د عمومي ریاست د کارمندانو ژوندلیک

    شهرت:بیوگرافی کارمندان ریاست عمومی پوهنتون

   نوم – عبدالمجید

   تخلص – حمیدی

   وظیفه -  د کابل پولی تخنیک پوهنتون ریاست د دفتر آمر 

   د تحصیل درجه – لیسانس

 

    زده کړه:

 

     1. لومړنی ښوونځی -

    2. عالي لېسه -

    3. د لیسان دوره -