اطلاعیه تصمیم قرارداد:

kpu_admin
اطلاعیه تصمیم قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده میشود ، ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظر دارد قرار داد پروژه ( حفر یک حلقه چاه عمیق ووصل آن به شبکه آبرسانی این پوهنتون واقعه چاه نمبر دوم میرویس میدان ، برای سال مالی 1399 تحت شماره داوطلبی ( MOHE/KPU/085/NCB)به شرکت ساختمانی ایبل دارنده جواز نمبر( D-36608 ) واقع تهیه مسکن مارکیت حاجی غلام حسن به قیمت مجموعی مبلغ ( 2093114.5 ) دوملیون نودو سه هزارو یک صدوچهارده اعشاریه پنج افغانی از بودجه انکشافی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین ، ناحیه پنجم ،کابل ، افغانستان وفق احکام ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرار دادمنعقدنخواهند شد.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۹ - ۸:۴۸
Background image

اطلاعیه تصمیم قرارد گازمایع پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال 1400

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده میشود ، ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظر دارد قرار داد پروژه مقدار(56712)کیلوگرام گازمایع مورد ضرورت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۱۱:۱۴
Background image

اطلاعیه تصمیم قرارداد دو نوع تیل  دیزل و پطرول پوهنتون پولی تخنیک کابل:

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده میشود ، ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظر دارد قرارداد ( دونوع تیل) دیزل وپطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ - ۹:۳۷
Background image

بازگشت به اطلاعیه ها