ژوندلیک:

  1. د اوبو رسولو او د چاپیریال انجنیرۍ د څانګه:
  2. ایدرولیک او هایدروتخنیکی ودانیو څانګه:

عمومی دیپارتمنت:

  1. د رشتوی اقتصاد او د تاریخ څانګه: