اعلان تدارکاتی

kpu_admin
اعلان تدارکاتی

Publish Date

Closing Date

More tenders

Sat, Aug 26 2023 8:53 AM
Background image

اعلان تدارکاتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (93) قلم قرطاسیه 
 باب رنگ های پرنتر، ماشین فوتوکاپی، مواد تنظیفاتی و تجهیزات (IT) برای سال . . .

Sat, Aug 26 2023 8:27 AM
Background image

اعلان تدارکاتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی حفر یک حلقه چاه به
عمق 260 متر داخل محوطه این پوهنتون ووصل آن به شبکه آبرسانی پوهنتون پولی تخنیک کابل . . .

Mon, Mar 13 2023 10:51 AM
Background image

اعلان تدارکاتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده علف خود روی
ساحات سبز پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال 1402اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را . . .

Back to tenders