دیپارتمنت لسان های خارجی :

دیپارتمنت لسـان هـای خـارجی پوهنتون پولی تخنیک کابل (که قبلاً بنام دیپارتمنت لسان روسی یاد می شد) از جمله دیپارتمنت های عمومی  پوهنتون پولی تخنیک کابل می باشد. این دیپارتمنت در سال 1347 همزمان با آغاز فعالیت علمی و اکادمیک در پوهنتون تأسیس شده است. در آغاز مسوولیت تدریس را استادان خارجی بدوش داشته  و لسان روسی از آن زمان تا حال منحیث لسان خارجی تدریس می گردد. در این اواخر به اساس مبرمیت در کنار لسان روسی، لسان انگلیسی نیز منحیث لسان خارجی در پوهنتون پولی تخنیک کابل شامل پروسه تدریس گردیده است. هدف اساسی تدریس لسان های خارجی را در پوهنتون پولی تخنیک کابل استفاده موثر محصلان از منابع علمی به زبان های خارجی تشکیل می دهد.

پروسه تدریس در این دیپارتمنت الی سال 1363 توسط استادان خارجی، بعداً الی سال 1367 توسط کادرهای داخلی و خارجی پیش برده شده و از آن تاریخ به بعد تا اکنون تدریس توسط کادرهای داخلی به شکل مستقلانه صورت می گیرد. محترمه پوهنوال صبیحه عاکف الی سال 1371 مسوولیت آمریت دیپارتمنت را عهده داربوده اند.

تعداد اعضای کادر علمی این دیپارتمنت الی سال 1392 به 13 استاد می رسید که دارای رتب علمی پوهندوی الی پوهیالی بوده اند.

طبق نیازمندی به تدریس لسان انگلیسی در سال 1392 محترمه پوهیالی مشعل به صفت استاد لسان انگلیسی در این دیپارتمنت تقرر حاصل نمود، بعداً در سال 1393 به اساس هدایات مقامات صالحه چهار تن از استادان این دیپارتمنت به دیپارتمنت لسان روسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید برهان الدین  ربانی و  سه تن از استادان آن به دیپارتمنت لسان روسی پوهنتون کابل و همچنان سه تن استادان دیگر این دیپارتمنت به دیپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ پوهنحی انجنیری محیط زیست این پوهنتون تبدیل گردیدند. فعلاً سرپرستی دیپارتمنت لسان های خارجی به دوش پوهنیار انیسه اسلمی می باشد

در حال حاضر در این دیپارتمنت لسان روسی و لسان انگلیسی منحیث لسان های خارجی توسط ( 9 ) تن استادان به محصلین تدریس می گردد. دو تن استادان در تدریس لسان روسی و 7 تن استادان در تدریس لسان انگلیسی در این دیپارتمنت مصروف تدریس می باشند.