شروع دروس حضوری بعد از تطبیق واکسین به تاریخ 16 اسد سال 1400

mujeeb_admin
شروع دروس حضوری بعد از تطبیق واکسین به تاریخ 16 اسد سال 1400

اطـلاعیـــه!

به اطلاع عموم محصلان پوهنتون پولی‌تخنیک کابل رسانیده می‌شود که براساس فیصله مورخ (2 اسد 1400) شورای رهبری وزارت محترم تحصیلات عالی در مورد تطبیق واکسین کرونا برای محصلان جهت آغاز دروس حضوری، پوهنتون پولی‌تخنیک کابل محصلان خویش را طبق تقسیم‌اوقات ذیل، واکسین می‌نماید:

قابل یادآوری است که محصلان بدون کارت واکسین در صنوف درسی اشتراک کرده نمی‌توانند.

بنابراین، تمام محصلان پوهنحی‌های هشت‌گانه پوهنتون پولی‌تخنیک کابل، طبق تقسیم اوقات جهت تطبیق واکسین در پوهنتون حاضر شوند.

با احترام

هیأت رهبری پوهنتون پولی‌تخنیک کابل