همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۴ - ۹:۲۲
Background image

اعلان مجدد یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

بنا بر این متقاضیان واجد شرایط به سویه  دوکتورا  ویا ماستری از تاریخ فوق الذ کر در خواستی  های شمولیت خویش  را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل با ترانسکریپت نمرات  و تذ کره تابعیت . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۴ - ۹:۲۲
Background image

اعلان مجدد یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

بنا بر این متقاضیان واجد شرایط به سویه  دوکتورا  ویا ماستری از تاریخ فوق الذ کر در خواستی  های شمولیت خویش  را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل با ترانسکریپت نمرات  و تذ کره تابعیت . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۴ - ۹:۲۲
Background image

اعلان مجدد دو بست کمبود کادر علمی پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

بنا بر این متقاضیان واجد شرایط به سویه  دوکتورا  ویا ماستری از تاریخ فوق الذ کر در خواستی  های شمولیت خویش  را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل با ترانسکریپت نمرات  و تذ کره تابعیت . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ - ۱۰:۳۶
Background image

اعلان مجدد سه بست کمبود کادر علمی پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل

بنا بر این متقاضیان واجد شرایط به سویه  دوکتورا  ویا ماستری از تاریخ فوق الذ کر در خواستی  های شمولیت خویش  را از طریقریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل با ترانسکریپت نمرات  و تذ کره تابعیت  . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ - ۱۵:۱۹
Background image

اعلان مجدد یک بست کمبود کادر علمی پو هنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

 

 

اعلان مجدد یک بست کمبود کادر علمی  پو هنځی ساختمان های ترانسپورتی  پوهنتون پولی تخنیک کابل

 

بنا بر این متقاضیان واجد شرایط به سویه  دوکتورا  ویا ماستری از تاریخ فوق الذ کر در خواستی  های شمولیت خویش  را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل با ترانسکریپت نمرات  و تذ . . .

Pagination