بیوگرافی رئیس عمومی

                                                                                                                           بیوگرافی           

 شهرت: 

 • اسم:  عبدالرشید
 • تخلص: اقبال
 • سال تولد: ۱۳۳۹
 • محل تولد: میدان وردک
 • درجه تحصیل: ماستر
 • رتبه علمی: پوهنوال

 

تحصیلات:

 1. دروس ابتدایی: چک وردک
 2. دروس ثانوی: لیسه جامی هرات
 3. دورۀ لیسانس: انستیتوت نفت و کیمیای آذربایجان
 4. دورۀ ماستری: انستیتوت نفت و کیمیای آذربایجان
 5. تعداد رسالات کتبی: 20

 

وظیفۀ فعلی:

 • استاد
 •  رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل

 

تجربۀ کاری:

 1. انجنیر در وزارت معادن و صنایع در سال ۱۳۶۵
 2. خدمت مقدس عسکری از سال ۱۳۶۵ الی ۱۳۶۶
 3. انجنیر در WAPECA،وزارت انرژی و آب در سال ۱۳۶۷
 4. استاد در دیپارتمنت انجنیری معادن نفت و گاز پوهنتون پولی­تخنیک کابل از آغاز سال ۱۳۶۸ الی اکنون
 5. استاد و مدیر تحریرات انستیتیوت پولی­تخنیک کابل در سال ۱۳۶۹-۱۳۷۰
 6. سرپرست ریاست انستیتیوت پولی­تخنیک کابل در سال ۱۳۷۷
 7. رئیس پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی­تخنیک کابل از برج ثور ۱۳۹۸ الی سرطان ۱۳۹۹
 8. رئیس  پوهنتون پولی­تخنیک کابل از سرطان ۱۳۹۹ الی اکنون
 9. همکار با مؤسسات مختلف ملی و بین­المللی از سال ۱۳۷۷ الی ۱۳۹۶مانند:                                        

IAM, Care International, Solidarities, MEDAIR, Mercy Corps, CHF and UH-Habitat.