د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1400 کال کې د بریښنایی انجینرۍ څانګه د الکترومیخانیک پوهنځي کې نوی کادر ته اړتیا لري:

kpu_admin
Wed, Jun 02 2021 10:03 AM
د کابل پولی تخنیک پوهنتون په 1400  کال کې د بریښنایی انجینرۍ څانګه د الکترومیخانیک پوهنځي کې نوی کادر ته اړتیا لري:

Publish Date

Closing Date

دیپارتمنت انجنیری برق دو بست با کود 28 -90 – A3 – 077 – 01 – 002) و ( 28