بیوگرافی رئیس عمومی

پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالرشید اقبال فرزند ..........