د کابل پولیتخنیک پوهنتون د جیولوجی او کانونو پوهنځی د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی څانګه 1400 نویوعلمی کادر ته اړتیا لری:

kpu_admin
Sun, Feb 27 2022 2:23 PM
د کابل پولیتخنیک پوهنتون د جیولوجی او کانونو پوهنځی د انجنیری جیولوجی او هایدروجیولوجی څانګه 1400 نویوعلمی کادر ته اړتیا لری:

Publish Date

Closing Date

د انجینرۍ جیولوژي او هایدروجیولوژي څانګه یو بست (28-90- A3 – 079-06-004