اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

kpu_admin
photo

لطف فرموده مضمون ذیل رایک مرتبه از طریق رادیو وجریده نشرنماید .
بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظردارد قرارداد تهیه وتدارک پروژه تجهیزات لابراتواری برنامه ماستری انجنیری پــوهنځی ساختمان های ترانسپورتی برای سال 1402 دارای شماره ارتباطی (MOHE/KPU/G/ 119/NCB) به شرکت تجارتی پرویز مروت لمیتد دارنده جواز نمبر (0101-5545)آدرس سرک 5 پروژه تایمنی - کابل - ا فغانستان ، به قیمت مجموعی مبلغ (32692112) سی و دو میلیون و شش صد و نود و دو هزار و یک صد و دوازده افغانی اعطا ء نماید.
اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین ناحیه پنجم ،کابل ،افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید .
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Thu, Jan 18 2024 9:57 AM
Background image

Announcement

Kabul Polytechnic University intends to offer free training courses in various fields for students, utilizing winter licenses, which include the Python programming language.
To register . . .

Wed, Jan 17 2024 1:07 PM
Background image

Contract Award Decision Announcement

By virtue of Article 43, Clause 2 of the Procurement Law, it is hereby announced to the public that Kabul Polytechnic University intends to award a contract for the procurement and . . .

Thu, Nov 23 2023 12:14 PM
Background image

Fall Semester Course Commencement Announcement

Dear all newly enrolled students of Kabul Polytechnic University, it is hereby notified that the fall semester courses of the academic year 1402 will commence on the first day of the . . .

Back to announcements