پالیسی ها

ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ رﻋﺎﯾﺖ اخلاق اﮐﺎدﻣﯿﮏ در پوهنتون

مقدمه :  

ﻧﻈﺎم اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺎ اخلاق اﮐﺎدﻣﯿﮏ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ، ﻧﻈﺎم ﺑﺪون اخلاق را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﻈﺎم اﮐﺎدﻣﯿﮏ داﻧﺴﺖ. ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻧﻈﺎم اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ اﮐﺎدﻣﯿﮏ در پوهنتون اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

پوهنتون پولی تخنیک کابل ﻫﻤﻮاره تلاش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ را در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ  اﯾﺠﺎد، ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ: 

1. ﻧﻈﺎم اﮐﺎدﻣﯿﮏ  ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎد، ﻣﺤﺼﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ می باشد،

2. ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد اﮐﺎدﻣﯿﮏ،

3. ﻓﻀﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻋﻠﻮم،

4. در ﻧﻈﺎم اﮐﺎدﻣﯿﮏ اﻓﺮاد ﮐﺎر اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

هویدا است که ﺟﺎﻣﻌﻪ اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺮاد اﮐﺎدﻣﯿﮏ بوده و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎداﻧﺶ ﻣﺴﻠﮑﯽ و ﻣﺘﻌﻬﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺻﻞ در ﭘﺬﯾﺮش کادر های علمی تا حد امکان رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 

ﻫﺪف :

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎم اﮐﺎﻣﯿﮏ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﮐﻪ درآن اﺳﺘﺎد وﻣﺤﺼﻞ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ  آزادﮔﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺤﻮر اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺎدان درﻧﻈﺎم اﮐﺎدﻣﯿﮏ جز اساسی شمرده میشود که دقت زیادی را می طلبد. 

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ واﺳﺘﺤﮑﺎم آن را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﯿﺪاند.

 

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺎدن اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ موارد ذیل است:

1. داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻣﺴﻠﮑﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ

2. ﻣﻬﺎرت درﺗﺤﻘﯿﻖ وﭘﮋوﻫﺶ

3. ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﻌﺼﺐ

4. ﻣﯿﺘﻮد ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺤﻮر

5. ﺳﻤﺒﻮل از ﻋﺪاﻟﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻟﻮاﯾﺢ

 6. آراسته ﺑه داﻧﺶ ﻣﺘﺤﻮل و ﻣﻮاد درﺳﯽ ﺑﻪ روز

7. منتقد و اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﯾﺮ

8. داﺷﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در درس و ﻧﻈﻢ

9. داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای آﻣﻮزش

10. ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻣﺸکلات ﻣﺤﺼﻞ در اﻣﻮر درﺳﯽ

11. ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮرد

12. رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮدم در ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ آن ﻫﺎ.

13. ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎد اداری، دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ داراﺋﯽ ﻋﺎﻣﻪ.

14. ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﺎﻧﻪ در رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺮدم

 

15. ﻗﺮار دادن اﻧﺪوﺧﺘﻪ و ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﯽ وﻣﺴﻠﮑﯽ درﺧﺪﻣﺖ ﺗﺤﻮﻟﺎت ﻣﺤﻠﯽ، ﻣﻠﯽ وﻣﻨﻄﻘﻮی ﺑﺎﮐﻤﺎل ﺻﺪاﻗﺖ.

16. ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ داری در اراﺋﻪ داﻧﺶ ﻣﺴﻠﮑﯽ

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ محصلان در ﻧﻈﺎم اﮐﺎدﻣﯿﮏ :

 ﻣﺤصلان در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﮐﺎدﻣﯿﮏ پوهنتون پولی تخنیک کابل ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮی از اخلاق، ﮐﺮﮐﺘﺮ، داﻧﺶ و ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:  

1. ازﻗﻮاﻧﯿﻦ ، ﻟﻮاﯾﺢ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی پوهنتون آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آن ﺧﻮد را ﻣﮑﻠف دانند.

2. ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ

 3.  ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﻨﻔﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻓﻌﺎل  و اخلاق ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

 4. ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان ﺧﻮد اﺣﺘﺮام داﺷﺘﻪ ﻧﻈﻢ و دﺳﭙﻠﯿﻦ را در ﺻﻨﻒ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

5. در ﮐﺎر ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﮕﺮﯾﻨﺪ 

6. زﻣﺎن را ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮت ﮐﻨﻨﺪ

7. از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات پوهنتون ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده و در ﺣﻔﻆ آن ﺧﻮد را ﻣﺴﻮل ﺑﺪانند

8. از ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺜﺒﺖ و ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ

9. ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ ﻋﺎدت داﺷﺘﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ

10. آﮔﺎﻧﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

 11. ﻣﺘﺠﺴﺲ و ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

12. داﻧﺶ را ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ

13. ﺧﻮد ﺧﻮاه و ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ

14. در پوهنتون ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس در درس ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ

ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ پوهنتون در ﻗﺒﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ رﻋﺎﯾﺖ اخلاقی ﻣﺴﻠﮑﯽ:

1. ﻧﻈﺎرت از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ در پوهنتون

2. ﺗﺪوﯾﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای  ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ

 3. رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻓﺎت و ﻣﺠﺎزات

4. اﻧﻌﮑﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی اخلاقی درﻣﺤﺎﻓﻞ و روز ﻫﺎی ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در پوهنتون

ﭘﺎﻟﯿﺴﯽاخلاق اﮐادمیک درﺷﻮرایﻋﻠﻤﯽﻣﻮرخ 17/ سنبله 1398 ﻗﺮاﺋﺖ وﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪوﻓﯿﺼﻠﻪ درج ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﺷﻤﺎره (196) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ملاﺣﻈﻪ ﺷﺪ  :

ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ پوهنتون، پوهنحی ﻫﺎ ودﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﻋﻢ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری و ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ اﺟﺮاات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .

 

مقدمه :

ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﺸــﺎن داده اﺳـﺖ ﮐــﻪ، دراﯾﺠــﺎد ﯾـﮏ ﻣﺤــﯿﻂ ﺳــﺎﻟﻢ و ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪ ﻋﻠﻤــﯽ و اﮐﺎدﻣﯿــﮏ ﺳــﻪ اﺻــﻞ ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

1. ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻣﺘﻌﻬﺪ

2. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿلاﺗﯽ

3. دﯾــﺪ ﮔــﺎه و ﻣﺎﻣﻮرﯾــﺖ روﺷــﻦ در آﻣــﻮزش ﻧﺴــﻞ ﺟﻮان (محصلان )

ﺑﻨــﺎً ﻫــﺮ ﺳــﻪ ﺳــﺘﻮن اﺳﺎﺳــﯽ ﯾﻌﻨــﯽ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸــﮑﯿلاﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ، ﮐﺎدرﻫــﺎی ﻋﻠﻤــﯽ ورزیده و ﮐــﺎر آزﻣــﻮده ﻋﻠﻤــﯽ وﻣﺎﻣﻮرﯾــﺖ ودﯾــﺪﮔﺎه روﺷــﻦ در ﺗﺮﺑﯿــﻪ ﺟــﻮان ﻣﺘﺨﺼــﺺ و ﻣﺴـﻠﮑﯽ ﺑﻤﺜﺎﺑــﻪ ﯾــﮏ ﺳﯿﺴــﺘﻢ واﺣـﺪ و ﺑﻬــﻢ ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ ﻧﻘــﺶ ﺧـــﻮﯾﺶ را ﺑﺼـــﻮرت ﻣـــﻮﺛﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨـــﺪ اﺟـــﺮاء ﻧﻤﺎﯾـــﺪ. رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ اﯾــﻦ اﻫــﺪاف والا و اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺑــﺪون ارﺗﻘــﺎی ﻇﺮﻓﯿـــﺖ ﻋﻠﻤـــﯽ اﺳـــﺘﺎدان ودﺳـــﺖ اﻧـــﺪرﮐﺎران پوهنتون پولی تخنیک کابل اﻣﮑــﺎن ﭘــﺬﯾﺮﻧﺒﻮده و ﻣﺤﺼــﻞ آﮔــﺎه، لاﯾﻖ و ﺑﺎﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ و ﻣﺴــﻠﮑﯽ ﺗﺨﺼــﺺ ﺑﺎلا را ﻓﻘــﻂ اﺳــﺘﺎدان ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪ وﻣﺠــﺮب ﺗﺮﺑﯿــﻪ ﻧﻤــﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨــﺪ اﺳــﺘﺎدان وﻣﺤﺼــلان ﺑــﺎ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻋﻠﻤــﯽ وﻣﺴــﻠﮑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﺳــﻬﻢ ﺧــﻮﯾﺶ را دراﻧﮑﺸـــﺎف ﻣﺤﻠـــﯽ، ﻣﻨﻄﻘـــﯽ و ﻣﻠـــﯽ در وﺟـــﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ ﺛﻤــﺮﺑﺨﺶ ﺷـــﺎﻣﻞ ﻧﺼـــﺎب و ﺑﯿـــدون ﻧﺼـــﺎب ﺑـــﺎ اﻃﻤﯿﻨـــﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.پوهنتون پولی تخنیک کابل ﺑــﺮای ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺳــﺎزی اﺳــﺘﺎدان و ﻣﺤﺼــلان را ﺑـــﺮای اﺟـــﺮای ﻧﻘـــﺶ ﺳـــﺎزﻧﺪه در اﻧﮑﺸـــﺎف ﺟﺎﻣﻌـــﻪ و ﻃﺮح ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. 

 

ﻫﺪف : 

ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺳــﺎزی اﮐﺎدﻣﯿــﮏ ﺑــﺎ رﻋﺎﯾــﺖ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸــﮑﯿلاتی و داﺷــﺘﻦ دﯾــﺪﮔﺎه و ﻣﺎﻣﻮرﯾــﺖ ﺟﻬــﺖ ﺗﻮاﻣﻨــﺪی ﻣﺤﺼــلان ﺑﺮای اﺟـﺮای ﻧﻘـﺶ ﺳـﺎزﻧﺪه ﺷـﺎن دراﻧﮑﺸـﺎف ﺟﺎﻣﻌـﻪ ضرورت مبرم ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ و این اصل هدف را تشکیل می دهد.

روشها :

روش ها وﺗــﺪاﺑﯿﺮﺑــﺮای ارﺗﻘــﺎی ﻇﺮﻓﯿــﺖ و ﺗــﺎﺛﯿﺮات آن در آﻣــﻮزش ﻣﺤﺼلان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1. ﺟﺬب اﺳﺘﺎدان ﻣﺴﻠﮑﯽ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﺗﺪرﯾﺲ

2. ﺗﻘﻮﯾــــﺖ ﻣﺮﮐــــﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘــــﺎت ﺑــــﺮای درﯾﺎﻓــــﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﺳﺘﺎدان و ﻣﺤﺼلان در ﺗﺤﻘﯿﻖ

 

3. ﻣﻌﺮﻓـــﯽ و اﺷـــﺘﺮاك در ﮐﻨﻔـــﺮاﻧﺲ ﻫـــﺎی ﻋﻠﻤـــﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

4. ﻧﻮﺷــﺘﻦ ﻣﻘﺎلات ﻋﻠﻤــﯽ و رﻫﻨﻤــﺎی ﻣﺤﺼــلان در ﻣﻮﻧﻮﮔﺮاف ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و دیپلوم.

ﯾﻘــﯿﻦ ﮐﺎﻣــﻞ دارﯾــﻢ ﮐــﻪ ﺗﺤﻘــﻖ اﻫــﺪاف ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪه در اﯾـــﻦ ﭘﺎﻟﯿﺴـــﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧـــﺪ زﻣﯿﻨـــﻪ اﺟـــﺮای ﻧﻘـــﺶ اﺳـــﺘﺎدان و ﻣﺤﺼــلان درﺗﺤﻮلات و اﻧﮑﺸــﺎف ﻣﻠــﯽ ﮐﺸــﻮر ﺑـاشد و ﭘﻮﻫﻨﺘــﻮن پولی تخنیک کابل  ﺑﻤﺜﺎﺑــﻪ ﯾــﮏ ﻧﻬــﺎد اﺛــﺮ ﮔــﺬار در اﯾــﻦ ﺗﺤﻮلات ﮐﺎراﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 

ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎدان درﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرخ17 / سنبله 1398 ﻗﺮاﺋﺖ وﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ، ﻓﯿﺼﻠﻪ درج ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﺷﻤﺎره (196) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ملاﺣﻈﻪ ﺷﺪ :

ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺖ درﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ اخلاقی پوهنتون ، پوهنحی ﻫﺎ و دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻫﺎ  اﻋﻢ ازﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری وﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺟﺮاات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .

 

 

پالیسی امنیتی

مقدمه:

هویدا است که کار و فعالیت های آموزشی و امور علمی و اکادمیک درمحیط امن و با ثبات به صورت خوب انجام می یابد. تربیه نسل جوان، با دانش وآینده سازسان کشورمان که هدف اساسی پوهنتون پولی تخنیک را بیان گر است، به محیط امن کامل نیاز دارد. محیط با امن وسیله راه گشایی خوب برای  تمرکز و فراگیری علم ودانش است. هرگاه امنیت وثبات درمحیط آموزشی نباشد، هیچگاه نمی توان توقع از کسب علم و دانش نمود. برای پاسخگویی ورسیدن به اهداف والای کشورما و تربیه جوانان با دانش ومسلکی که بتوانند درتحولات جاری جامعه سهم فعال وارزنده داشته باشند، تامین امنیت وایجاد فضای آرام وبا ثبات وجلوگیری از هرگونه آسیب ها، دغدغه ها و فعالیت های پراگنده سیاسی دشمن باید پوهنتون تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

هدف:

ایجاد فضای امن با ثبات وفارغ از هرگونه تشویش ونگرانی های امنتیی  و روانی برای محصلان و منسوبان پوهنتون که بتوانند علم ودانش را به صورت خوب بیاموزند ضرورت مبرم پنداشته می شود، پس لازم است برای داشتن یک فضا امن و با ثبات جهت آرامش، تمام تیم تشکیلاتی این پوهنتون از جمله استادان، کارمندان ومحصلان، تدابیر جدی امنیتی را اتخاذ نمایند ودرصورت بوجود آمدن کدام خلا امنیتی برخورد جدی صورت گیرد.

تدابیر برای ایجاد فضای امن و با ثبات:

 

معلوم است که کوچکترین غفلت وظیفوی باعث ایجاد نا امنی وپراگندگی در محیط تحصیلی شده که منجر به مصدومیت  قشر دانش آموزان وبخش های علمی و اکادمیک واداری این نهاد خواهند گردید.

پس برای داشتن یک محیط امن وبا ثبات تمام ساحات مورد تهدید این پوهنتون شناسایی وهمچنان ساحات آموزشی و اداری از جمله ساحه تدرسی، لیلیه ، بلاک های اداری ، جمنازیوم ، میدان های ورزشی، ساحات سبز و پر از اشجار که ساحه دید آن کمتر است به صورت دوامدار توسط موظفین امنیتی کنترول و تدابیر جهت جلوگیری از وقوع هرگونه حوادث را داشته و موضوعات ذیل درنظر گرفته شود:

 1. درهنماهنگی با قوماندانی کندک محافظت پوهنتون ها ومدیریت امنیت تمام ساحات آموزشی ومحل زیست استادان، کارمندان ومحصلان چک و کنترول تداوم صورت گیرد و نیز افراد  امنیتی مجهز با سلاح و مهمات توظیف و مراقبت جدی و دایمی از ورود افراد مشکوک صورت گیرد.
 2. قوماندانی تولی پوهنتون و مدیریت امنیت  باید با طرح و پلان درساحات مورد نظر مراقبت جدی نموده وخلا های امنیتی را در هماهنگی با مراجع مربوطه وپوهنتون شناسایی وگزارش خود را عندالموقع به پوهنتون و مراجع مربوطه ارایه نمایند.
 3. موظفین امنیتی مسولیت دارند حداقل ماهانه یک بار با مسولین پوهنتون تدویر جلسه نموده ومشکلات را حل واتخاذ تدابیر لازم جهت از بین بردن خلا های امنیتی گردد.
 4. قوماندانی تولی پوهنتون در دروازه های عمومی دخولی وخروجی این پوهنتون تدابیر خاص امنیتی را اتخاذ و از عبور افراد و واسطه های مشکوک جلوگیری نمایند.
 5. کمره های امنیتی جهت جلوگیری از قضایا وحوادث ناگوار امنیتی وکمک برای پروسه کاری طور 24 ساعته مراقبت گردد.
 6. مجالس وصحبت های دسته جمعی که درپارک ها و فضا های گوشه وکنار و ساحات که دید کمتر دارد و  توسط افراد مخرب وپراگنده صورت میگیرد، مورد کنترول دایمی قرارگیرد.
 7. برای داشتن یک فضای با امن و با ثبات موانع ساحه دید مانند غرفه ها کانتینرها وبعضی از اشجار که باعث ممانعت دید میشود حتی الامکان برداشته شود.
 8. موظفین امنیتی مکلف است تا دربخش های فرهنگی و اخلاقی محصلان لیلیه به منظور جلوگیری از جنگ وپراگنده شدن  فضا نیز سهم فعال وارزنده را بازی نمایند از جمله پوشیدن لباس های نیمه برهنه، گشت وگذار آنها با زیر پوشی ها درلیلیه وبیرون از لیلیه تا طعام خانه وحتی بعضی اوقات بیرون رفتن از پوهنتون جلوگیری نمایند.

پالیسی امنیتی پوهنتون پولی تخنیک کابل در شورای علمی مورخ 17 / سنبله  /1398 قرائت وتائید گردید فیصله درج پروتوکول شماره (196) میباشد.

ملاحظه شد:

فیصله شورای علمی تائید است درتطبیق این پالیسی پوهنتون، پوهنځی ها و دیپارتمنت ها وکارمندان اداری وتخنیکی یکسان اجراات نمایند.

 

 

پالیسی انضباطی:

 

مقدمه:

 

برای برقراری نظم درپوهنتون پولی تخنیک کابل وانسجام فضا وآرامش این نهاد، باید پالیسی انضباطی طرحگردیده و درتطبیق این پالیسی ازمحصلین، کارمندان و استادان رهنما صنوف همکاری لازم مطالبه گردد.

بدین منظور کمیته انضباطی درسطح این پوهنتون تشکیل و در روشنایی قانون، طرزالعمل ها وپالیسی های تدوین شده را رعایت نمایند.

چون می دانیم دراین اواخر فرهنگ کشور های همسایه بالای یک تعداد از هموطنان ما تاثیر خویش را از هرلحاظ گذاشته است و بعضی از فرهنگ وعملکرد به نظر می رسد که هیچ مطابقت به جامعه اسلامی افغانی و بخصوص محیط علمی و اکادمیک این نهاد ندارد پس نیاز است که پوهنتون پولی تخینک کابل برای فراهم ساختن نظم مطمئن وآرامش کامل فضای آموزشی کمیته انضباطی را درسطح پوهنتون وپوهنځی ها ایجاد و از نیروی جوانان با علم و دانش، وطندوست و بی طرف در این جهت استفاده نماید.

بناً برای ایجاد نظم و دسپلین این نهاد وجلوگیری از پیاده شدن و مروج شدن فرهنگ ناقص که تهدید کننده اخلاق انسانی واسلامی ما به خصوص محیط علمی و اکادمیک این نهاد میگردد، کمیته نظم انضباطی ترکیب ودرمطابقت به پالیسی آن برخورد گردد.

 

هدف:

 

تعیین کمیته انضباطی وطرح پالیسی کمیته درسطح پوهنتون وپوهنځی ها جلب همکاری های داوطلبانه جهت آوردن نظم وآرامش درصحن پوهنتون وجلوگیری از فرهنگ وعملکرد پراگنده که به زندگی اجتماعی، فرهنگی وعلمی ما تهدید کننده میباشد، ایجاد گردیده است.

 

ترکیب کمیته انضباطی:

 

 1. کمیته انضباط درسطح تمام پوهنځی ها به پیشنهاد رئیس پوهنځی وتائید رئیس پوهنتون ایجاد گردد.
 2. مسوولیت فعالیت ها وعملکرد کمیته انضباط بدوش معاون پوهنځی ویا درصورت عدم موجودیت معاون پوهنځی درتشکیل بدوش یکی از آمرین دیپارتمنت فارغ ده سپرده شود.
 3. معرفی یک تن از محصلان از دیپارتمنت فارغده به صفت اعضای کمیته معرفی گردد.
 4. درترکیب کمیته انضباط شمولیت دختران محصل بنابر ضرورت درنظر گرفته شود.
 5. نماینده های صنوف که در کمیته انضباط شمولیت دارد موظف اند تا فیصله های فرهنگی وانضباطی پوهنځی مربوط را برای تمام هم صنفان خویش ابلاغ نماید.
 6. درصورت تخطی محصلان، نماینده مربوط صنف مکلف است تخطی کننده را به کمیته معرفی نماید.
 7. نیاز است که جهت حل مشکلات نماینده صنف که در کیمته شمولیت دارد از طرف کمیته برای تمام هم صنفان او بحیث عضو کمیته معرفی شود.
 8. عضویت کمیته را باید محصلان با استعداد، متمدن، لایق وشایسته وآگاه از امورات فرهنگی پوهنتون داشته باشد تا در صورت بروز کدام مشکل بتواند موضوع را مدیریت نماید.
 9. کمیته موظف است تا جلسات متداوم را در صورت ضرورت ویا حداقل هر پانزده روز دایر، کاستی ها وخلاهای موجود را راه گشایی نماید.
 10. فعالیت ها و عملکرد های کمیته انضباطی الگوی از فرهنگ، تمدن، جامعه اسلامی وانسانی بخصوص محیط علمی واکادمیک عاری از تعصب قومی ونژادی باشد.
 11. اعضای کمیته دارای کارت ها ویا بازو بند مشخص وصلاحیت های تعیین شده باشد تا دخالت ها درسایر امورات صورت نگیرد.

 

وظایف کمیته انضباط:

 

 1. کنترول از جریان ورود محصلین درپوهنځی وصنف مربوطه.
 2. همکاری در چک کردن کارت های هویت محصلان قبل از ورود به داخل پوهنتون در همکاری به موظفین امنیتی.
 3. ثبت نام اشخاص که خارج پوهنتون غرض اجرای امور به پوهنتون وارد میشود.
 4. نظارت وبرقرارساختن نظم وفضای آرام درداخل تعمیرتدریسی، لابراتوار ، لیلیه وجلوگیری از بی نظمی، گشت وگذار اشخاص غیر مسوول در دهلیز ها وسایر مناطق درهنگام درس.
 5. تشخیص ومعرفی اشخاص مشکوک وغیر مسوول وافراد پراگنده جهت جلوگیری از اخلال نظم درتعمیرات تدریسی مربوط به کمیته نظم ودسپلین ویا درصورتیکه ایجاب نماید ازطریق مسوول کمیته معرفی به ارگان های امنیتی.
 6. اعضای کمیته انضباط طبق پلان مرتبه بصورت منظم دراوقات درسی، در دروازه ورودی وتعمیر پوهنتون ایفای وظیفه نماید.
 7. درصورتیکه اعضای کمیته انضباط برای اجرای وظایف محوله خویش بسنده نباشد رئیس کمیته درتفاهم با رئیس پوهنځی وآمرین دیپارتمنت عده از محصلان با دسپلین وموثر را به کمیته معرفی نماید.
 8. کمیته باید دارای کتاب ثبت جلسات باشد ونظر به ضرورت ویا حداقل ماهانه جلسات خویش را دایر ودراخیر هر سمسترتحصیلی اجراات وفعالیت های خویش را بررسی و به رئیس پوهنتون گزارش دهد.
 9. لست اعضای کمیته مزین با عکس های شان در وترین تعمیر نصب شود و بازو بندهای مخصوص برایشان ازطرف ریاست پوهنتون تهیه گردد.
 10. کمیته حق ندارد درامورات تدریسی، علمی واداری پوهنځی مربوطه دخالت نماید صرف درامورات که ازطرف رئیس کمیته برای شان اجازه فعالیت داده میشود مطابق به پالیسی انضباطی نظم ودسپلین پوهنتون اجراات نماید.
 11. وظیفه امنیت پوهنتون بدوش ارگان های امنیتی واشخاص توظیف شده اداره است که انضباط با آنها همکاری می نماید.

پالیسی کمیته انضباطی  پوهنتون پولی تخنیک کابل درشورای علمی مورخ 17 / سنبله  1398 قرائت وتائید گردید،فیصله درج پروتوکول شماره (196) میباشد.

ملاحظه شد:

فیصله شورای علمی تائید است درتطبیق این پالیسی پوهنتون، پوهنځی ها ودیپارتمنت ها وکارمندان اداری وتخنیکی یکسان اجراات نمایند.

 

 

پالیسی تحقیقات علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل

مقدمه :

این سند پالیسی در روشنایی پالسی تحقیقات علمی وزارت محترم تحصیلات عالی کشور ترتیب گردیده است. و به صورت کل بیانگر شیوه های کاری بخش تحقیقات علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل بشمار میرود.

طوری که تجربه نشان داده است، آشنایی اندک یکتعداد از استادان با میتودولوژی تحقیقات علمی، کمبود امکانات مادی، فزیکی و لابراتواری برای انجام تحقیقات علمی و پایین بودن سطح کمیت و کیفیت تحقیقات علمی دربعضی  نهادهای تحصیلات عالی افغانستان به منظور انسجام و تنظیم امور تحقیقات علمی که به اقتضاآت معاصر افغانستان پاسخ داده بتواند، مشهود است که این نقیصه سد جدی در راه پیشرفت علم و تکنالوژی در سطح کشور محسوب میگردد. کمیته تحقیقات علمی پوهنتون پولی تخنیکی کابل جهت رفع نقیصه های فوق الذکر و نیز اجرای تحقیقات موثر بورد پالیسی تحقیقات علمی را مطابق معیارهای پذیرفته شده طرح و ترتیب نموده است.

ما به این باور هستیم که وجود پوهنتون دارای قابلیت اجرای تحقیقات علمی معیاری در سطح ملی و منطقوی به منظور کسب دانش و مرفوع ساختن نیازمندیهای ملی کشور، نیاز به یک پالیسی تحقیقی دارد و این مسله دیدگاه عمدۀ این پالیسی را تشکیل می دهد. بر مبنای این پالیسی، از طریق فراگیری میتودولوژی تحقیقات علمی و انکشاف مهارت های تحقیقی استادان، تلاش صورت می گیرد تا از یک طرف در راستای ایفای مسئولیت ها و مکلفیت های علمی و اکادمیک استادان، و از جانب دیگر در راه رشد علمی، مسلکی و تقویت روابط ایشان با همدیگر و نهادهای علمی، همکاری صورت گرفته تا در تحقق اهداف پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی کمک گردد.

 

وضع فعلی:

به همه گان هویدا است که امنیت، صلح و ثبات یکی از شروط اساسی برای رشد و پیشرفت هر جامعه محسوب میگردد. اما متاسفانه سه دهه جنگ در افغانستان ویرانیهای فراوان را نه تنها بر پیکر ساختار نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی وارد نموده بلکه شیرازه تحصیلات عالی منجمله تحقیقات علمی را نیز تحت شعاع قرار داد. برای جبران این ویرانی ها نیاز است تا بیش از پیش کار نمود. این کار ها نه تنها شامل ارتقای ظرفیت های موجود استادان است بلکه اجرای کار های تحقیقاتی تطبیقی در سکتور های  ترانسپورت ، جیولوژی و معدن، تکنالوژی کیمیاوی، ساختمانی، منابع آب و محیط زیست، انجنیری کمپیوتر و غیره می باشد. مرکز تحقیقات علمی این کانون علمی در زیرساخت چهار طبقه یی با گنجایش شصت اتاق عملاً فعال بوده و اجراات که در مطابقت به قوانین کشور است مرعی میدارد.

قابل ذکر است که رشد تحقیقات علمی، نوسازی و بهسازی نصاب تحصیلی  نیز جز از وظایف این کمیته یا مرکز محسوب می شود.موجودیت مرکز تحقیقات از جمله  نقاط قوت در عرصۀ تحقیقات علمی محسوب می شود.

 

اهداف:

هدف عمومی:

تقویۀ تحقیقات علمی درپوهنتون پولی تخنیک کابل و سایر پوهنتونها و نهادهای تحصیلات عالی و مبادرت به علم آفرینی در کشور.

 

اهداف اختصاصی:

.1 رشد و انکشاف مهارتهای اعضای کادر علمی با معیارهای منطقوی و جهانی در عرصۀ تحقیقات علمی هدفمند و مورد نیاز کشور به شمول تحقیقاتی که غرض ترفیعات علمی اجرا می شود.

.2 فراهم آوری تسهیلات لازم برای اعضای کادر علمی جهت انجام کارهای علمی و تحقیقاتی در پوهنتون.

.3 استفاده از نتایج و دست آوردهای تحقیقات علمی در رشد و انکشاف علمی، مسلکی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی جامعه.

.4 توسعه و تحکیم روابط و همکاری میان مراکز تحقیقاتی پوهنتون و سایر نهادها و ارگانها، در بخشهای تحقیقاتی(سکتور های دولتی و خصوصی).

.5 تأمین منابع مالی از طریق اجرای تحقیقات علمی به منظور خودکفایی مالی پوهنتون ها.

 

مأموریت:

در این پالیسی موارد آتی به عنوان مأموریت مد نظر قرار دارد:

-1 تقویه و گسترش تحقیقات علمی در پوهنتون و همکاری های علمی با سایر مؤسسات تحصیلات عالی کشور.

زیرا تقویه دانش و مهارتهای تحقیقاتی اعضای کادر علمی، نکته کلیدی در پیشبرد تحقیقات علمی پنداشته می شود.

این مسله از طریق  تدوین و تدویر برنامه های مشخص آموزشی در بخشهای روش های تحقیق، روش تهیه مقالات، احصائیه، نمونه گیری، جمع آوری ارقام، دیزاین تجارب، تهیه گزارش تحقیق و ارایه آن و غیره امکان پذیر است.

-2  فراهم آوردن تسهیلات آموزشی در ساحه تحقیقات علمی برای استادان.

برای برآورده شدن این مأمول موارد آتی به منصه اجرا قرار داده خواهد شد:

 -  برای اعضای کادر علمی در صورت نیاز، کورسهای آموزشی تحقیقات علمی به منظور تربیه مربیان در این زمینه دایر می گردد.

- استادانی که کورسهای فوق الذکر را فرا می گیرند آنرا در پوهنځی ها پیش می برند.

-3 درآمد مالی

تحقیقات علمی تنها منوط به ترفیعات علمی استادان نبوده بلکه می تواند شامل پروژههای تحقیقات موسسات دولتی و خصوصی نیز باشد، بنا بر این وجوه مالی حاصله از مدرک تحقیقات علمی در تأمین حق الزحمه استادان، بهبود وضع اکادمیک دیپارتمنت ها و پوهنځی ها بر وفق استقلالیت مالی پوهنتون مورد استفاده قرار می گیرد.

-4  فراهم آوری تسهیلات برای استفاده از نتایج تحقیقات علمی:

موارد آتی در تحقق مأمول فوق مد نظر گرفته شود:

- کمیته های تحقیق پوهنځی ها با وزارت خانه ها و موسسات ذیربط ارتباطات علمی را برقرار سازند.

- نتایج تحقیقات علمی از طریق وبسایت، مجلات علمی و تدویر کنفرانسهای علمی مسلکی مشترک با وزارت خانه ها و موسسات ذیربط نشر و ارایه گردد.

- پوهنتون تسهیلات لازم )انترنت، کتا ب و غیره( را فراهم می ماید.

 -5 تحکیم روابط علمی و مسلکی بین اعضای کادر علمی پوهنتون و سایر مؤسسات تحصیلات عالی:

در راستای تحقیقات علمی به منظور تحکیم روابط علمی و به این منظور اعضای کمیته های تحقیق پوهنځی ها جهت تبادل تجارب مسلکی جلسات، کنفرانسها و سمینارهای مشترک علمی را دایر می نمایند.

-6  سمت دهی تحقیقات علمی در ساحات مختلف به منظور رشد وانکشاف علوم و رفاه جامعه:

 

      پالسی تحقیقات علمی دارای پلان کاری با اهداف ذیل است:

الف هدف عمومی:

تقویه تحقیقات علمی در پوهنتون و مبادرت به علم آفرینی در کشور.

ب اهداف اختصاصی:

.1  رشد و انکشاف مهارتهای اعضای کادر علمی و بلند بردن ظرفیت های آنان در عرصۀ تحقیقات علمی هدفمند و مورد

نیاز کشور به شمول تحقیقاتی که غرض ترفیعات علمی اجرا می شود با معیارهای منطقوی و جهانی.

.2 فراهم آوری تسهیلات لازم برای اعضای کادر علمی، جهت انجام کارهای علمی و تحقیقاتی در پوهنتونها وسایر  مؤسسات

کشور.

.3 استفاده از نتایج و دست آوردهای تحقیقات علمی در رشد و انکشاف علمی، مسلکی، اقتصادی، اجتماعی و رفاه جامعه.

اجرای تحقیق علمی باید دارای فاکتور های ذیل باشد:

مقاصد

فعالیت ها

زمان اجراء

نتایج متوقعه

منابع

تعیین اعضای مجرب در کمیتة - تحقیقات علمی پوهنځیها به تأیید شورای علمی پوهنځیها

اجراآت وظایف بر اساس لایحة -

طرح پلان پروژههای -

تحقیقاتی در سطح دیپارتمنت ها

4 3 پیشنهاد پروژه های مشخص -تحقیقات علمی به آمریت انسجام تحقیقات علمی پوهنتون، جهت تمویل پروژه ها

اجرای پروژه های تحقیقات -علمی برای سکتور دولتی وخصوصی و استفاده از عواید آن در مطابقت با مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها

تمویل پروژههای تحقیقاتی تأییده شده در کمیتة تحقیقات علمی پوهنځی و شورای علمی پوهنتون

در نظر گرفتن فصل و باب در بودجه عادی برای اجرای پروژه های تحقیقات علمی

جلب و جذب کمک های مالی خارج -

تهیه رهنمودجامع برای انجام تحقیقات علمی

  تعیین و توظیف ترتیب کنندگان -

جمع آوری مراجع و مآخذ -

تهیة وجوه مالی -

چاپ و تکثیر رهنمود -

ارتقای مهارتهای اعضای کادر علمی در اجرای تحقیقات علمی

تدویر کورس های کوتاه مدت -میتودولوژی تحقیق

تعیین و معرفی استادان جهت تدریس و تحقیقات علمی

تهیه و تدوین نصاب درسی کورس - -

تدارک وجوه مالی و فراهم - -آوری تسهیلات

تنظیم اشتراک کنندگان - -

تعیین مسئول تنظیم و تدویر  کورس

آغاز و ختم کورس - -

ارزیابی کورس - -ختم هر دوره

لایحة وظایف بورد تحقیقات علمی

وظایف بورد تحقیقات علمی در مطابقت با پالیسی وزارت تحصیلات عالی افغانستان حسب آتی

است:

-1 همکاری با پوهنتون ها در فراهم آوری منابع مالی در بخش تحقیقات علمی.

-2 جستجوی راههای تقویة تحقیقات علمی در پوهنتون

-3 تشریک مساعی با آمریت های انسجام تحقیقات علمی)مرکز تحقیقات علمی( در پوهنتون جهت بهبود وضعیت تحقیقات علمی.

-4 تدقیق و بررسی میتودولوژیک پیشنهادات پروژه های تحقیقاتی که از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی تمویل می شود.

-5 اشتراک اعضای بورد در جلسات کمیته های تحقیقات علمی پوهنځی ها عندالضرورت.

-6 نظارت از تطبیق محتوای پالیسی تحقیقات علمی.

-7 تدویر کورسهای کوتاه مدت برای ارتقای ظرفیت در ساحة تحقیقات علمی.

-8 تشخیص آثار برجستة تحقیقی سال، مطابق طرزالعمل به منظور قدردانی و اعطای مکافات.

لایحه وظایف کمیته تحقیقات علمی پوهنځی ها

اعضای کمیتة تحقیقات علمی پوهنځیها توسط دیپارتمنت ها معرفی و از طریق شورای علمی پوهنځی تأیید میگردد. فعالیتهای اعضای این کمیته در مکلفیتهای درسی شان محاسبه می گردد. بر اساس پالیسی تحقیقات علمی، اعضای کمیتة تحقیقات علمی پوهنځیها مکلف به اجرای وظایف ذیل می باشند:

-1 مطالعه و بررسی پیشنهادهای تحقیقات علمی و آثار تحقیقی اعم از اصلی و فرعی، از نظر حقوقی، اخلاقی، مسلکی و میتودولوژیکی.

-2 ارایة مشوره های لازم در تهیة پلان کارهای تحقیقاتی.

-3 رهنمایی و همکاری مسلکی با استادان در جستجوی مآخذ معتبر و ذیربط.

-4 ارسال اثر تحقیقی اصلی و مقالات تحقیقی به استادان مرتبط به رشته، جهت ابراز نظر.

-5 ارسال اثر تأیید شدۀ تحقیقی علمی به شورای علمی پوهنځی، - غرض اجراآت بعدی.

-6 برگزاری کنفرانسهای علمی تحقیقی به همکاری آمریت انسجام تحقیقات علمی پوهنتون، پیرامون مسائل حاد کشور به سطح ملی

-7 اشتراک در کنفرانس های علمی و تحقیقی سایر نهادهای علمی و اکادمیک.

-8 مطالعۀ مستمر مقالات تحقیقی منتشره درسطح ملی و بین المللی و ارسال آن به دیپارتمنت های ذیربط.

-9 تدویر جلسات کمیتة تحقیقات علمی پوهنځی، حداقل ماه یک بار.

-11 تحکیم ارتباطات و همکاری ها با وزارت خانه ها و مؤسسات ذیربط به منظور بهبود تحقیقات در ساحات مورد نظر، از طریق آمریت انسجام تحقیقات علمی پوهنتون.

-11 کاندید نمودن آثار برجستۀ تحقیقی سال، مطابق طرزالعمل گزینش بهترین اثر علمی تحقیقی سال در تحصیلات عالی - افغانستان، به بورد تحقیقات علمی وزارت تحصیلات عالی به منظور قدردانی و اعطای مکافات.

لایحة وظایف آمریت انسجام تحقیقات علمی پوهنتون)مرکز تحقیقات علمی پوهنتون(

این وظایف قرار آتی می باشد:

.1 همکاری با کمیته های تحقیقات علمی پوهنځیها، در برگزاری کنفرانسهای علمی و تحقیقی، در سطح ملی و بین المللی.

.2 برقراری و تحکیم ارتباطات و همکاری ها میان کمیتة تحقیقات علمی پوهنځی با وزارت خانه ها و مؤسسات ذیربط، به منظور استفاده از نتایج تحقیقات علمی در ساحات مختلف.

.3 همکاری با کمیته های تحقیقات علمی پوهنځیها، در کاندید نمودن آثار برجستۀ تحقیقی سال، مطابق طرزالعمل گزینش علمی تحقیقی سال در تحصیلات عالی افغانستان به - بهترین اثر بورد تحقیقات علمی وزارت تحصیلات عالی، به منظور قدردانی و اعطای مکافات.

.4 درج آثار تحقیقی اعضای کادر علمی پوهنتون در دیتابیس و وبسایت پوهنتون.

.5 جمع آوری گزارشها از کمیته های تحقیقات علمی پوهنځیها.

.6 ارایة گزارش به معاونیت علمی پوهنتون.

.7 تدویر کورس های میتودولوژی تحقیق برای استادان، حسب ضرورت، به همکاری کمیته های تحقیقات علمی پوهنځی ها .

طرزالعمل گزینش بهترین اثر علمی تحقیقی سال در تحصیلات عالی - افغانستان به خاطر تشویق استادان در راستای انجام کارهای بهتر علمی - تحقیقی و به منظور انکشاف علوم، تکنالوژی و رفاه جامعه، این طرزالعمل در سه ماده ترتیب گردیده است:

 

 

مادة اول :

معرفی بهترین اثر علمی تحقیقی کاندید سال: -

الف( پیشنهاد اثر علمی تحقیقی کاندید سال از طریق دیپارتمنت - ها به کمیته های تحقیق پوهنځی ها.

ب( تأیید اثر از طرف کمیته تحقیق پوهنځی و ارسال آن به آمریت انسجام تحقیقات علمی پوهنتون، جهت ارجاع آن به بورد تحقیقات علمی وزارت تحصیلات عالی، به منظور گزینش نهایی.

مادة دوم :

مواصفات گزینش بهترین اثر علمی تحقیقی سال: -

الف( مطابقت داشتن با معیارهای میتودولوژی تحقیقات علمی.

ب( بکر بودن اثر علمی تحقیقی به سطح ملی. -

ج( کمک به حل یکی از مشکلات عمدة کشور.

د( قابلیت تطبیق نتایج آن در ساحة عمل.

ه( تطابق داشتن با اقتضای جامعه.

و( رعایت جوانب حقوقی و اخلاقی.

ز( ارایة گزارش اثر در بورد تحقیقات علمی وزارت تحصیلات عالی.

ماده سوم :

تقدیر ا محقق یا محققین اثر برگزیده:

الف- تفویض تقدیر نامه درجة اول به محقق یا محققین.

ب - طبع و نشر اثر برگزیده از طریق ریاست نشرات.

 

ملاحظه شد :

 

این پالیسی درشورای علمی مورخ 17/ سنبله 1398 قرائت و تائید شد موضوع درج پروتوکول شماره(196) می باشد.

 

 

مقدمه :

اندیشیدن روی وضعیت صحی فزیکی و روانی افراد جامعه بحث جدی به شمار میرود. چنانکه گفته اند ﻋﻘﻞﺳﻠﯿﻢ در ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ است؛ بناً ﺻﺤﺖ و ﺳﻠﺎﻣﺘﯽ در اﻣﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺶ و در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ می باشد.  اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ و ﺳﻠﺎﻣﺘﯽ ﻓﺰﯾﮑﯽ و ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ  و ﻣﺮاﻗﺐ اﻧﺪ. محصلان زﻣﺎﻧﯽ درس ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻠﺎﻣﺘﯽ ﻓﺰﯾﮑﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

پوهنتون پولی تخنیک کابل ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺻﺤﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ محصلان ﻫﻤﻮاره ﺗﻠﺎش ﻧﻤﻮده و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ی ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻗﺪام ﻋﺎﺟﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ که اﯾﺠﺎد کلینیک صحی به شمول ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﻋﺎﺟﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ. 

 

هدف:

ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﺤﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮﯾﻀﺎن  اﻋﻢ از ﻣﺤﺼﻠﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان پوهنتون .

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از اﻣﺮاض:

داﺷﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در پوهنتون

انتقال ﻣﺮﯾﻀﺎن ﻋﺎﺟﻞ به شفاخانه ها

 

ﺣﻔﻈﻪ اﻟﺼﺤﻪ پوهنتون:

 1. ﺗﻬﯿﻪ آب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺻﺤﯽ
 2. حفظ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺻﻨﻮف درﺳﯽ ، دﻫﻠﯿﺰ ، ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺣﻪ پوهنتون
 3. حفظ نظافت طعام خانه و لیله
 4. ﺟﻤﻊ آوری و دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻮاد ﮐﺜﯿﻔﻪ در ﺧﺎرج پوهنتون
 5. حفظ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺻﻔﺎ ﮐﺎران پوهنتون ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس و ﻏﯿﺮه
 6. تمیزﮐﺮدن ﺗﺸﻨﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ
 7. ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻓﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺎك ﮐﺎری در آﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﻪ
 8. عدم اﺳﺘﻔﺎده از سگرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد در پوهنتون ﮐﻪ  ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ آﺳﯿﺐ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ
 9. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮاد ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪه در ﻟﺎرﺑﺎﺗﻮارها
 10. ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ کفتریا
 11. ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی استفاده از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯽ درکفتریا

 

 

 

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﯾﻀﺎن ﻋﺎﺟﻞ در اوﻗﺎت رﺳﻤﯽ:

 1. اﺟﺮای ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ در کلینیک داخل پوهنتون
 2. اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﺟﻞ ﻣﺮﯾﻀﺎن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ها شهر کابل
 3. ﺗﻤﺎس ﺑﻪ اوﻟﯿﺎی ﻣﺤﺼﻠﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد
 4. در ﺻﻮرت ﺿﺮورت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ.

ملاحظه شد :

این پالیسی در شورای علمی  مورخ  17/ سنبله 1398 قرائت و تائید شد موضوع درج پروتوکول شماره(  196) می باشد.

 

 

پالیسی فعالیت های کمیته سرسبزی ومحیط زیست

 

مقدمه:

 

فضای سبز ومحیط زیست عاری از کثافات جز بقا وتداوم جامعه بشری وحیوانی روی زمین است که در حفاظت آن باید توجه جدی صورت گیرد.

روی همین اصل است که انسان های متمدن و مسولیت پذیردر برابر تداوم  بقای نسل بشر همواره در سرسبز بودن محیط  و ماحول خویش تلاش نموده ومینمایند وازتخریب محیط زیست وبه هم خوردن شرایط مطمئن سبز وشاداب حیات اجتماعی جلوگیری ودرجهت حفاظت وگسترش آن گام های استوار وسنجیده شده برمی دارند.

یقیناً صحن پوهنتون وفضای سبز عاری از کثافات وفضله های میکروب از نشانه ای حمایت از محیط زیست و فرهنگ سالم ما میباشد که چنین فضا در بلند رفتن کیفیت آموزش ویادگیری های علمی واکادمیک سهم برازنده  دارد.

پس برای همه ما لازم است تا مسولیت های اخلاقی، اجتماعی وفرهنگی خود را ادا نموده وبه صورت همیشه و دوامدار درتلاش وکوشش ایجاد فضای سبز ومحیط خوب این نهاد علمی باشیم.

طوریکه هویدا است یکی از مسایل مهم و اساسی درمحیط علمی واکادمیک بخصوص درپوهنتون پولی تخنیک کابل حفاظت از محیط زیست است و شرایط فعلی کشور طوریست که محیط زیست نسبت عدم توجه افراد جامعه وسهم گیری مسوولانه شان نگرانی جدی را ببار آورده . حراست از محیط زیست وظیفه تک - تک مان از جمله تیم تشکیلاتی پوهنتون ومراعات اصول حفاظت آن ازطرف محصلان بخصوص بخش حفظ ومراقبت این پوهنتون بوده و بخاطرجلوگیری از تخریب محیط زیست و سرسبزی این نهاد توجه جدی نمایند. روی این ملحوظ لازمی پنداشته میشود تا برای رفع نگرانی ازبین رفتن وتخریب محیط زیست این نهاد توجه جدی داشته و در توسعه ،گسترش وحفاظت محیط سبز کوشا باشند. البته با استفاده از فرصت می خواهیم نظریه یکی از دانشمندان را برای داشتن محیط زیست سبز وسالم تذکر دهیم .

(راینبرگردانشمند معروف زیست شناس می گویند که همه تمدن ها نابود خواهند شد اما نه در اثر یک بلای طبیعی ویا بمب اتومی، بلکه در اثر غوطه ور شدن تدریجی جوامع بشری درکثافات ماحول آن.)

بنابراین  یاد آوری از موضوعات فوق برما لازم دانسته میشود تا درداشتن محیط زیست سبز وسالم کوشا باشیم .

 

هدف:

 

حفظ سلامت محیط زیست وبر طرف ساختن نگرانی در زمینه ایجاد فضای سبز، غرس اشجار زینتی، مثمر وغیر مثمر، طراوت وتازگی فضای مطبوع پوهنتون است.

 

 

 

 

ترکیب کمیته سرسبزی ومحیط زیست:

 

 1. معاون مالی و­ اداری مسوول کمیته
 2. آمر حفظ و مراقبت معاون کمیته
 3. مسوول سر سبزی عضو
 4. از پوهنځی منابع آب ومحیط زیست یک استاد بحیث عضو جهت ارایه مشوره ها
 5. مدیر جندر بحیث عضو

 

وظایف وطرزالعمل کاری کمیته سرسبزی و محیط زیست:

 

 1. کمیته مسوول نظارت برحفظ وگسترش فضای سبز مسولیت جمع آوری کثافات ، مواد فضله ودفن آن در خارج پوهنتون، درمحلات مربوطه آن را بدوش دارد.
 2. کمیته نظر به ضرورت ویا حداقل ماهانه جلسه خویش را دایر نماید ودر مورد حفاظت محیط زیست ، سرسبزی ، مشکلات سر راه ، کاستی وخلا ها بحث وتبادل نظر وجهت بیرون رفت از معضلات تدابیر لازم  را اتخاذ نمایند.
 3. کمیته درشروع هرسال فضای سبز را توسعه داده وبرای غرس اشجار مثمر وغیر مثمر وگل بته  های زینتی تدابیر لازم را روی دست می گیرند.
 4. داشتن قوریه ها برای تربیه ونگهداری گل ها ویک تعداد از اشجار ضروری پنداشته میشود.
 5. کمیته ترکیب شده به منظور موفقیت در پروسه سرسبزی محیط زیست باید با وزارت  زراعت ، اداره  محیط زیست و شهرداری کابل رابط کاری بر قرار نموده و خواهان کمک ها وهمکاری های مسلکی وفنی گردد.
 6. کمیته به تهیه آب مورد ضرورت ساحات سبز ازطریق ریاست پوهنتون وادارات ذیربط اقدام لازم نماید.
 7. کمیته برای ثبت فعالیت های اداری کتاب ثبت جلسات وسایراسناد ضروری غرض مستند سازی فعالیت های خویش داشته باشد.
 8. کمیته کار خویش را همه ساله درماه حوت بررسی کرده وگزارش خویش را به مقامات ذیصلاح تقدیم نموده وبرای سال جدید غرض رفع کاستی ها تدابیر لازم اتخاد نماید.
 9. برای داشتن محیط زیست خوب وسالم وحفاظت آن لازمی دانسته میشود که کمیته محترم موضوعات مانند آبیاری ، کود دهی، شاخچه بری، دوا پاشی اشجار مثمر وغیر مثمر را در زمان مناسب وعندالموقع مراقبت جدی نماید.
 10. کمیته موظف است با استفاده از تصاویر و اطلاعیه های فرهنگی جهت حفاظت از محیط زیست از بالا شدن به درختان ، تخریب برگ ها وشاخچه درختان وگل بته ها توسط مسولین مربوطه ممانعت نماید.
 11. کمیته موظف است تا محیط زیست این نهاد علمی و اکادمیک را از کاغذ ، پلاستیک، گشت وگذاردر سبزه ها، مواد فضله ، کثافات و مواد زهری  در امن نگهدارد.

 

پالیسی کمیته سرسبزی ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل در شورای علمی مورخ        17/ سنبله  1398 قرائت وتائید گردید،فیصله درج پروتوکول شماره (196) می باشد.

ملاحظه شد:

فیصله شورای علمی تائید است درتطبیق این پالیسی پوهنتون، پوهنحی ها ودیپارتمنت ها وکارمندان اداری وتخنیکی یکسان اجراات نمایند.

 

پالیسی کار وفعالیت کمیته مشوره دهی روانی  

 

مقدمه:

 

پوهنتون مرکز تجمع جوانان توانمند، نخبه و با استعداد جهت کسب علم و دانش و دریافت شگوفایی ها میباشد.

این افراد خصوصیات متفاوت در ساختار فزیولوژیکی و فراگیری دانش دارند که به عوامل مختلف مربوط میشود و این خصوصیات متفاوت زاده محیط اجتماعی، نا بهنجاری درخانواده درک متفاوت ونیاز متفاوت اند.

بناً بعضی اوقات در پوهنتون محصلان هم وجود می داشته باشد که آنها با پرابلم ها ومشکلات وارد شده که منبع این مشکلات محرومیت ها پرخاش های خانوادگی عدم رسیدگی خانواده به نیاز های شان، نداشتن امکانات وغیره میباشد که این همه باعث ایجاد مشکلات روانی برای محصلان میگردد به همین منظور پوهنتون درقبال این گونه محصلان مسولیت دارد تا در امور آموزش جهت حل راه یابی ومشکلات روانی شان همکاری لازم نماید.

 

هدف:

 

ایجاد یک کمیته مشوره دهی روانی در زمره استادان که دربخش شناسایی وتشخیص پرابلم های روانی تجربه دارند، غرض مشوره دهی به محصلان که در زمینه فراگیری دانش مشکلات داشته وتمرکز حواس شان ضعیف است می گیرد.

 

وظایف کمیته :

 

 

 1. تدویر جلسات با استادان درمورد خصوصیات محصلان که مشکلات روانی داشته باشد.
 2. چگونگی برخورد استادان با محصلان که دچار پرابلم روانی اند.
 3. جلب همکاری نماینده های صنوف درمورد شناسایی محصلان که دچار پرابلم های روانی اند.
 4. مشوره دهی از طرف کمیته برای محصلان که پرابلم های روانی دارند.
 5. جلب توجه همکاری یک تعداد استادان و موسسات که دراین بخش تخصص دارند وخدمت می کنند جهت مشوره دهی برای محصلان.

تشخیص محصلان که پرابلم روانی دارند:

 

محصلان که پرابلم های روانی می داشته باشد خصوصیات شان متفاوت از سایر محصلان اند این خصوصیات شامل موضوعات ذیل میباشد:

 

 1. در انزوا بودن.
 2. در فعالیت های صنفی کمتر سهیم اند.
 3. تمرکز حواس شان ضعیف میباشد.
 4. افسرده بودن.
 5. بعضی ها درس را اخلال ونظم پذیر نمی باشد.
 6. مهارت های یاد گیری نمی داشته باشد.
 7. احساس ضعف وحقارت و ناتوانی می کند.

تدابیر کمیته:

 

کمیته برای مشوره دهی به محصلان که پرابلم روانی دارند باید تدابیر زیر را اتخاذ نماید.

الف: کار های مقدماتی

 1. طرح تقسیم اوقات مشوره دهی
 2. مطالعه خصوصیات آن از طریق خانواده وهم صنفان شان
 3. مراقبت از فعالیت های محصل درمحیط پوهنتون
 4. طرح پرسشنامه برای تشخیص مشکلات محصل
 5. مطالعه برخورد خانواده و شرایط زندگی اجتماعی شان

ب : صورت مشوره دهی

 1. خود را شریک ساختن به خواص محصل که مشکلات روانی در فراگیری دانش دارند.
 2. ارایه معلومات ضروری به محصل درمورد پرابلم شان .
 3. مشوره دهی به خانواده محصل درمورد وارد ساختن تغییرات در روش برخورد شان
 4. توضیح داستان های روانی برای رضایت شان
 5. کمک از طریق هم صنفی محصل، سپردن وظیفه ماورایی درسی بعد از انجام کار های مقدماتی به محصل
 6. مراقبت دوامدار از فعالیت های محصل، درصنف و خارج از صنف
 7. ارزیابی از تغییرات که با مشوره دهی از فامیل بدست می اید، هم صنفان واستادان

پالیسی کمیته مشوره دهی پوهنتون پولی تخنیک کابل درشورای علمی مورخ 17/سنبله 1398قرائت وتائید گردید، درج پروتوکول شماره (196) می باشد.

ملاحظه شد:

فیصله شورای علمی تائید است درتطبیق این پالیسی پوهنتون، پوهنځی ها ودیپارتمنت ها وکارمندان اداری وتخنیکی یکسان اجراات نمایند.

 

 

مقدمه :

احتمال بروز حوادث در لحظات مختلف زندگی انسان ها وجود دارد. جلوگیری از حوادث در بسا موارد امکان پذیر بوده و در مواردی غیر قابل جلوگیری میباشد. حوادث غیر مترقبه که زمان وقوع آن غیرقابل پیشبینی است مشکلی است که همه جوانب جوامع با آن دست و گریبان می باشد. اما حالاتی نیز وجود دارد که برای جلوگیری آن تدابیر لازم باید اتخاذ گردد.

 در هر محل که انسان کار و فعالیت دارد مبرا از حوادث طبیعی و غیرطبیعی نمی باشد، باید به آن پیش بین بود .یکی از مسایل بسیار مهم داشتن تفکیک حوادث و تدابیر از قبل در همچو موارد است .

حوادث دو نوع اند :

حوادث طبیعی : شامل حوادث از قبیل سیل ، زلزله

حوادث غیر طبیعی : شارتی برق ، اتش سوزی ، انفجار ، وغیره

با وجود این که جلو گیری به موقع امکانات وسیع وگسترده می خواهد ، اما پیش گیری و داشتن تدابیر در زمینه ما را کمک می نماید.

ﻫﺪف: 

اخذ تدابیر در مورد حوادث طبیعی و غیر طبیعی در سرحد معین درمحیط پوهنتون برای مصونیت همه اعم از محصل ، کارمند و کارگر.

 

تدابیر:

برای مصونیت محصلین ،کارمندان و گارگران اگر تدابیر برای جلو گیری از حوادث طبیعی و غیر طبیعی گرفته نه شود ما شاهد صدمات خیلی خطر ناک خواهیم بود.  نباید به این فکر بود که جلوگیری کرده نمی توانیم، این بدین معنی است که ما خود را به حوادث قبلاً سپرده ایم .

پوهنتون پولی تخنیک کابل در حد ممکن تلاش نموده و مصمم با گرفتن احتمامات لازم در حد توان بشری میگردد تا حیات ما مورد خطر قرار نه گیرد.

تدابیر و احتمامات شامل موارد زیر اند :

الف : ابزار استفاده برای جلو گیری از خطر

-1 نصب بالون ضد حریق و آموزش آن به افراد مسول بخش

-2 داشتن یک تانکر آب برای کنترول و خاموش کردن حریق

-3 تحت کتنرول ومصون نگهداشتن مواد آتش زا درلابراتوار

-4 دور نگهداشتن جنراتور از محیط آموزشی

ب: احتملات و تخنیک های جلو گیری از خطر

 1. مطالعه تخنیکی و علمی موقعیت پوهنتون از نظر راه داشتن مسیر سیل
 2. مطالعه ساحه از نظر سابقه آتش فشانی
 3. شریک ساختن استادان پوهنحی مربوطه در زمینه مطالعه علمی و مسلکی ساحه پوهنتون از هر لحاظ
 4. کنترول وسایل برقی ومنابع تولید برق
 5. عدم استفاده ازوسایل کهنه و فرسوده که باعث شارتی برق می شوند .
 6. آموزش تدابی بی خطر استفاده از وسایل برقی درلابراتوار ها
 7. نشر معلومات ضد حریق ومقتضیات جلوگیری آن به محصلان و پرسونل پوهنتون
 8. آگاهی دهی به پرسونل حفظ ومراقبت پوهنتون

ملاحظه شد :

این طرزالعمل در شورای علم  مورخ 17/سنبله 1398 قرائت و تائید شدو موضوع درج پروتوکول شماره (196) می باشد.

 

 

طرزالعمل فعالیت های کمیته سرسبزی و محیط زیست

این کمیته در چوکات آمریت حفظ و مراقبت تحت نام مدیریت سرسبزی فعالیت می نماید که اصولاً دارای لایحه وظایف می باشد ولی با آن هم طرزالعمل جداگانه جهت تقویت برنامه های شان در نظر گرفته شده است.

ﻣﻘﺪﻣﻪ : 

  ﯾﮑـــﯽ از ﻣﺴـــﺎﯾﻞ ﻣﻬـــﻢ و اﺳﺎﺳـــﯽ ﺣﻔﺎﻇـــﺖ از ﻣﺤـــﯿﻂ زﯾﺴــﺖ اﺳـــﺖ . ﺑــﺮاي ﺣﺮاﺳـــﺖ از ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴـــﺖ اداره ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴــﺖ و ﺳــﺮ ﺳــﺒﺰي ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﺸــﮑﯿلات دوﻟﺘــﯽ ﮔﺮدﯾـــﺪه اﺳـــﺖ . ﺷـــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠـــﯽ در ﮐﺸـــﻮر ﻃﻮرﯾﺴـــﺖ که  ﻧﺴــﺒﺖ ﻋــﺪم ﺗﻮﺟــﻪ اﻓــﺮاد ﺟﺎﻣﻌــﻪ و ﺳــﻬﻢ ﮔﯿــﺮي ﻣﻮﺳــﻮﻟﺎﻧﻪ ﺷــﺎن ﻧﮕﺮاﻧــﯽ را در بخش ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴــﺖ ﺑــﻪ ﺑــﺎر آورده .

ﺣﺮاﺳــﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وﻇﯿﻔﻪ هریکی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.  در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﺮاي رﻓــﻊ ﻧﮕﺮاﻧــﯽ ﻫــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴــــﺖ و  زﯾﺴــــﺖ اﺟﺘﻤــــﺎﻋﯽ و ﻣــــﺪﻧﯽ ، ﮔﺴــــﺘﺮش ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﻣــﯿﺤﻂ زﯾﺴــﺖ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ و اﻗــﺪاﻣﺎت لاﺎزم روي دﺳــﺖ اﺳــﺖ. داﻧﺸــﻤﻨﺪان ﺣﻔﺎﻇــﺖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻀــﺎﻫﺎي ﺳــﺒﺰ و ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴــﺖ ﻋــﺎري از ﮐﺜﺎﻓــﺎت را ﺟــﺰء ﺑﻘــﺎ و ﺗــﺪاوم ﺣﯿــﺎت ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺑﺸــﺮي و ﺣﯿــﻮاﻧﯽ روي زﻣــﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯿﺪارﻧﺪ.  آﻗــﺎي راﯾﻨﺒﺮﮔــﺮ داﻧﺸــﻤﻨﺪ ﻣﻌــﺮوف زﯾﺴــﺖ ﺷــﻨﺎس ﻣــﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ  ﻫﻤـﻪ ﺗﻤـﺪن ﻫـﺎ ﻧـﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ اﻣﺎ ﻧـﻪ در اﺛـﺮ ﯾــﮏ آفت ﻃﺒﯿﻌــﯽ و ﯾــﺎ ﺑﻤــﺐ ﻫــﺎي اﺗــﻮﻣﯽ ، ﺑﻠﮑــﻪ در اﺛــﺮ ﻏﻮﻃـــﻪ ور ﺷـــﺪن ﺗـــﺪرﯾﺠﯽ ﺟﻮاﻣـــﻊ ﺑﺸـــﺮي در ﮐﺜﺎﻓـــﺎت ﻣﺎﺣﻮل آن.

   روي ﻫﻤــﯿﻦ اﺻــﻞ اﺳــﺖ ﮐـــﻪ اﻧﺴــﺎن ﻫــﺎي ﻣﺘﻤـــﺪن و ﻣﺴــﻮوﻟﯿﺖ ﭘــﺬﯾﺮ در ﺑﺮاﺑــﺮ ﺗــﺪاوم ﺑﻘــﺎي ﻧﺴــﻞ ﺑﺸــﺮ ﻫﻤــﻮاره ﺗلاش ﻧﻤـﻮده و ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و ﺑﻬـﻢ ﺧـﻮردن ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻤـﯿﻦ ﺣﯿــﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮي و در  ﺟﻬــﺖ ﺣﻔﺎﻇــﺖ و ﮔﺴــﺘﺮش آن ﮔــﺎم ﻫــﺎي اﺳــﺘﻮار و ﺳــﻨﺠﯿﺪه ﺷـــﺪه ﺑﺮداﺷـــﺘﻪ ﺷــﺪه ، ﻗـــﻮاﻧﯿﻦ و ﺿـــﻮاﺑﻂ ﺑـــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ را در اﯾــﻦ ﻋﺮﺻــﻪ ﺣﯿــﺎت ﺗﻨﻈــﯿﻢ و از ﻃﺮﯾــﻖ ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ آن ﺻﺒﻐﻪ ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ داده اﻧﺪ .  این پوهنتون  ﻏــﺮض حفظ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻀــﺎي ﺳــﺒﺰ ، ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺒﺎﺷــــﺘﻪ ﺷــــﺪن ﮐﺜﺎﻓــــﺎت در ﺳــــﺎﺣﺎت ﺗﺪرﯾﺴــــﯽ و ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴــﺖ ﺳــﺎﻟﻢ ﺑــﺮاي آﻣــﻮزش ﺑﻬﺘــﺮ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﺎري ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .

ﯾﻘﯿﻨــﺎً ﺻــﺤﻦ پوهنتون و ﻓﻀــﺎي ﺳــﺒﺰ ﻋــﺎري از ﮐﺜﺎﻓــﺎت و ﻓﻀــﻠﻪ ﻫــﺎي ﻣﯿﮑــﺮوب زا ﻧﺸــﺎﻧﻪ اي از ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﮐﯿﻔﯿـﺖ آﻣــﻮزش ﺑـﻪ ﻓﻀــﺎي آﻣﻮزﺷــﯽ ﺳـﺎﻟﻢ ﻣﺮﺑــﻮط اﺳــﺖ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .

ﻫﺪف :

ﺣﻔﻆ ﺳـلاﻣﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و ﺑـﺮ ﻃـﺮف ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ در  زﻣﯿﻨــﻪ ، اﯾﺠــﺎد ﻓﻀــﺎي ﺳــﺒﺰ ، ﻏــﺮص اﺷــﺠﺎر زﯾﻨﺘــﯽ و طﺮاوت و ﺗﺎزه ﮔﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﻄﺒﻮع در پوهنتون اﺳﺖ .

 • ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﺳﺮﺳــﺒﺰي و ﻣﺤیــﻂ زﯾﺴــﺖ  ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن
 • ﻣﻌﺎون اداري پوهنتون ﻣﺴﻮول ﮐﻤﯿﺘﻪ
 • ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﺎون ﮐﻤﯿﺘﻪ
 • مدیر ﺳﺮ ﺳﺒﺰي ﻋﻀﻮ
 • مدیر انجنیری ﺑﺤﯿــﺚ ﻋﻀﻮ
 • یک تن از استادان پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست به حیث عضو

وﻇﺎﯾﻒ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎري ﮐﻤﯿﺘﻪ :

 1. ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﻣﺴــﻮول ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺮ ﺣﻔــﻆ و ﮔﺴــﺘﺮش ﻓﻀــﺎي ﺳــﺒﺰ در  ﺳــﺎﺣﻪ پوهنتون و ﺟﻤــﻊ آوري ﮐﺜﺎﻓــﺎت و دﻓــﻦ آن در ﺧﺎرج  پوهنتون در ﻣﺤلات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 2.  ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﻫﺮ ﻣـﺎه ﯾـﮏ ﺑـﺎر ﺑﺼـﻮرت ﻧﻮرﻣـﺎل ﺟﻠﺴـﻪ ﻧﻤـﻮده و در ﺻــﻮرت ﺿــﺮورت ﺟﻠﺴــﺎت را ﻣﯿﺘﻮاﻧــﺪ زودﺗــﺮ ﻧﯿــﺰ داﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 3. ﮐﻤﯿﺘــﻪ در ﺷــﺮوع ﻫــﺮ ﺳــﺎل ﻓﻀــﺎي ﺳــﺒﺰ را ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﺑــﻪ ﻏﺮص اﺷﺠﺎر ﺗﺪاﺑﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 4. ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﺑــﺎ رﯾﺎﺳــﺖ ﻫــﺎي زراﻋــﺖ و اداره ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴــﺖ راﺑﻄــﻪ ﮐــﺎري ﺑﺮﻗــﺮار ﻧﻤــﻮده و در زﻣﯿﻨــﻪ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﺳـــﺎﺣﻪ ﺳـــﺒﺰ و ﺣﻔﺎﻇـــﺖ ﻣﺤـــﯿﻂ ﮐﻤـــﮏ ﻫـــﺎ و ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي آن ﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 5. ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﺑــﻪ ﺗﻬﯿــﻪ آب ﻣــﻮرد ﺿــﺮورت ﺳــﺎﺣﺎت ﺳــﺒﺰ از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﺎﺳﺖ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن  و ادارات زﯾﺮﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 6. ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﺑــﺮاي ﺛﺒــﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻫــﺎي ﺧــﻮﯾﺶ داراي ﮐﺘــﺎب ﺟﻠﺴــﺎت و ﺳــﺎﯾﺮ اﺳــﻨﺎد ﺿــﺮوري ﻏــﺮض ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺳــﺎزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 7. ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﮐــﺎر ﺧــﻮﯾﺶ را ﻫﻤــﻪ ﺳــﺎﻟﻪ در ﻣــﺎه ﺣــﻮت ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐـــﺮده و ﺑـــﺮاي ﺳـــﺎل ﺟـــﺪيد ﻏﺮﺿـــﻊ رﻓـــﻊ ﮐﺎﺳـــﺘﯽ ﻫﺎﺗﺪاﺑﯿﺮﻟﺎزم اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

این ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ  (ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺮ ﺳﺒﺰي و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ پوهنتون)   در ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرخ 17/ سنبله 1398 ﻗﺮاﺋﺖ وﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ، ﻓﯿﺼﻠﻪ درج ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﺷﻤﺎره (196)  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ملاﺣﻈﻪ ﺷﺪ  :

ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﻮراي ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺖ در ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ پوهنتون ، پوهنحی ﻫﺎ ودﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻫﺎ  اﻋﻢ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری وﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺟﺮاات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

 

 

 

مقدمه :

پوهنتون ها محیط آموزش و پرورش کادر های متخصص بوده و زمینه های آموزش را در عرصه های مختلف که جامعه به آن نیاز دارد مساعد می سازد. برای آموزش و پروش در محیط اکادمیک نیاز است تا یک سلسله آزادی های اکادمیک و اداری وجود داشته باشد.

 آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ، صلاﺣﯿﺖ ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮑﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﯿلات ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺼﯿلات ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮرﻣﺎل و ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ. رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ آزادی ﻫﺎ  ﺑﺎﻋﺚ اﻧﮕﯿﺰش و دﻟﮕﺮﻣﯽ اﺳﺘﺎدان و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﯾﺎد دﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺳﺮ اﻧﺠﺎم اﺳﺒﺎب ﺗﻄﺒﯿﻖ پلان ﻫﺎی درﺳﯽ ﭼﻮن ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﮐﻮرس و ﮐﺮﯾﮑﻮﻟﻢ، رﺷﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﻓﮑﺮی محصلان ، رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ در ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺶ ﻣﺤﺼﻞ، ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺤﺼلان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺘﮑﺎرات، ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺻﻞ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺤﻮری، رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎدان وﻣﺤﺼلان ﻣﯿ‏‎ﮕﺮدد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود اﯾﻦ آزادی ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی ﻣﺤﺼلان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ آزادی ﻫﺎ ﺧﻮد را  در آن درﯾﺎﺑﻨﺪ. 

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی این پوهنتون آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در مجموع ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود اﯾﻦ آزادی را در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯽ رﯾﺰی ﻧﻤﻮده و در روﺷﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺸﻮر از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  .

ﻫﺪف :

ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی ﺑﺮای آزادی اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮرﻣﺎل و وﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ 

ﺿﺮورت ﻃﺮح ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ:

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻮرﻣﺎل و ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﮐﻪ درآن  اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ آورده ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻧﻈﺎرت ﺿﺮورت اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﻮد. اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮط اﺳﺎﺳﯽ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:

آﮔﺎﻫﯽ دﻫﯽ :

روﺳﺎی ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪ ﻫﺎ، آﻣﺮﯾﻦ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎدان رﻫﻨﻤﺎ  وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ را ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ و  ﻣﺤﺼلان اﻧﺘﻘﺎل داده  و از رﻋﺎﯾﺖ آن ﻋﻤلا ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ پوهنتون، ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪ ﻫﺎ، دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻫﺎ و ﺻﻨﻮف درﺳﯽ اﺑلاغ ﮔﺮدد.

 

ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮول:

 1. آﻣﺮﯾﻦ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻫﺎ ازﺟﺮﯾﺎن دروس اﺳﺘﺎدان وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺤﻮری در ﻫﺮ ﺳﻤﺴﺘﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮول ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آن  ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان و محصلان ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و ﺗﻔﻬﻤﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

2. از ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺘﺤﺎن وﺳﻂ ﺳﻤﺴﺘﺮ، اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻤﺴﺘﺮ، ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ، ﻧﺤﻮه ﺳﻮاﻟﺎت اﻣﺘﺤﺎن و ﺷﯿﻮه ﻧﻤﺮه دﻫﯽ اﺳﺘﺎدان ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻓﺎت و ﻣﺠﺎزات را در رﻋﺎﯾﺖ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺗﻄﺒﯿﻖ آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ:

 1. ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺗﻄﺒﯿﻖ آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺳﺎﻟﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ  و ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻏﻨﺎﻣﻨﺪی ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ و رﻋﺎﯾﺖ آن ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.

2. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮی ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

3. ﻓﯿﺪﺑﮏ از اﺳﺘﺎدان و محصلان ﻏﺮض درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮات آن درﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺷﺎن داده ﺷﻮد.

4. در ﺧﺘﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻋﺼﺮارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

5. در ﺟﻠﺴﺎت و ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﮔﺰارش و ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آن ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد .

 

ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم رﻋﺎﯾﺖ آزادی ﻫﺎی اﮐﺎدﻣﯿﮏ پوهنتون  درﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرخ17/ سنبله 1398 ﻗﺮاﺋﺖ وﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ، درج ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﺷﻤﺎره ) 196 ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ملاﺣﻈﻪ ﺷﺪ :

ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺖ درﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم پوهنتون ودﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن  اﻋﻢ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری و ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ اﺟﺮاات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.