دیپارتمنت ریاضیات عالی :

با آغاز فعالیت پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال 1346، دیپارتمنت ریاضیات عالی در سال 1347 به صورت مستقل تاسیس گردیده است. هدف از تاسیس آن، عبارت از تعلیمات دانش ضروری ریاضیات عالی به منظور حل مسایل تطبیقی برای انجینران آینده افغانستان می باشد. دیپارتمنت ریاضیات عالی منحیث یکی از بخش های تعلیمی و عملی پوهنتون پولی تخنیک کابل از بدوتاسیس خود به حل یک سلسله مسایل عمده و اساسی پرداخته است که عبارت اند از:

  • سازماندهی تعلیمات ریاضی،
  • آماده ساختن میتودهای درسی ریاضیات عالی،
  • تشدید پروسۀ درسی و بلند بردن موثریت و کیفیت آن،
  • اکمال متداوم ومتواتر پلان های درسی،
  • بهبود وضع تدریس ریاضی،
  • میتودها و اصول تدریس،
  • بلندبردن سطح سویه علمی اعضای کادرعلمی،
  • تحکیم اساسات میتودیکی تدریس وغیره

تا سالهای 1367 هــ. ش همکاری کمک های علمی و میتودیکی و رهنمائی علمی استادان شوروی وقت، در تحکیم پایه های اساسی دیپارتمنت، همچنان در ارتقای سطح سویه علمی – میتودیکی استادان داخلی نقش موثری را ایفا نموده اند.

همزمان با ایجاد پروگرام دوره تحصیل ماستری در پولی تخنیک کابل طی سالهای 1362-1379 فعالیت های دیپارتمنت ریاضیات عالی تشدید یافت، پلان و پروگرام درسی جدید مطابق به کورس های ریاضیات مروج در موسسات عالی تخنیکی جهان، با تنظیم بخش های علیحده ریاضیات عالی مانند:

معادلات فزیک ریاضی، تیوری توابع متحول مختلط، تیوری احتمالات و احصائیه ریاضی، ریاضیات محاسبوی، محاسبات عملیاتی، مثلثات کروی، هندسه دیفرانسیلی، میتودهای محاسبات عددی وغیره شامل پروگرام درسی گردید که فرا گرفتن این بخش های ریاضیات عالی، نه تنها برای محصلان بلکه برای استادان نیز ضروری پنداشته میشد، خوشبختانه دیپارتمنت ریاضیات عالی از عهده این وظیفه نیز به خوبی برآمده است.

دیپارتمنت ریاضیات عالی طی سالهای اخیر ازنگاه  فعالیت خود در پولی تخنیک کابل بیشتراز 450 اثرعلمی میتودیکی و علمی – تحقیقی را ترتیب، تدوین و در سمینار ها و کنفرانس های علمی – میتودیکی بخوانش گرفته و در مجلات علمی پوهنتون پولی تخنیک، پوهنتون کابل، اکادمی علوم و خارج کشور به چاپ رسانیده اند. برای اولین بار در سطح کشور، پروگرام سازی به لسان های کمپیوتر از طریق دیپارتمنت ریاضیات عالی پوهنتون پولی تخنیک شامل پروگرام درسی ریاضیات عالی رشته های اختصاصی پوهنتون پولی تخنیک گردید. تا سالهای 1372 حدود بیشتر از 22 تن استادان در این دیپارتمنت ایفای وظیفه می نمودند،

دیپارتمنت ریاضیات عالی طی سالهای گذشته برای در پوهنتون پولی تخنیک کابل 40 عنوان کتب درسی مختلف، ممد درسی و رهنمائی میتودیکی به زبان های ملی کشور تالیف و در نشراتداخل و خارج کشور به چاپ رسانیده و بدسترس محصلان و علاقنمدان این بخش از علوم قرار داده است.

 همین  اکنون 14 تن استاد در دیپارتمنت در تعلیم و تدریس قسمت های از ریاضیات عالی و میتود های آن با کمال صداقـت و روحیه عـالی وطن دوستی اجـرای وظیفه مقـدس استادی را صادقانه پیش  می برند.