همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ - ۱۲:۱۹
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399 دیپارتمنت زبانهای خارجی به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی الکترومیخانیک دیپارتمنت لسانهای خارجی با کود (  (28-90-A3-081-02-010 یک بست به سویه دوکتورا ماستر ویا لسانس ضرورت دارد ( اعلان بار سوم).

 متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 21 دلو . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ - ۹:۳۶
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل به یک تن در بخش میخانیک ورکشاپ در سال 1399 ضرورت دارد

پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور سپردن کار به اهل کار وتطبیق پروسه رتب و معاش و تحقیق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم یک بست ( هفتم ) میخانیک . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۱۵:۱۷
Background image

بست خالی معتمد جنسی آمریت تهیه، تدارکات وخدمات و آمریت لیلیه ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1399

پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور سپردن کار به اهل کار وتطبیق پروسه رتب و معاش و تحقیق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم دو بست ( هفتم ) معتمد . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۱۴:۴۳
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی انجنیری منابع آب ومحیط زیست خویش سال 1399 دیپارتمنت اقتصادرشتوی به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی انجنیری منابع آب ومحیط زیست دیپارتمنت اقتصاد رشتوی با کود (  (28-90-A3-082-01-005 یک بست به سویه دوکتورا ، ماستر ویا لیسانس ضرورت دارد – اعلان بار دوم.

 متقاضیان واجد شرایط از . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۱۴:۱۹
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی انجنیری منابع آب ومحیط زیست خویش سال 1399 دیپارتمنت اقتصادرشتوی به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی انجنیری منابع آب ومحیط زیست دیپارتمنت اقتصاد رشتوی با کود (  (28-90-A3-082-01-006 یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد - اعلان بار اول.

 متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 2 . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۴:۵۱
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی ساختمانی خویش سال 1399 دیپارتمنت شهرسازی به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی ساختمانی دیپارتمنت شهرسازی با کود (  (28-90-A3-080-02-007 یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 27 جدی سال 1399 الی 27 دلو سال 1399 . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۳:۴۶
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی جیوماتیک وکدسترخویش به کارد علمی جدید ضرورت دارد

پوهنتون پولی تخینک کابل در دیپارتمنت  GIS  سال 1399 به یک بست کادر علمی با کد(28-90-1A3-087-02-002) به  سویه دکتورا، ماستر ویا لسانس  ضرورت دارد - اعلان باردوم

متقاضیان واجد شرایط از . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۱۳:۱۸
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی کمپیوترساینس خویش به کارد علمی جدید ضرورت دارد

پوهنتون پولی تخینک کابل در دیپارتمنت سیستم های معلوماتی(IS) در سال 1399 به یک بست کادر علمی با کد(A3-081-02-009-28-90) به  سویه دکتورا ویاماستر اشد ضرورت دارد - اعلان باردوم.

 

متقاضی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۱۳:۱۳
Background image

پوهنتون پولی تخینک کابل در پوهنځی کمپیوترساینس خویش به کارد علمی جدید اشد ضرورت دارد

پوهنتون پولی تخینک کابل در دیپارتمنت NE  سال 1399 به یک بست کادر علمی با کد(28-90-A3-081-03-009) به  سویه ماستر ویا  دکتورا ضرورت دارد - اعلان بار اول.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 18 . . .

Pagination