره داوطلبی ( MOHE / KPU / 101 / NCB ) به شرکت خدمات اورسیکی علی کامل ، دارنده جوار ممبر ، 47567 ) آدرس : ناحیه ( 3 ) کارته سوم مرکز - کامل - ۱ فغانستان ، به قیمت مجموعی مبلغ ( 3302400 ) سه مليون : صد افعالی اعطاء نماید اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تفریمی در کسی عوام با دلایل آن به ریاست پوهنتون پولی تخنی کابل واقع کارته مامورین ناحیه پنجم ، کابل ، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل ميعاد فوق الذكروطی مراحل قانونی بعدی ، قرار داد منعقد نخواهد.