دیدگاه، ماموریت و اهداف ستراتیژیک

دیدگاه:

پوهنتون پولیتخنیک کابل با تربیه انجنیران برای توسعه پایدار کشور و منطقه خواهد کوشید تا به سطح یک پوهنتون تحقیقاتی، در ردیف پوهنتونهای بین المللی قرار گرفته و به استقلال کامل پوهنتونی برسد.

مأموریت:

پوهنتون پولیتخنیک کابل زمینه تحصیلات عالی انجنیری معیاری را توأم با اجرای تحقیقات علمی و عرضه خدمات مسلکی بر مبنای تکنالوژی نوین جهت تأمین نیازهای اساسی بازار کار کشور فراهم میسازد.

اهداف ستراتیژیک پوهنتون پولی تخنیک کابل:

  • تلاش برای تثبیت یگانه پوهنتون برتر انجنیری و تخنیکی در سطح ملی؛
  • تبدیل پوهنتون پولیتخنیک کابل به یک پوهنتون ملی تحقیقاتی؛
  • شامل شدن پوهنتون پولی تخنیک کابل در جمع پوهنتونهای مطرح منطقه؛
  • بلند بردن جایگاه پوهنتون پولیتخنیک کابل در ردیف پوهنتونهای بین المللی؛
  • تبدیل پوهنتون به یک پوهنتون درآمدزا از طریق ارائه خدمات علمی – مسلکی؛
  • برگزاری کنفرانس های ملی و منطقوی در جهت اهداف توسعه پایدار کشور؛
  • ایجاد حکومتداری خوب و الکترونیکی؛
  • ایجاد دو برنامه دکتورا و پنج برنامه ماستری؛