اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک تجهیزات سیستم برق سولری .

kpu_admin
​    ​​    ​اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک تجهیزات سیستم برق سولری .