د کابل پولی تخنیک پوهنتون په الکترومیخانیک پوهنحٔی د بهرنیو څانګی 1399 کال کی نوی علمی کادر ته اړتیا لری

kpu_admin
Tue, Feb 09 2021 12:19 PM
د کابل پولی تخنیک پوهنتون په الکترومیخانیک پوهنحٔی د بهرنیو څانګی 1399 کال کی نوی علمی کادر ته اړتیا لری

Publish Date

Closing Date

پوهنحٔی الکترومیخانیک دیپارتمنت لسانهای خارجی با کود (