د کابل پولیتخنیک پوهنتون د 1400 د ماسټری برنامې لپاره خبرتیا:

kpu_admin
د کابل پولیتخنیک پوهنتون د  1400 د ماسټری برنامې لپاره خبرتیا

دیپارتمنت هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست، دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی پوهنځی ساختمانی و دیپارتمنت انجنیری جیولوجی واکتشاف معادن پوهنځی  جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک کابل برای دوره های ماستری شبانه سال 1400 خویش در رشته های فوق محصل میپذیرد  علاقه مندان جهت ثبت نام از تاریخ (14 ثور سال 1400 الی 14 جوزا سال 1400) بافوتوکاپی اسناد تحصیلی ( دیپلوم،ترانسکرپت نمرات،یک سند انگلیسی معتبرحد اقل یکسال،کاپی تذکره تابیعت ویک قطعه عکس خویش به مدیریت عمومی تنظیم برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه وفورم شمولیت را اخذ نمایند.

Latest announcements

Sun, Jan 03 2021 9:37 AM
Background image

Announcement

For the first time, the Ministry of Interior Affairs held a scientific conference under the examination of social and fundamental factors and fields of social harm and its consequences . . .

Back to announcements