سپتمبر 27, 2020

کتاب رمز موفقیت شاگردان مکتب، اثر محترم غلام‌حسن زاهدی مدیر عمومی روابط فرهنگی این پوهنتون با حضور شخصیت های علمی، چهره‌های فرهنگی، کارشناسان اهل معارف، نهادهای اجتماعی

سپتمبر 27, 2020

در این ورکشاپ هئیت رهبری، اساتید، کارمندان و محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل اشتراک داشتند که ورکشاپ مذکور با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز و متعاقبا محترم امیر محمد فیضی رئیس شرکت نوبل ک

سپتمبر 26, 2020

در این دیدار محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، معاونین و رؤسای پوهنځی ها این پوهنتون حضور داشتند که به نماینده گی از هیئت رهبری پوهنتون محترم